Zápis a usnesení AS KTF UK 7. 10. 2008

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 7. října 2008

Prezenční listinaČlenové senátu:


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.


Prof. JUDr. Ignác Hrdina, DrSc.


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. (příchod 16:40)


Mgr. Daniel Feranc (příchod 16:50)


Mgr. Pavel Jäger


Jitka Drábková


Hosté:


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkan KTF UK


Dr. Vojtěch Eliáš, proděkan pro rozvoj, statuární zástupce děkana


PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., proděkan pro vědu


Mgr. Jana Benešová, tajemník fakulty


PhDr. ThLic. Marek Matějek
Dr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, zahájila zasedání v 16.35 hod., přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
           

1. schválení zápisu ze zasedání senátu 17. června 2008

Návrh zápisu ze zasedání senátu dne 17. června 2008 byl rozeslán členům senátu.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil návrh zápisu ze zasedání senátu 17. června 2008.“


Hlasování


Pro: 6, proti 0:, zdrželi se: 0


Schváleno
16:40 přichází senátor J. Med
           

2. Změna navrženého programu

Změny navržené v programu:
1. Schválení zápisu


2. Změna navrženého programu


3. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


4. Volby do AS UK a AS KTF UK


5. Podklady pro návrh opatření děkana pro průběh habilitačního řízení na KTF


6. Různé
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil změnu navrhovaného programu zasedání.“


Hlasování


Pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0


Schváleno

3. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

Děkan L. Armbruster mluvil o práci a dolaďování akreditačních spisů obou nových oborů (Dějiny evropské kultury, Aplikovaná etika). Fakulta má na začátku akademického roku 2008/2009 cca 750 studentů. Tajemník fakulty P. Šimůnek z osobních důvodů ukončil pracovní poměr a po výběrovém řízení nastoupila od 1.8. 2008 na uprázdněné místo J. Benešová.


            Proděkan V. Eliáš krátce představil návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru KTF na rok 2009.


            Proděkan M. Zlatohlávek zmínil úspěšné získání akreditace pro habilitační řízení na KTF.
Předsedkyně M. Rakušanová informovala o návrhu Mgr. Daniela Ferance vyslovit bývalému tajemníkovi fakulty Petru Šimůnkovi poděkování za jeho dlouholeté zásluhy o fakultu.


„AS KTF UK na návrh Mgr. Daniela Ferance vyjádřil poděkování Petru Šimůnkovi jeho dlouholeté zásluhy o fakultu.“


Hlasování


Pro: 7, proti 0:, zdrželi se: 0


Schváleno
16:50 přichází senátor D. Feranc

4. Volby do AS UK a AS KTF UK

Na minulém zasedání AS KTF UK byl stanoven termín konání voleb do AS UK a AS KTF UK na 20. až 22. listopadu 2008 od 10.00 hod. do 14.00 hod. Návrhy kandidátů je možné předkládat do 5. listopadu 2008. Dílčí volební komise zveřejní kandidátní listinu do 6. listopadu 2008. Členy dílčí volební komise jsou PhDr. Markéta Koronthalyová a Mgr. Pavel Jäger.
            Třetím členem dílčí volební komise byl navržen Dr. Vojtěch Eliáš.


Byla určena volební komise složená z senátorů J. Bartoně a P. Jäger. V tajném hlasování byl Dr. Vojtěch Eliáš jednomyslně zvolen členem dílčí volební komise.
Návrh usnesení:


AS KTF UK na návrh představenstva zvolil Dr. Vojtěcha Eliáše členem dílčí volební komise pro volby AS UK a AS KTF UK.“


Hlasování


Pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0


Schváleno
           

5. Podklady pro návrh opatření děkana pro průběh habilitačního řízení na KTF

Proděkan M. Zlatohlávek představil dokument Habilitační řízení na KTF schválený vědeckou radou fakulty 25.9. 2008. V diskuzi senátor J. Bartoň zmínil, že dokument byl předložen senátorům pozdě (6.10. 2008). Dále upozornil na několik nesrovnalostí a vnitřních rozporů v textu. Do diskuze se dále přihlásili senátoři J. Royt, D. Feranc, děkan L. Armbruster a proděkan M. Zlatohlávek.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu opatření děkana Habilitační řízení na KTF.“


Hlasování


Pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0


Schváleno
           

6. Různé

Senátor D. Feranc otevřel diskuzi o zveřejňování návrhů dokumentu a návrhů usnesení na webových stránkách senátu. Proděkan V. Eliáš mluvil o tomto působu zveřejňování a k tomu kompetentních osobách.


Senátor D. Feranc informoval o záměru uspořádat odbornou studentkou soutěž a konferenci z oboru biblistiky pro studenty všech teologických fakult UK v Praze a o uspořádní výstavy české Bible v prostorách Karolina.


Příští řádné zasedání AS KTF UK bylo stanoveno na 4.11. 2008 v 16:30 hod.
Zasedání AS KTF UK předsedkyně M. Rakušanová zakončila v 17:30 hod.Zapsal:

Mgr. Pavel Jäger


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.

předsedkyně AS KTF UKUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 7. října 2008

  1. „AS KTF UK schválil návrh zápisu ze zasedání senátu 17. června 2008.“

  2. „AS KTF UK schválil změnu navrhovaného programu zasedání.“

  3. „AS KTF UK na návrh Mgr. Daniela Ferance vyjádřil poděkování Petru Šimůnkovi jeho dlouholeté zásluhy o fakultu.“

  4. AS KTF UK na návrh představenstva zvolil Dr. Vojtěcha Eliáše členem dílčí volební komise pro volby AS UK a AS KTF UK.“

  5. „AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu opatření děkana Habilitační řízení na KTF.“


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.

předsedkyně AS KTF UK
Za správnost

Mgr. Pavel Jäger

Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: