OD 8/2008 Provedení inventarizace pro rok 2008

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2008 Provedení inventarizace pro rok 2008

V Praze 19. listopadu 2008


Číslo jednací:  2518/08


Ve smyslu § 29 a § 30 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a v souladu s Opatřením rektora č. 23/2004 a 28/2006 přikazuji provést ke dni roční účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2008 inventarizaci veškerých hospodářských prostředků Univerzity Karlovy v Praze - Katolické teologické fakulty.

čl. 1K jejímu provedení zřizuji:


Ústřední inventarizační komisi


ve složení:


předseda: Mgr. Jana Benešová


členové: předsedové dílčích inventarizačních komisí

čl. 2
Dílčí inventarizační komise (dále jen „DIK“), a to:1) DIK pro veškerý hmotný i nehmotný majetekve složení:


Vedoucí:                                       Jedlička František


Členové:                                       Čekalová Zdeňka PhDr.


                                                    Kelbl Jiří Mgr.


                                                    Kodalíková Helena


                                                    Kolodrubec Aleš Ing.


                                                    Nosek Lukáš Mgr.


                                                    Štec Roman (ÚVT s.r.o.)


                                                    Wagnerová Běla
Fyzická inventura se provede k datu 30. 11. 2008 a to v době od 19. 11. 2008 do 17. 12. 2008. Zjištěný fyzický stav porovná DIK se stavem v účetnictví a v operativní evidenci. Případné rozdíly přešetří a uvede v inventarizačním zápise s vysvětlením a návrhy na vypořádání. Dále bude komise zjišťovat případnou přebytečnost nebo neupotřebitelnost majetku.


DIK vypracuje inventurní soupisy skutečných stavů majetku a spolu s inventarizačním zápisem je předá Ústřední inventarizační komisi do 31. 12. 2008.


Ekonomické oddělení vypracuje místní seznamy do 31. 1. 2009.

2) DIK pro pokladní hotovost a ceninyve složení:


Vedoucí:                                       Bednaříková Lidmila Mgr.


Členové:                                       Procházková Eva, Ing.


                                                    Trojanová Zdeňka
Inventarizace bude provedena v termínu, který určí vedoucí DIK, nejdéle však do 31. 12. 2008.


Inventarizační zápis předá DIK Ústřední inventarizační komisi do 9. 1. 2009.

3) DIK pro dokladovou inventuru veškerých pohledávek a závazků a peněžních prostředků na bankovních účtechve složení:


Vedoucí:                                       Slavíčková Isabella JUDr.


Členové:                                       Procházková Eva, Ing.


                                                    Bednaříková Lidmila Mgr.
Inventarizační soupisy a zápis předá DIK Ústřední inventarizační komisi do 10. 2. 2009.

čl. 3Ústřední inventarizační komise vypracuje souhrnný inventarizační zápis a ten mi se všemi soupisy a zápisy Dílčích inventarizačních komisí předá do 16. 2. 2009.

čl. 4Povinné proškolení všech členů inventarizačních komisí o jejich kompetencích a odpovědnostech a o způsobu a cílech prováděných inventarizací se koná v pondělí 24. 11. 2008 v 11 hod. v kanceláři tajemníka.

Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: