OD 9/2008 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za rok 2007/2008

OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2008 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za rok 2007/2008

Č.j.:  2547/08

V Praze dne 3. prosince 2008Čl. 1 Úvodní ustanovení
V souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, s „Pravidly pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě“ a Opatřením rektora č. 26/2008, vydávám podle čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu UK v Praze ze dne

28. dubna 2006, toto opatření o výši stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2007/2008:
Čl. 2 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky
Výše stipendia bude činit 9.450,- Kč a stipendium bude vyplaceno jednorázově na účet studenta (ve výjimečných případech v hotovosti).
Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Útvary odpovědnými za kontrolu dodržování tohoto opatření je Studijní oddělení.


2. K tomuto opatření se vyjádřil Akademický senát UK KTF dne 18. 11 .2008.


3. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: