OD 10/2008 Výše doktorandského stipendia

OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2008 Výše doktorandského stipendia

Č.j. 2548/08

V Praze dne 3. prosince 2008


čl. 1 Úvodní ustanovení
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů vydávám podle čl. 6 odst. 3 Stipendijního řádu UK toto opatření o výši doktorandského stipendia:čl. 2 Rozmezí výše doktorandského stipendia ve druhém a třetím, popřípadě čtvrtém roce prezenční formy studia

1. Ve druhém a třetím, popřípadě čtvrtém roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia činí měsíčně 7.300 Kč plus prémie ve výši 0 až 3.700 Kč.


2. Výše prémie se stanoví na základě počtu bodů přidělených na návrh školitele proděkanem pro vědu každému prezenčnímu doktorandovi podle tabulky v Příloze č. 1.


3. Finanční hodnota jednoho bodu se vypočítá jako zůstatek předpokládané dotace na doktorandské stipendium po odečtení předpokládaných vyplacených stipendií bez prémií, vydělený celkovým počtem přidělených bodů. Finanční hodnota jednoho bodu bude činit nejméně 5 Kč.čl. 3 Závěrečná ustanovení1. Útvary odpovědnými za kontrolu dodržování tohoto opatření je Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy.


2. K tomuto opatření se vyjádřil Akademický senát UK KTF dne 18. 11. 2008


3. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2009.Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: