Zápis a usnesení AS KTF UK 17. 6. 2008


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 17. června 2008


Prezenční listinaČlenové senátu:


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.


PhDr. Josef Bartoň


ThLic. Pavel Vojtěch Kohut


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


Dr. Bogdan Pelc


Mgr. Daniel Feranc


Jitka Drábková


Kateřina Trmačová


Pavel Jäger


Hosté:


doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., proděkanka pro studium


Dr. Vojtěch Eliáš, proděkan pro rozvoj


Mgr. Petr Šimůnek, tajemník fakulty


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana

PhDr. Markéta Koronthályová


Zahájení, schválení programu zasedání a zápisů ze zasedání senátu 26. června 2007

Dr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, zahájila zasedání v 16.35 hod., přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Předsednictvo senátu navrhlo program zasedání:


1. Schválené programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Karlovu v Praze – Katolickou teologickou   


    fakultu v akademickém roce 2009/2010


4. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty


5. Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze a volby do Akademického senátu


    fakulty


6. Disciplinární komise KTF


7. Zřízení Centra pro dokumentaci evropského kulturního dědictví


8. RůznéNávrh usnesení:


„AS KTF UK schválil návrh programu zasedání senátu v navržené podobě.“


Hlasování


Pro: 9, proti 0:, zdrželi se: 0


Schváleno
Návrh zápisu ze zasedání senátu dne 8. dubna 2008 byl rozeslán členům senátu.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání 8. dubna 2008.“


Hlasování


Pro 9, proti: 0, zdrželi se: 0


Schváleno       

2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

Mgr. Petr Šimůnek, tajemník fakulty, podrobně informoval o využití prostředků z darů na rozvoj fakulty. Dále pan tajemník informoval, že od zimního semestru akademického roku 2008/2009 si budou moci studenti pronajmout schránky v „akademické obci“. Na závěr svého vystoupení informoval, že se obrátil na Úřad městské části Praha 6, odbor dopravy a životního prostředí, se žádosti o řešení vodorovného dopravního značení před budovou fakulty. Stávající úprava dopravního značení dostatečně neumožňuje bezpečný přístup k budově fakulty ze Zikovy ulice.
Doc. Mireia Ryšková, proděkanka, informovala o činnosti studijního oddělení, která je zatížena personálními problémy. Proděkanka proto akademickou obec, zejména studenty, požádala o shovívavost a trpělivost.
Diskuze


Do rozpravy se přihlásili: Jäger, Ryšková, Feranc, Eliáš, Koronthályová, Kohut a Rakušanová. Podrobně a rozsáhle se diskutovaly problémy se stanovováním termínů státních závěrečných zkoušek.
Dr. Vojtěch Eliáš, proděkan, informoval o přípravě rozvojových projektů.
Diskuze


Do rozpravy se přihlásili: Feranc a Eliáš. Diskutovalo se o možném využití prostor v areálu Krystal pro potřeby fakulty.

3. Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Karlovu v Praze – Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2009/2010Doc. Mireia Ryšková, proděkanka, stručně uvedla Podmínky pro přijetí na fakultu v akademickém roce 2009/2010 a seznámila senát se změnami v přijímacím řízení oproti stávajícímu stavu.
Diskuze


Do rozpravy se přihlásili: Bartoň, Ryšková, Jäger, Pelc, Koronthályová, Kohut, Feranc a Rakušanová.


Diskutovala se vhodnost zjednodušení přijímacího řízení do kombinovaného studia Náboženské nauky. Většina diskutujících projevila obavy z úrovně zájemců o studium na fakultě, kteří by zjednodušeným řízením prošli. Proděkanka Ryšková přislíbila, že vedení fakulty dopad takto upraveného přijímacího řízení posoudí a vyhodnotí a o výsledcích bude informovat senát.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Karlovu v Praze – Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2009/2010.“


Hlasování


Pro 8, proti: 0, zdrželi se: 1


Schváleno


           

4. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty

Mgr. Petr Šimůnek a Mgr. Eva Loubová informovali o obsahu zprávy.
Diskuze


Do rozpravy se přihlásil Jäger. Diskutovalo se o činnosti součástí fakulty.

Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil Výroční žprávu o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulě.”


Hlasování


Pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0


Schváleno
           

5. Depurace vnitřních předpisů fakulty

Mgr. Daniel Feranc připomněl důvody proč se depurace vnitřních předpisů prováděla, informoval o výsledcích práce legislativní komise a stručně uvedl navrhovanou úpravu vnitřních předpisů fakulty. průběhu a přípravě .
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil


- Změnu Statutu Katolické teologické fakulty,


- Změnu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Katolické teologické fakulty,


- Změnu Jednacího řádu Vědecké rady Katolické teologické fakulty a


- Změnu Řádu pro volby kandidáta na funkci děkana a postup při odvolání děkana Katolické teologické fakulty.“


Hlasování


Pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0


SchválenoZe zasedání odešel člen senátu Bogdan Pelc a hosté  Mireia Ryšková, Vojtěch Eliáš, Petr Šimůnek a Eva Loubová.


           

7. Disciplinární komise KTFDr. Marie Rakušanová informovala o záměru pana děkana jmenovat nového předsedu disciplinární komise a znovu jmenovat člena disciplinární komise, kterému končí funkční období.
Komise pro tajné hlasování: Feranc, Jäger
Komise upřesnila způsob hlasování a hlasování zahájila.
Výsledek tajného hlasování


Bylo vydáno 8 hlasovacích lístků


Odevzdáno bylo 8 hlasovacích lístků, z toho 8 bylo platných.


Pro jmenování Jaroslava Brože členem disciplinární komise 8 hlasů,


pro jmenování Mlady Mikulicové předsedkyní disciplinární komise 8 hlasů.Usnesení:


„AS KTF UK vyjádřil souhlas se jmenování ThDr. Jaroslava Brože členem disciplinární komise a Dr. Mlady Mikulicové předsedkyní disciplinární komise KTF.”6. Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze a volby do  Akademického senátu fakulty

Mgr. Daniel Feranc, místopředseda AS KTF, informoval, že předsednictvo AS UK dne 23. května 2008 vyhlásilo volby do AS UK na KTF, dále upozornil senát, na nutnost vyhlásit volby do AS KTF UK.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK vyhlásil volby do AS KTF UK.


AS KTF UK stanovil termín a místo konání voleb do AS UK a AS KTF UK takto:


Volby se uskuteční ve vnech 20. až 22. listopadu 2008 od 10.00 hod. do 14.00 hod. ve všech třech dnech.


Děkanát fakulty vypracuje do 30. října 2008 seznam studentů, kteří jsou členy akademické obce fakulty a seznam akademických pracovníků, kteří jsou zařazeni na fakultě. Předseda fakultního senátu z těchto dokumentů vytvoří seznamy voličů.


Návrhy kandidátů je možné předkládat do 5. listopadu 2008.


Dílčí volební komise zveřejní kanidátní listinu do 6. listopadu 2008.


AS KTF UK zřídil dílči volební komisi ve složení dr. Markéta Koronthályová a Petr Jäger. Další člen komise bude doplňen na příštím zasedání AS KTF UK.”


Hlasování


Pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0


Schváleno


           


           


           

8. Zřízení Centra pro dokumentaci evropského kulturního dědictvíDr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, uvedla návrh pana děkana na zřízení Centra pro dokumentaci evropského kulturního dědictví.
Diskuze


Do rozpravy se přihlásil Jäger, Rakušanová, Feranc, Kohut, Med a Bartoň.  Diskutovalo se o způsobu, jak byl návrh na zřízení centra senátu předložen, o možnosti se návrhem zabývat na příštím zasedání a o vhodnosti, aby k návrhu byly předložené také podkladové materiály.

Návrh usnesení:


„AS KTF UK na návrh děkana KTF schválil zřízení Centra pro dokumentaci evropského kulturního dědictví.”


Hlasování


Pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0


Schváleno


           

9. RůznéDr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, navrhla, aby se senát vrátil k otázce studijní agendy fakulty. Informovala o způsobu jak jsou fakultou řešeny studijní záležitosti na Ústavu dějin křesťanského umění.
Diskuze


Do rozpravy se přihlásili Feranc, Bartoň, Jäger. Diskutovalo se o vhodnosti, aby se senát k těmto záležitostech za současného stavu vyjadřoval.
Mgr. Daniel Feranc, místopředseda senátu a tajemník AS UK, informoval o stávající politické situaci a o připravované transformaci fakultních nemocnic v univerzitní nemocnice, a. s. , dále o přípravě Bílé knihy terciárního vzdělávání a přípravy reformy financování vědy, výzkumu a inovací. Dále informoval o usnesení AS UK ze dne 23. května 2008 ve kterém se univerzitní senát obrací na Vládu České republiky, aby sjednala nápravu, upozornil na důsledky transformace fakultních nemocnic, podle plánu ministerstva zdravotnictví. Informoval rovněž i o prohlášení rektora UK k tomuto senátnímu usnesení. Na závěr informoval a  vyzval studenty, aby byli připraveni připojit se k studentům z jiných fakult protestovat proti omezení účasti studentů samosprávě vysokých škol.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK se seznámil s usesením AS UK a prohlášením rektora UK ze dne 23. května 2008 a vyjadřuje těmto dokumentům svou podporu.”


Hlasování


Pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0


Schváleno


Příští zasedání se uskuteční dne 7. října 2008


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
Zapsal:


Mgr. Daniel FerancUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 17. června 2008


Č.j.: 1299/08

V Praze dne 19. června 2008
Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 17. června 2008

1. AS KTF UK schválil návrh programu zasedání senátu v navržené podobě.


2. AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání 8. dubna 2008.


3. AS KTF UK schválil podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Karlovu v Praze – Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2009/2010.


4. AS KTF UK schválil Výroční žprávu o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulě.


5. AS KTF UK schválil


- Změnu Statutu Katolické teologické fakulty,


- Změnu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Katolické teologické fakulty,


- Změnu Jednacího řádu Vědecké rady Katolické teologické fakulty a


- Změnu Řádu pro volby kandidáta na funkci děkana a postup při odvolání děkana Katolické teologické fakulty.


6. AS KTF UK vyjádřil souhlas se jmenování ThDr. Jaroslava Brože členem disciplinární komise a Dr. Mlady Mikulicové předsedkyní disciplinární komise KTF.


7. AS KTF UK vyhlásil volby do AS KTF UK.


AS KTF UK stanovil termín a místo konání voleb do AS UK a AS KTF UK takto:


Volby se uskuteční ve vnech 20. až 22. listopadu 2008 od 10.00 hod. do 14.00 hod. ve všech třech dnech.


Děkanát fakulty vypracuje do 30. října 2008 seznam studentů, kteří jsou členy akademické obce fakulty a seznam akademických pracovníků, kteří josu zařazeni na fakultě. Předseda fakultního senátu z těchto dokumentů vytvoří seznamy voličů.


Návrhy kandidátů je možné předkládat do 5. listoapdu 2008.


Dílčí volební komise zveřejní kanidátní listinu do 6. listopadu 2008.


AS KTF UK zřídil dílči volební komisi ve složení dr. Markéta Koronthalyová a Petr Jäger. Další člen komise bude doplňen na příštím zasedání AS KTF UK.


8. AS KTF UK na návrh děkana KTF schválil zřízení Centra pro dokumentaci evropského kulturního dědictví.


9. AS KTF UK se seznámil s usesením AS UK a prohlášením rektora UK ze dne 23. května 2008 a vyjadřuje těmto dokumentům svou podporu.Mgr. Daniel Feranc


místopředseda AS KTF UK
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: