Zápis a usnesení AS KTF UK 16. 12. 2008 (ustavující zasedání AS KTF)


Usnesení AS KTF UK přijatá na ustavujícím zasedání 16. prosince 2008

Č.j.: 2618/08

V Praze dne 21. prosince 2008

 


1. „AS UK zvolil předsedkyní senátu Mgr. Marii Rakušanovou Ph.D.


AS UK zvolil místopředsedou za komoru akademických pracovníků PhDr. Josefa Bartoně Ph.D.


AS UK zvolil místopředsedou za komoru studentů mgr. Daniel Feranc.“

Mgr. Marie Rakušanová, PhD.

předseda AS KTF UK

Zápis z ustanovujícího zasedání AS KTF UK 16. prosince 2008


           

Prezenční listina
Členové senátu:


Prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


PhDr. Josef Bartoň, Th.D.


Tomáš B. Mohelník, OP., Th.D.


ThLic. Et Mgr. Karel Sládek, Th.D.


ThLic. Jan Kotas


Mgr. Daniel Feranc


Hana Puková


PhDr. Radim Cigánek
Hosté:


Ing. Mgr. Petr Mikeš


Dr. Vojtěch Eliáš


            Doc. Jaroslav Med v 18.10 hod., zahájil ustanovující zasedání a přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty.
           

1. Volba předsedy a místopředsedů senátu
            Pro volbu předsedy a místopředsedů senátu byla ustanovena komise ve složení: ThLic. Prokop Brož, ThLic. Jan Kotas.
            Na předsedu senátu byla navržena: Dr. Marie Rakušanová. Na místopředsedu senátu z komory akademických pracovníků byl navržen: dr. Josef Bartoň. Na místopředsedu senátu z komory studentů byli navrženi: Mgr. Daniel Feranc a Hana Puková
Výsledky voleb:


Vydáno bylo 10 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 10 hlasovacích lístků, z toho bylo 10 hlasovacích lístků platných.


Pro volbu dr. Marie Rakušanové předsedkyní senátu bylo odevzdáno 10 hlasovacích lístků


Pro volbu dr. Josefa Bartoně místopředsedou senátu bylo odevzdáno 10 hlasovacích lístků


Pro volbu mgr. Daniela Ferance místopředsedou senátu bylo odevzdáno 7 hlasovacích lístků


Pro volbu Hany Pukové místopředsedkyní senátu byly odevzdány 3 hlasovací lístky.
Usnesení:


„AS UK zvolil předsedkyní senátu Mgr. Marii Rakušanovou Ph.D.


AS UK zvolil místopředsedou za komoru akademických pracovníků PhDr. Josefa Bartoně Ph.D.


AS UK zvolil místopředsedou za komoru studentů mgr. Daniel Feranc.“
           

2. Různé
            Dr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, navrhla termín příštího řádného zasedání senátu. Po diskuzi byl dohodnuto že příští zasedání se uskuteční dne 14. ledna 2009 v 15:30 v místnosti P9.
Na závěr zasedání předsedkyně poděkovala členům AS KTF UK za účast a zasedání ukončila.
Zasedání skončilo v 18:45 hod.
Zapsal: Mgr. Daniel Feranc


 Mgr. Marie Rakušanová, PhD.

předsedkyně AS KTF UKPoslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: