Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 16.12.2008

Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 16.12.2008

Č.j.: 2661/08

V Praze dne 19. prosince 2008
  1. VR KTF UK schvaluje program zasedání.

  2. VR KTF UK schvaluje zápis ze zasedání dne 25. 9. 2008.

  3. VR KTF UK vzala na vědomí informace vedení fakulty o jejím stavu a připojuje následné společné stanovisko. VR KTF UK na svém zasedání 16.12.2008 vyslechla zprávu děkana KTF UK o stavu fakulty a jejího hospodaření, které přes veškerou snahu o úsporné vynakládání prostředků vykazuje značný deficit. Stagnování situace financování UK, zvláště humanitních oborů, je dlouhodobě alarmující se všemi z toho vyplývajícími důsledky. VR KTF UK se proto obrací prostřednictvím děkana KTF na vedení UK se žádostí, aby se touto situací intenzivně zabývalo a na příslušných místech žádalo o zvýšení dotací.

  4. VR KTF UK schvaluje doktorský studijní program Historické vědy, obor Církevní a obecné dějiny, prezenční i kombinovanou formu studia v podobě, která je obsažena v žádosti o prodloužení platnosti akreditace stejnojmenného programu.

  5. VR KTF UK schvaluje doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny křesťanského umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění, prezenční i kombinovanou formu studia v podobě, která je obsažena v žádosti o prodloužení platnosti akreditace stejnojmenného programu.

  6. VR KTF UK schvaluje návrh děkana na jmenování habilitační komise PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D. v tomto složení: předseda  prof. PhDr. Ludvík Armbruster, členové: prof. Dr. Albert-Peter Rethmann, prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. (TF JU České Budějovice), doc. Petr Chalupa, Th.D. (CMTF Olomouc) a Mons. ThLic. Dominik Duka OP (biskup královehradecký). Dále VR KTF UK stanovuje pro habilitační přednášku PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D. téma „Křesťanství a společnost dle Adolfa Kajpra SJ (1945-1948)“ v délce trvání 20 minut. Habilitand přednese příspěvek na příštím zasedání VR KTF UK v úterý dne 28.4.2009.

  7. VR KTF UK se bude habilitačnímu řízení věnovat na svém příštím zasedání a žádá proto habilitační komisi, aby příslušnou fázi habilitačního řízení ukončila v takovém termínu, aby to bylo možné.

  8. VR KTF UK schvaluje navrhovaný průběh profesorského řízení na KTF UK, který bude vydán jako Opatření děkana.

  9. VR KTF UK schvaluje jednomyslně složení komise pro státní doktorské zkoušky studijního programu Historické vědy.

  10. VR KTF UK  stanovuje příští termín zasedání dne 28. dubna 2009 (úterý) v 15:00 hod.
 
prof. PhDr. Ludvík Armbruster


            děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: