Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 25. 9. 2008

Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 25. 9. 2008

Č. j.: 2372/08

V Praze dne 9. října 2008
  1. VR KTF UK schvaluje program zasedání.

  2. VR KTF UK schvaluje zápis ze zasedání dne 25. 9. 2008.

  3. VR KTF UK schvaluje hlasování per rollam ve věci hodnocení doktorandů za akademický rok 2007/2008. Na základě hlasování per rollam uskutečněného dne 10. listopadu 2008 schvaluje VR KTF UK hodnocení doktorandů za akademický rok 2007/2008.

  4. VR KTF UK vzala na vědomí informaci pana prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera  o udělení akreditace k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Katolická teologie.

  5. VR KTF UK schvaluje jednomyslně průběh habilitačního řízení na KTF UK, který bude vydán jako opatření děkana. VR KTF UK doporučuje dopracovat řízení pro jmenování profesorem na KTF.

  6. VR KTF UK schvaluje jednomyslně složení komisí pro státní závěrečné, rigorózní i státní doktorské zkoušky.

  7. Příští zasedání VR KTF UK byl o předběžně stanoveno na úterý 16. 12. 2008 ve 14.00 hod.

  8. VR KTF UK se seznamuje s aktualizací dlouhodobého záměru UK KTF pro příští rok.
prof. PhDr. Ludvík Armbruster


            děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty