Zápis a usnesení AS KTF UK 20. ledna 2010


Zápis ze zasedání AS KTF UK 20. ledna 2010


            Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D., předsedkyně


PhDr. Josef Bartoň, Th.D., místopředseda


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


ThLic. Jan Kotas


Hana Puková


PhDr. Radim Cigánek


Ing. Josef MudraOmluveni:


ThLic. et Mgr. Karel Sládek, Th.D.
Hosté:
Doc. PhDr. Mireia Ryšková, proděkanka KTF UK


ThLic. Prokop Brož, ThD.


Dr. Vojtěch Eliáš, proděkan KTF UK


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


Zasedání zahájila v 15:05 hod. předsedkyně senátu PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. a přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty.
1. Schválení programu a zápisu
Bod uvedla předsedkyně senátu PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D., připomněl návrh programu, který byl členům senátu rozeslán:
1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Návrh rozpočtu KTF UK na rok 2010


4. Disciplinární komise – nové funkční období některých členů


5. Doplňovací volby do AS KTF a AS UK (zástupce akademických pracovníků)


6. Různé
Po diskusi byl program schválen zápis z 25.11.2009 následujícím usnesením:
„AS KTF UK schválil zápis ze svého zasedání dne 25.listopadu 2009 v navrženém znění.“
Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 1 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil program zasedání v navrženém znění.“
Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)Na úvod pozdravil AS KTF UK kandidát na děkana ThLic. Prokop Brož, ThD.Proděkanka Doc. PhDr. Mireia Ryšková informovala o úspěšném doložení neproblematičnosti zdánlivých „rychlostudentů“ na Katolické teologické fakultě v předchozích letech. Fakulta je schopná ve všech případech doložit, že zkrácená doba studia byla způsobena přechodem studenta z jiné školy, nebo z jiného typu studia a úředně doloženým a legitimním uznáním jeho studijních povinnosti, splněných na předchozím působišti.


Rovněž informovala o zavedení změny v státní závěrečné zkoušce na oboru Katolická teologie – pedagogicko-psychologická část (praktické obory). Požadavky SZZ by měly být známy v letním semestru.
Proděkan Dr. Vojtěch Eliáš informoval o řešení pracovně-právních vztahů zaměstnanců v důchodovém věku (prodlužování smluv). Informoval dále o retrokatalogizaci knihovního fondu fakulty. Měsíčně se daří zkatalogizovat asi 1600 knih.
Tajemnice fakulty Mgr. Benešová informovala o zatékání do serverovny v 2. patře a do místnosti vedoucího knihovny a depozitářů v důsledku narušení střešní krytiny v souvislosti se sněhovou nadílkou. Knihy naštěstí zničeny nebyly. Sen.ThLic.Kotas poukázal v této souvislosti na problém neuklizených chodníků v okolí fakulty.
Mpř. Mgr. Feranc se tajemnice dotázal, jak se budou řešit akustické problémy v učebnách. Mgr. Benešová informovala o zakoupení antiakustických artefaktů.
3. Návrh rozpočtu KTF UK na rok 2010
Tajemnice fakulty představila návrh rozpočtu s tím, že jej nelze považovat za definitivní, neboť dotace na rok 2010 na výuku není dosud známa. Oznámila, že na nákladové straně jsou hrazeny v podstatě jen nejúčelnější výdaje (mzdy a pojistné, nájem, energie apod.); veškeré dodatečné výdaje (např. cestovné) jsou hrazeny převážně z výzkumných záměrů, projektových financí a darů. Na dotaz sen. PhDr. Cigánka informovala o způsobu odpisování hmotného investičního majetku a o příjmech z doplňkové činnosti (např. pronájem učeben). Po diskusi přijal Senát toto usnesení:
„AS KTF schvaluje rozpočet KTF na rok 2010.“
Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
(v 15,35 přišel sen. dr. Mohelník).
4. Disciplinární komise – nové funkční období některých členů
V souvislosti s ukončením funkčního období některých členů a náhradníků Disciplinární komise požádal svým dopisem děkan fakulty Prof. PhDr. Ludvík Ambruster senát o doplnění této komise.
Pro tajnou volbu a členů a náhradníků Disciplinární komise byla konsensuálně sestavena volební komise ve složení Mgr. Feranc, Dr. Bartoň. Hlasovací lístky odevzdalo 10 členů AS KTF. Volební komise konstatovala, že navržení kandidáti získali v tajné volbě:
Eva Pavlíková, Ph.D. (členka)                       9 hlasů


PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. (člen)              8 hlasů


Mgr. Petr Minář (člen)                                   9 hlasů


Mgr. Jan Koblížek (člen)                               8 hlasů


Mgr. Adéla Šmilauerová (náhradnice)           8 hlasů


Usnesení: „AS KTF zvolil členy Disciplinární komise Evu Pavlíkovou, Ph.D., PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Mgr. Petra Mináře a Mgr. Jana Koblížka a náhradnici Mgr. Adélu Šmilauerovou.“
5. Doplňovací volby do AS KTF a AS UK (zástupce akademických pracovníků)Mpř. Mgr. Feranc informoval o tom, že předsednictvo AS KTF UK vzalo na vědomí ukončení členství ThLic. Prokopa Brože, Th.D. v AS UK a s tím spojené vypsání doplňovacích voleb do AS UK. V té souvislosti požádal AS KTF UK z praktických důvodů o součinnost při vypsání doplňovacích voleb do AS KTF UK.
Po diskusi bylo přijato usnesení, jímž byly stanoveny podmínky pro doplňovací volby zástupce akademických pracovníků v obou senátech.
„AS KTF UK


- vyhlašuje doplňovací volby do AS KTF UK


- jmenuje volební komisi pro doplňovací volby do AS KTF UK ve složení PhDr. Josef Bartoň, Th.D., PhDr. Radim Cigánek, Hana Puková


- stanoví lhůtu pro předkládání návrhů kandidátů doručením k rukám členů volební komise do 23. února 2010 12,00 hod.


- stanoví termín hlasování 3. - 4. března 2010 v 11,00-15,00 hod.“


- stanoví místo hlasování: Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6, 160 00, místnost P 9

Hlasování: 10 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK


- jmenuje dílčí volební komisi pro doplňovací volby do AS UK ve složení PhDr. Josef Bartoň, Th.D., PhDr. Radim Cigánek, Hana Puková


- stanoví lhůtu pro předkládání návrhů kandidátů doručením k rukám členů dílčí volební komise do 23. února 2010 12,00 hod.


- stanoví termín hlasování 3. - 4. března 2010 v 11,00-15,00 hod.“


- stanoví místo hlasování: Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6, 160 00, místnost P 9
Hlasování: 10 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
6. Různé
Další termín řádného zasedání AS KTF UK byl konsensuálně schválen na 3. března 2010 na 15:00.
Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 16:15 hod.PhDr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK


Zapsal: J.MudraUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 20. ledna 2010

Č. j.  38/10V Praze 25. 1. 2010
1. „AS KTF UK schválil zápis ze svého zasedání dne 25.listopadu 2009 v navrženém znění.“


2. „AS KTF UK schválil program zasedání v navrženém znění.“


3. „AS KTF schvaluje rozpočet KTF na rok 2010.“


4. „AS KTF zvolil členy Disciplinární komise Evu Pavlíkovou, Ph.D., PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Mgr. Petra Mináře a Mgr. Jana Koblížka a náhradnici Mgr. Adélu Šmilauerovou.“


5. „AS KTF UK


- vyhlašuje doplňovací volby do AS KTF UK


- jmenuje volební komisi pro doplňovací volby do AS KTF UK ve složení PhDr. Josef Bartoň, Th.D., PhDr. Radim Cigánek, Hana Puková


- stanoví lhůtu pro předkládání návrhů kandidátů doručením k rukám členů volební komise do 23. února 2010 12,00 hod.


- stanoví termín hlasování 3. - 4. března 2010 v 11,00-15,00 hod.“


6. „AS KTF UK


- jmenuje dílčí volební komisi pro doplňovací volby do AS UK ve složení PhDr. Josef Bartoň, Th.D., PhDr. Radim Cigánek, Hana Puková


- stanoví lhůtu pro předkládání návrhů kandidátů doručením k rukám členů dílčí volební komise do 23. února 2010 12,00 hod.


- stanoví termín hlasování 3. - 4. března 2010 v 11,00-15,00 hod.“

PhDr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF


Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám