OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2010 Souborná zkouška v doktorském studijním programu teologie

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2010 Souborná zkouška v doktorském studijním programu teologie
Č.j.: 146/10

V Praze dne 11. února 2010
OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2010


Souborná zkouška v doktorském studijním programu teologie


_______________________________________________________________čl. 1 Podávání přihlášek k souborné zkoušce1. Student doktorského studijního programu teologie koná na konci druhého ročníku soubornou zkoušku, jež se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby předložené písemné práce. Její složení je podmínkou pro připuštění ke státní doktorské zkoušce. Podle kanonického práva (Sapientia christiana čl. 49 § 2) platí, že student teologie, který chce dosáhnout hodnost „doktor teologie“, má nejprve dosáhnout hodnost „licenciát teologie“, jež se podle § 46 odst. 5 písm. e) zákona č. 111/1998 o vysokých školách v platném znění uděluje po úspěšně vykonané rigorózní zkoušce. Studoval-li student v pregraduálním studiu oblast katolické teologie, doporučuje se v souladu s kanonickými předpisy vykonat místo zkoušky souborné zkoušku rigorózní. Studenti doktorského studijního programu teologie, kteří absolvovali  jinou pregraduální oblast studia než je katolická teologie, teologické nebo náboženské nauky v rozsahu vyučovaném na UK KTF, skládají v souladu s univerzitními předpisy zkoušku soubornou, která v rámci doktorského studijního programu teologie odpovídá zkoušce licenciátní.
2. Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři. Uchazeč přiloží stručný životopis,  seznam publikační a další vědecké činnosti (na předepsaném formuláři). V případě, že uchazeč publikační nebo vědeckou činnost nemá, doloží o této skutečnosti prohlášení. Přihláška i přílohy jsou opatřeny datem a vlastnoručním podpisem.


 


3. Součástí přihlášky je vždy sdělení názvu a základní osnovy zamýšlené souborné práce, jakož i předmětů, z kterých má být souborná zkouška skládána.
4. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků do 14 dnů. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.
5. Fakulta do 60 dnů od doručení přihlášky sdělí uchazeči bližší podrobnosti o konání a požadavcích k souborné zkoušce.čl. 2 Souborná zkouška1. Souborná zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby souborné  práce.


 


2. Ústní zkouška se skládá z předmětů státní závěrečné zkoušky nebo státní doktorské zkoušky takto:
            a) absolvent magisterského studijního programu katolická teologie soubornou zkoušku ze dvou předmětů, z nichž jeden je vždy předmět odpovídající tématu souborné práce, druhý je odlišný a uchazeč si jej zvolí při podání přihlášky z těchto předmětů: biblické vědy, fundamentální teologie, dogmatická teologie, teologická etika, spirituální teologie, pastorální teologie, liturgika a kanonické právo.


           


            b) absolvent magisterského studijního programu teologické nebo náboženské nauky v rozsahu vyučovaném na UK KTF, příp. absolvent jiné teologické fakulty skládá soubornou  zkoušku ze tří předmětů, z nichž jeden je vždy předmět odpovídající tématu souborné práce, ostatní předměty jsou odlišné a uchazeč si je zvolí při podání přihlášky. Druhý předmět si uchazeč vybírá z předmětů: biblické vědy, fundamentální teologie, dogmatická teologie, teologická etika. Třetí předmět si uchazeč vybírá z předmětů: spirituální teologie, pastorální teologie, liturgika a kanonické právo.
            c) absolvent jiného magisterského studijního programu než je uvedeno v čl 2., odst. 2 a), b), skládá soubornou zkoušku ze sedmi předmětů: biblické vědy, fundamentální teologie, dogmatická teologie, teologická etika, spirituální teologie, pastorální teologie, liturgika, kanonické právo. Student k žádosti proto též přikládá seznam všech absolvovaných předmětů během pregraduálního studia.


 


3. Souborná práce prokazuje schopnost uchazeče samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo k samostatné tvůrčí činnosti. Téma souborné práce může být libovolné nebo téma může souviset s disertační prácí připravovanou v rámci doktorského studia na KTF, ale nesmí být doslovnou citací její části. Je v rozsahu zpravidla 100 normostran textu opatřeného studijní literaturou, odkazy a poznámkovým aparátem, shrnutím ve světovém jazyce, zpravidla věcným a jmenným rejstříkem a opatřena rovněž prohlášením o samostatném vypracování. Uchazeč předkládá dva exempláře souborné práce v pevné vazbě a tři CD s textem předkládané práce (dvě CD jsou vlepena na zadní vnitřní stranu souborné práce, jedno CD je odevzdáno samostatně). Formální úpravu stanovuje Metodologický pokyn pro psaní prací na KTF. Souborná práce může obsahově souviset s magisterskou nebo doktorskou prací.
4. Do 30 dnů od doručení souborné práce zašle fakulta uchazeči vyrozumění o termínu konání souborné zkoušky.
5. Souborná zkouška se koná před tříčlennou zkušební komisí a průběh a vyhlášení výsledků jsou veřejné.
6. Předsedu komise a členy komise jmenuje z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty děkan. O konání souborné zkoušky nebo její části se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a všichni přítomní členové komise; počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři. Předseda komise ustanoví nejméně jednoho oponenta, který vypracuje posudek předložené souborné práce.
7. Souborná zkouška je klasifikována „prospěl/a“ – „neprospěl/a“. Klasifikaci „prospěl/a“ stanoví komise, složí-li uchazeč ústní zkoušku a obhájí-li soubornou práci.
8. Ústní zkoušku a obhajobu souborné práce lze opakovat jen jednou. Pokud komise rozhodla, že uchazeč soubornou práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit; opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců.
čl. 3 Vydávání vysvědčení o souborné zkoušcePo vykonání souborné zkoušky vydá fakulta uchazeči vysvědčení o souborné zkoušce.čl. 4 Uznání souborné zkoušky1. Uznání jiné ústní zkoušky za soubornou zkoušku v rámci doktorského studijního programu teologie schvaluje oborová rada na základě písemné žádosti, která je odůvodněná a řádně doložená.
2. Pokud student složil ve stejném nebo obdobném studijním programu státní rigorózní zkoušku, tato může být uznána jako souborná zkouška. Uznání ústní části souborné zkoušky je v oblasti katolická teologie uznáno zcela, v obdobném studijním programu může oborová rada zkoušku uznat zcela nebo částečně s tím, že stanoví které předměty student složí v rámci postupové zkoušky v souladu s čl. 2 odst. 2).


 


3. Pokud student obhájil ve stejném nebo obdobném studijním programu rigorózní práci, tato může být uznána jako obhajoba souborné práce.
4. Uznání magisterské práce za soubornou práci v rámci doktorského studijního programu teologie schvaluje oborová rada na základě písemné žádosti, která je odůvodněná a řádně doložená (posudky vedoucího práce a oponenta). Předpokládá se, že práce je vynikající kvality nebo zvláště doporučená (viz protokol o obhajobě při státní závěrečné zkoušce).


čl. 5 Závěrečná ustanoveníToto opatření nahrazuje čl. 2 opatření děkana 5/2006 Postupová zkouška, státní rigorózní zkouška, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce ve studijní programu teologie.


Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám