OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2010 Rigorózní řízení na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2010 Rigorózní řízení na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

Č.j.: 145/10

V Praze dne 11. února 2010
OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2010


Rigorózní řízení na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy


_______________________________________________________________
Na základě platných vnitřních předpisů Univerzity Karlovy a Katolické teologické fakulty stanovím pro konání státní rigorózní zkoušky, jakož i pro obhajobu rigorózní práce, tyto pokyny:
čl. 1 Podávání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce

1. Kvalifikaci nutnou pro podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce (dále jen „rigorózní zkouška“) stanoví čl. 3 odst. 1 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze.
2. Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři doplněném o ověřené kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dokladů podle § 25 nebo podle § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách; v případě cizinců s výjimkou slovenských státních příslušníků musí být tyto doklady nostrifikovány. Uchazeč přiloží stručný životopis, jehož součástí je i resumé obhájené magisterské diplomové práce a seznam publikační a další vědecké činnosti (na předepsaném formuláři). V případě, že uchazeč publikační nebo vědeckou činnost nemá, doloží o této skutečnosti prohlášení. Přihláška i přílohy jsou opatřeny datem a vlastnoručním podpisem. Uchazeč může písemně zažádat (na přiloženém formuláři) o přidělení konzultanta na dobu určitou. Tato služba je zpoplatněna podle Opatření děkana 7/2007).


 


3. Součástí přihlášky je vždy sdělení názvu a základní osnovy zamýšlené rigorózní práce, jakož i předmětů, z kterých má být rigorózní zkouška skládána.
4. Další podrobnosti o podávání přihlášek k rigorózní zkoušce obsahuje čl. 3, odst. 3-7 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze.
5. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků do 14 dnů. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.
6. Nelze-li na fakultě konat rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul „magistr“, fakulta uchazeči přihlášku vrátí s příslušným vyrozuměním.
7. Fakulta do 60 dnů od doručení přihlášky sdělí uchazeči bližší podrobnosti o konání a požadavcích k rigorózní zkoušce a o pravidlech používání zařízení a informačních technologií potřebných k přípravě na tuto zkoušku.čl. 2 Státní rigorózní zkouška1. Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.


 


2. Ústní zkouška se skládá z předmětů státní závěrečné zkoušky nebo státní doktorské zkoušky takto:
            a) absolvent magisterského studijního programu katolická teologie skládá rigorózní zkoušku ze dvou předmětů, z nichž jeden je vždy předmět odpovídající tématu rigorózní práce, druhý je odlišný a uchazeč si jej zvolí při podání přihlášky z těchto předmětů: biblické vědy, fundamentální teologie, dogmatická teologie, teologická etika, spirituální teologie, pastorální teologie, liturgika a kanonické právo.


           


            b) absolvent magisterského studijního programu teologické nebo náboženské nauky v rozsahu vyučovaném na UK KTF skládá rigorózní zkoušku ze tří předmětů, z nichž jeden je vždy předmět odpovídající tématu rigorózní práce, ostatní předměty jsou odlišné a uchazeč si je zvolí při podání přihlášky. Druhý předmět si uchazeč vybírá z předmětů: biblické vědy, fundamentální teologie, dogmatická teologie, teologická etika. Třetí předmět si uchazeč vybírá z předmětů: spirituální teologie, pastorální teologie, liturgika a kanonické právo.
            c) absolvent magisterského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury skládá rigorózní zkoušku ze tří předmětů: dějiny českého umění, dějiny evropského a světového umění, metodologie a historiografie dějin umění.   
3. Rigorózní práce obsahově odpovídá absolvovanému studijnímu programu a prokazuje schopnost uchazeče samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo k samostatné tvůrčí činnosti. Je v rozsahu zpravidla 100 normostran textu opatřeného studijní literaturou, odkazy a poznámkovým aparátem, shrnutím ve světovém jazyce, zpravidla věcným a jmenným rejstříkem a opatřena rovněž prohlášením o samostatném vypracování. Uchazeč předkládá dva exempláře rigorózní práce v pevné vazbě a tři CD s textem předkládané práce (dvě CD jsou vlepena na zadní vnitřní stranu rigorózní práce, jedno CD je odevzdáno samostatně).  Formální úpravu stanovuje Metodologický pokyn pro psaní prací na KTF.
4. V souladu s Rigorózní řádem Univerzity Karlovy v Praze může být diplomová práce obhájená podle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, která byla hodnocena klasifikací „výborně“ a splňující požadavky v čl. 2., odst. 3. uznána jako rigorózní práce. Student předkládá i posudky vedoucího a oponenta této diplomové práce.
5. Do 30 dnů od doručení rigorózní práce zašle fakulta uchazeči vyrozumění o termínu konání rigorózní zkoušky.
6. Státní rigorózní zkouška se koná před tříčlennou zkušební komisí a průběh a vyhlášení výsledků jsou veřejné.
7. Předsedu komise a členy komise jmenuje z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty děkan. O konání rigorózní zkoušky nebo její části se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a všichni přítomní členové komise; počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři. Předseda komise ustanoví nejméně jednoho oponenta, který vypracuje posudek předložené rigorózní práce.
8. Státní rigorózní zkouška je klasifikována „prospěl/a“ – „neprospěl/a“. Klasifikaci „prospěl/a“ stanoví komise, složí-li uchazeč ústní zkoušku a obhájí-li rigorózní práci.
9. Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce lze opakovat jen jednou. Pokud komise rozhodla, že uchazeč rigorózní práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit; opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců.
čl. 3 Vydávání diplomuPo vykonání státní rigorózní zkoušky vydá univerzita uchazeči vysokoškolský diplom způsobem stanoveným rektorem.
čl. 4 Náhrada nákladů1. Náklady spojené s používáním zařízení a informačních technologií a poskytování konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku hradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme. Výše náhrady nákladů stanoví opatření děkana.
2. Náklady spojené s promocí uhradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme. Výši náhrady těchto nákladů stanovuje rektor.
3. Náhrada podle odstavce 1 je splatná ke dni podání přihlášky.


 


čl. 5 Závěrečná ustanoveníToto opatření nahrazuje opatření děkana 4/2009 Rigorózní řízení na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.


Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.prof. PhDr. Ludvík Armbruster

   děkanPoslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám