Zápis a usnesení AS KTF UK 3. března 2010


Zápis ze zasedání AS KTF UK 3. března 2010


            Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D., předsedkyně


PhDr. Josef Bartoň, Th.D., místopředseda


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


ThLic. et Mgr. Karel Sládek, Th.D.


ThLic. Jan Kotas


Hana Puková


PhDr. Radim Cigánek


Ing. Josef Mudra


Tomáš B. Mohelník, Th.D.
Hosté:
ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


Dr. Vojtěch Eliáš, proděkan KTF UK


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, proděkanka KTF UK


prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., proděkan KTF UK


prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., vedoucí ÚDKU


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


Mgr. Marie Chalupecká, vedoucí studijního odd.


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


PhDr. Zdeňka Čekalová, sekretariát ÚDKU
Zasedání zahájila v 15:05 hod. předsedkyně senátu PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.

1. Schválení programu a zápisu
Bod uvedla předsedkyně senátu PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D., připomněla návrh programu, který byl členům senátu rozeslán a navrhla, aby byl rozšířen o dva body (č. 5,6):
1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Změny na postech proděkanů a na postech vedoucích kateder


4. Nové složení Vědecké rady KTF UK


5. Opatření děkana k stanovení výše poplatků za studium pro rok 2010/11


6. Podmínky pro přijetí ke studiu na KTF v akademickém roce 2010/11 – další přijímací řízení


7. Různé
Po diskusi byl schválen program a zápis z 20.1.2010 následujícím usnesením:
„AS KTF UK schválil zápis ze svého zasedání dne 20. ledna 2010 v navrženém znění.“
Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil program zasedání.“
Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


Děkan ThLic. Prokop Brož, ThD. informoval o prvních krocích v čele fakulty (seznámení s chodem děkanátu, snaha o konsolidaci vnitřních předpisů) a navržených personálních změnách na pozici proděkanů, vedoucích kateder a členů Vědecké rady KTF UK. Připomněl, že slavnostní mše svatá u příležitosti zahájení funkčního období děkana se koná v pondělí 8. března 2010 od 18:00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.Proděkanka Doc. PhDr. Mireia Ryšková informovala o přípravě výběrového řízení na zahraniční stipendia a o skutečnosti, že rektorát UK v současnosti zpětně vymáhá nedoplatky poplatků za další studium, a to až do r. 2006.
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. informoval, že se jako designovaný proděkan KTF UK pro studium seznamuje s chodem studijního oddělení a sdělil, že jeho prioritou je, aby dokumenty a vnitřní předpisy vztahující se ke studiu byly maximálně transparentní.
Proděkan Dr. Vojtěch Eliáš informoval o pokračujících akcích v oblasti rozvoje faktulty, mj. retrokatalogizace fondu knihovny. Mgr. Benešová informovala o dovybavení multimediální učebny P16.
(15,20 dorazil sen. Cigánek)
Na dotaz sen. Mgr.Ferance odpověděl děkan KTF ThLic. Prokop Brož, ThD, že jmenovací dekret převzal dne 28.1. s platností od 17.2.
(15,35 dorazil sen. Mohelník)

3. Změny na postech proděkanů a na postech vedoucích kateder

Děkan ThLic. Prokop Brož, ThD. informoval, že zamýšlí odvolat PhDr. Petra Kubína, Ph.D. z funkce proděkana pro vnější a zahraniční vztahy a Doc. PhDr. Mireiu Ryškovou, Th.D.z funkce proděkanky pro studium a jmenovat          Prof. PhDr. Zdeňka Beneše, CSc. do funkce proděkana pro studium a Doc. PhDr. Mireiu Ryškovou, Th.D do funkce proděkanky pro vnější azahraniční vztahy a že zástupcem děkana jmenuje vždy na základě aktuální situace někoho z řad proděkanů. Rovněž uvedl záměr odvolat Prof. JUDr. Antonína Ignáce Hrdinu, DrSc. z funkce vedoucího Katedry pastorálních oborů a právních věd, Doc. ThDr. Václava Venturu, Th.D. z funkce vedoucího Katedry fundamentální a dogmatické teologie a jmenovat Doc. PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D.do funkce vedoucího Katedry fundamentální a dogmatické teologie, Doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D. do funkce vedoucího Katedry pastorálních oborů a právních věd, a dále prodloužit pověření Mgr. Ing. Prokopa Sousedíka, Ph.D.vedením Katedry filosofie.
O navržených změnách rozhodoval senát KTF UK po proběhlé diskusi  v tajném hlasování. Pro tajné hlasování byla konsensuálně sestavena volební komise ve složení Mgr. Feranc, Dr. Cigánek.
Hlasovací lístky odevzdalo všech 11 členů AS KTF. Volební komise konstatovala, že pro záměry děkana KTF UK se vyjádřilo v tajné volbě:


odvolat PhDr. Petra Kubína, Ph.D. z funkce proděkana pro vnější a zahraniční vztahy                                                                                   6 hlasů (souhlas s návrhem)
odvolat Doc. PhDr. Mireiu Ryškovou, Th.D.z funkce proděkanky pro studium                                                                                                          6 hlasů (souhlas s návrhem)
jmenovat Prof. PhDr. Zdeňka Beneše, CSc. do funkce proděkana pro studium                                  


                                                                       6 hlasů (souhlas s návrhem)
jmenovat Doc. PhDr. Mireiu Ryškovou, Th.D do funkce proděkanky pro vnější a zahraniční vztahy                                                               6 hlasů (souhlas s návrhem)
odvolat Prof. JUDr. Antonína Ignáce Hrdinu, DrSc. z funkce vedoucího Katedry pastorálních oborů a právních věd                                                   11 hlasů (souhlas s návrhem)
odvolat Doc. ThDr. Václava Venturu, Th.D. z funkce vedoucího Katedry fundamentální a dogmatické teologie                                              11 hlasů (souhlas s návrhem)
jmenovat Doc. PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D.do funkce vedoucího Katedry fundamentální a dogmatické teologie                                               9 hlasů (souhlas s návrhem)
jmenovat Doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D. do funkce vedoucího Katedry pastorálních oborů a právních věd                                                   10 hlasů (souhlas s návrhem)
prodloužit pověření Mgr. Ing. Prokopa Sousedíka, Ph.D.vedením Katedry filosofie                                                                                       11 hlasů (souhlas s návrhem)
Usnesení:


„AS KTF vyjádřil kladné stanovisko k záměru děkana KTF UK:


- odvolat PhDr. Petra Kubína, Ph.D. z funkce proděkana pro vnější a zahraniční vztahy;


- odvolat Doc. PhDr. Mireiu Ryškovou, Th.D.z funkce proděkanky pro studium;


- jmenovat Prof. PhDr. Zdeňka Beneše, CSc. do funkce proděkana pro studium;


- jmenovat Doc. PhDr. Mireiu Ryškovou, Th.D do funkce proděkanky pro vnější a zahraniční vztahy;


- odvolat Prof. JUDr. Antonína Ignáce Hrdinu, DrSc. z funkce vedoucího Katedry pastorálních oborů a právních věd;


- odvolat Doc. ThDr. Václava Venturu, Th.D. z funkce vedoucího Katedry fundamentální a dogmatické teologie;


- jmenovat Doc. PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D.do funkce vedoucího Katedry  fundamentální a dogmatické teologie;


- jmenovat Doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D. do funkce vedoucího Katedry pastorálních oborů a právních věd;


- prodloužit pověření Mgr. Ing. Prokopa Sousedíka, Ph.D.vedením Katedry filosofie.“

4. Nové složení Vědecké rady KTF UK

Děkan ThLic. Prokop Brož, ThD. informoval o záměru obměnit Vědeckou radu. Navrhl odvolat tyto členy: prof. Dr. Albert-Petera Rethmanna, prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc.,  prof. ThDr. Ing. Jakuba S. Trojana, prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera SJ a jmenovat tyto kandidáty: prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D. , prof. Ing. Lubomíra Mlčocha, CSc., ThDr. Michaela Slavíka, doc. Jindřicha Šrajera, Dr. theol.
O navržených změnách rozhodoval senát KTF UK po proběhlé diskusi  v tajném hlasování. Pro tajné hlasování byla konsensuálně sestavena volební komise ve složení Mgr. Feranc, Dr. Cigánek.
Hlasovací lístky odevzdalo všech 11 členů AS KTF. Volební komise konstatovala, že pro návrhy děkana KTF UK odvolat a jmenovat členy Vědecké rady KTF UK se vyjádřilo v tajné volbě:
Návrh na odvolání


prof. Dr. Albert-Peter Rethmann                                  8 hlasů (souhlas s návrhem)


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.                          8 hlasů (souhlas s návrhem)


prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan                                  8 hlasů (souhlas s návrhem)


prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ                               8 hlasů (souhlas s návrhem)Návrh na jmenování


prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.                                   7 hlasů (souhlas s návrhem)


Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.                                8 hlasů (souhlas s návrhem)


ThDr. Michael Slavík                                                  5 hlasů (nesouhlas s návrhem)


Doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.                         7 hlasů (souhlas s návrhem)
Usnesení:


„AS KTF vyjádřil souhlas s odvoláním prof. Dr. Albert-Petera Rethmanna, prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc.,  prof. ThDr. Ing. Jakuba S. Trojana, prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera SJ z Vědecké rady KTF UK a jmenováním prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D. , prof. Ing. Lubomíra Mlčocha, CSc. a doc. Jindřicha Šrajera, Dr. theol. do rady KTF UK.“
(v 15,57 odešel mpř. Bartoň)

5. Opatření děkana k stanovení výše poplatků za studium pro rok 2010/11

Tajemnice KTF Mgr. Benešová informovala o návrhu výše poplatků za studium pro rok 2010/11 (další, delší studium, poplatky za přijímací řízení), které s ohledem na ekonomickou situaci zůstávají ve stejné výši jako v roce 2009/10. Na dotaz sen. Mudry odpověděla Mgr. Chalupecká, že legislativa sice umožňuje nepatrně vyšší poplatky za přijímací řízení, ale ty by neměly být pro uchazeče o studium demotivující. Bylo přijato usnesení tohoto znění:„AS KTF UK schválil Opatření děkana k stanovení výše poplatků za studium pro rok 2010/11.“Hlasování: 10 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

6. Podmínky pro přijetí ke studiu na KTF v akademickém roce 2010/11 – další přijímací řízení
Proděkanka Doc. PhDr. Mireia Ryšková a vedoucí studijního oddělení Mgr. Chalupecká informovaly o průběžném počtu podaných přihlášek ke studiu a v té souvislosti vhodném vypsání dalšího termínu přijímacího řízení na všechny obory vyjma Aplikované etiky. V diskusi vysvětlily vztah mezi počtem přijímaných a přihlášených a širších demografických, finančních a dalších souvislostech.
Bylo přijato usnesení tohoto znění:„AS KTF UK schválil Podmínky pro další přijímací řízení ke studiu na KTF v akademickém roce 2010/11.“Hlasování: 10 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
7. Různé

Senátoři Puková a Cigánek informovali o podnětech z řad studentů, týkajících se dílčích nedostatků při vypisování termínů zkoušek, popř. modifikace požadavků na absolvování kurzů v průběhu studia. Doc. Ryšková v této souvislosti upozornila na odpovědnost vedoucích kateder informovat vyučující o povinnostech vyplývajících z vypisování termínů a způsobů plnění studijních požadavků. V případě přetrvávajících konkrétních problémů odkázala na jejich předložení proděkanovi pro studiu. Senát v diskusi vyzdvihl dlouholetý přínos prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera SJ k rozvoji fakulty a přijal toto usnesení:
„AS KTF UK vysoce oceňuje přínos dlouholetého děkana KTF prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera SJ k rozvoji fakulty a vyjadřuje mu poděkování za jeho službu.“Hlasování: 10 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).Další termíny řádného zasedání AS KTF UK byly konsensuálně určeny na 31. března 2010 v 15:00, 19.května 2010 v 15,00 a 23. června 2010 v 15,00.
Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 16:45 hod.PhDr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK


Zapsal: J.Mudra
Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 3. března 2010

Č. j.  437/10

V Praze 8. 3. 2010
Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 3. března 20101. „AS KTF UK schválil zápis ze svého zasedání dne 20. ledna 2010 v navrženém znění


2.  „AS KTF UK schválil program zasedání.“


3. „AS KTF vyjádřil kladné stanovisko k záměru děkana KTF UK:


o odvolat PhDr. Petra Kubína, Ph.D. z funkce proděkana pro vnější a zahraniční vztahy;


o odvolat Doc. PhDr. Mireiu Ryškovou, Th.D.z funkce proděkanky pro studium;


o jmenovat Prof. PhDr. Zbyňka Beneše, CSc. do funkce proděkana pro studium;


o jmenovat Doc. PhDr. Mireiu Ryškovou, Th.D do funkce proděkanky pro vnější a zahraniční vztahy;


o odvolat Prof. JUDr. Antonína Ignáce Hrdinu, DrSc. z funkce vedoucího Katedry pastorálních oborů a právních věd;


o odvolat Doc. ThDr. Václava Venturu, Th.D. z funkce vedoucího Katedry fundamentální a dogmatické teologie;


o jmenovat Doc. PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D.do funkce vedoucího Katedry  fundamentální a dogmatické teologie;


o jmenovat Doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D. do funkce vedoucího Katedry pastorálních oborů a právních věd;


o prodloužit pověření Mgr. Ing. Prokopa Sousedíka, Ph.D.vedením Katedry filosofie. „AS KTF UK


4.„ AS KTF vyjádřil souhlas s odvoláním prof. Dr. Albert-Petera Rethmanna, prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc.,  prof. ThDr. Ing. Jakuba S. Trojana, prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera SJ z Vědecké rady KTF UK a jmenováním prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D. , prof. Ing. Lubomíra Mlčocha, CSc. a doc. Jindřicha Šrajera, Dr. theol. do rady KTF UK.“


5.         „AS KTF UK schválil Opatření děkana k stanovení výše poplatků za studium pro rok 2010/11.“


6.         „AS KTF UK schválil Podmínky pro další přijímací řízení ke studiu na KTF v akademickém roce 2010/11.“


7.         „AS KTF UK vysoce oceňuje přínos dlouholetého děkana KTF prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera SJ k rozvoji fakulty a vyjadřuje mu poděkování za jeho službu.“PhDr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám