Podmínky pro přijetí ke studiu na Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2010/11 (další přijímací řízení)

Podmínky pro přijetí ke studiu na Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2010/11 (další přijímací řízení)


 • bakalářský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění (prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky)

 • bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia 4 roky)

 • bakalářský studijní program Historické vědy studijní obor Dějiny evropské kultury (prezenční forma studia, standardní doba 3 roky)

 • navazující magisterský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění (prezenční forma studia, standardní doba studia 2 roky)

 • navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia 2 roky)

 • magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie (prezenční forma studia, standardní doba studia 5 let)
Pro bližší informace o těchto programech viz www.ktf.cuni.cz


Informace pro zdravotně postižené uchazeče UK viz www.ipc.cuni.cz/s_handicapem


Přihlášku ke studiu v elektronické podobě lze nalézt na https://is.cuni.cz/studium/index.php

1. Obecné informace o přijímacím řízeníV souladu s čl. 16 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze upravuje přijímání ke studiu na fakultě včetně přezkumného řízení Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze.


Přihlášky ke studiu přijímá Studijní oddělení Katolické teologické fakulty UK v Praze. Přihláška se podává buď v elektronické formě, nebo na předepsaném tiskopise čitelně vyplněná

a podepsaná. Podává-li uchazeč/ka přihlášku přes internet, je třeba, aby vytištěnou, podepsanou

a sešitou přihlášku zaslal/a s předepsanými přílohami poštou. Na přihlášku není potřeba opisovat známky z vysvědčení střední školy (tyto známky nemají žádný vliv na přijímací řízení).

K přihlášce se pevně připojí potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení; bez tohoto dokladu v případě neidentifikovatelnosti platby v účtárně nebude přihláška registrována. Přihláška musí být podána ve stanovené lhůtě a k tomuto datu je také splatný poplatek, který je nevratný. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li přiložen platný doklad o zaplacení poplatku, a nejsou-li nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána. Je nutné jasně a zřetelně udat adresu trvalého bydliště a případnou adresu kontaktní, na kterou má  být zaslána pozvánka k přijímacím zkouškám a rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.


K přihlášce je třeba přiložit:


· platný doklad o zaplacení poplatku;


· pokud již uchazeč dokončil středoškolské vzdělání přiloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení u bakalářského a pětiletého magisterského studijního oboru, v případě cizinců (s výjimkou absolventů slovenských středních nebo vysokých škol) musí být tyto doklady nostrifikovány;


· u navazujících magisterských studijních oborů, přiloží  ověřenou kopii diplomu

o bakalářském, případně magisterském studiu na VŠ; v případě cizinců (s výjimkou absolventů slovenských středních nebo vysokých škol) musí být tyto doklady nostrifikovány;


V případě, že uchazeč ještě neukončil potřebné vzdělání, přinese ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání nejpozději do 27. září 2010;


· doklad o znalosti českého jazyka (kdo nevykonal maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny);


· stručný životopis;


· seznam přečtené odborné a populárně naučné literatury s patřičnými bibliografickými údaji ve standardní úpravě;


· osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) vydané po 1. 9. 2009 (neplatí pro studijní obor Dějiny křesťanského umění, Dějiny evropské kultury a obor Aplikovaná etika); osvědčení

o mravní bezúhonnosti je možno získat od duchovního, který uchazeče osobně zná, nebo od fakultního kaplana, kontakt na http://www.ktf.cuni.cz/KTF-41.html (případně od jiného kněze vyučujícího na fakultě).


Výjimka:


· Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména zdravotních – držitelé průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P podle vyhlášky 182/1991 Sb. – , může děkan na základě žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky jiným způsobem než tím, který je stanoven.


2. Přijetí bez přijímací zkoušky


Ke studiu může být bez přijímací zkoušky přijat pouze ten uchazeč, který o to požádá a splňuje obecné podmínky pro přijetí a alespoň jednu z následujících podmínek:


a) je v době podání žádosti řádným studentem některé z teologických fakult nebo během posledních pěti let studoval vysokou školu ve stejném nebo obdobném programu

a stupni a hlásí se do magisterského studijního oboru Katolická teologie nebo do bakalářské studijního oboru Teologické nauky;


b) hlásí se do bakalářského studijního oboru Teologické nauky a v době podání žádosti absolvoval nejméně čtyři semestrální kurzy shodné nebo obdobné s povinnými kurzy programu (např. na církevní VOŠ), do kterého se hlásí;


c) hlásí se do bakalářského studijního oboru Teologické nauky a vykonal po 1. 1. 2000 maturitní zkoušku z náboženství (nebo z předmětu obdobného obsahu) a celkový prospěch maturitní zkoušky má do 2,0;


d) hlásí se do navazujícího magisterského studijního oboru Teologické nauky, tj. absolvoval bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky na KTF UK,

a úspěšně složil státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce s prospěchem lepším než dobře;


e) hlásí se do navazujícího magisterského studijního oboru Teologické nauky a absolvoval bakalářský nebo magisterský studijní program, který je podobný studijnímu programu Teologie, studijní obor Teologické nauky na KTF UK (absolventi jiné fakulty než KTF UK doloží úředně ověřeným výpisem absolvovaných předmětů);


f) hlásí se do bakalářského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění, a v době podání žádosti studuje či absolvoval humanitní obor na vysoké škole s výborným studijním prospěchem (do 2,0), event. během minulých pěti let studoval ve stejném nebo obdobném programu, ale v době podání žádosti už není studentem vysoké školy, a řádně doloží ve své žádosti dlouhodobý hlubší zájem o dějiny umění či úspěšné působení v praxi nebo publikační činnost v oboru (např. působí v památkové péči, muzeu, galerii, v oblasti výtvarné kritiky, věnuje se průvodcovské činnosti nebo jiným odborným aktivitám, odborně publikuje). V případě nejasností či nedostatečného doložení práce v oboru bude uchazeč pozván k ústní části

(tj. 2. kolu) přijímací zkoušky;


g) hlásí se do navazujícího magisterského studijního oboru Dějiny křesťanského umění

a kultury a absolvoval úspěšně bakalářské studium na KTF studijní obor Dějiny křesťanského umění (včetně studia latiny – viz bonifikace);


h) hlásí se do bakalářského studijního oboru Dějiny evropské kultury a v době podání žádosti studuje jako řádný student zaměřením shodný nebo příbuzný obor (např. dějiny, dějiny kultury, dějiny umění, dějiny literatury) nebo během posledních pěti let studoval vysokou školu ve stejném nebo obdobném programu a stupni;


Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek podává uchazeč v řádném termínu spolu

s přihláškou ke studiu na předepsaném formuláři a příslušnými přílohami. Žádost musí být písemná, zdůvodněná a řádně doložená (úředně ověřený výpis zkoušek a doklad

o studiu - nedávají absolventi KTF UK).


O jejím kladném či záporném vyřízení rozhodne děkan fakulty. Každá žádost je posuzována individuálně a uchazeč, jehož žádosti nebude vyhověno, bude pozván k přijímací zkoušce.


Místo podání přihlášky:
Katolická teologická fakulta UK


Studijní oddělení


Thákurova 3


160 00 Praha 6


Administrativní poplatek:


550,- Kč při podání přihlášky pouze na tištěném formuláři;


500,- Kč při podání elektronickou formou
Komerční banka:


účet č. 32 034 061/0100


variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla uchazeče


specifický symbol: 022Termín podání přihlášky:     31. července 2010
3. Informace o bakalářském studijním programu Teologie, studijní obor Teologické naukyDo stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ověřenou kopii maturitního vysvědčení, životopis a osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze). Osvědčení o mravní bezúhonnosti je možno získat od duchovního, který uchazeče osobně zná, nebo od fakultního kaplana, kontakt na http://www.ktf.cuni.cz/KTF-41.html K přijímacímu pohovoru přinese uchazeč seznam přečtené literatury z oboru (odborné a populárně naučné) ve standardní úpravě, který splňuje základní nároky bibliografického soupisu (tj. abecedně seřazený podle autorů, se správně seřazenými bibliografickými údaji, vytištěný na volném listu papíru).


Přijímací zkouška je jednokolová a má podobu ústního pohovoru. Pohovor se zaměřuje na předpoklady ke studiu (motivaci), všeobecný rozhled (doložený na interpretaci krátkého textu, který dostane uchazeč k přečtení při přijímacím pohovoru) a schopnost reprodukce

a interpretace základních myšlenek přečtené odborné a populárně naučné literatury, jejíž seznam uchazeč komisi předloží.


Za pohovor je možné získat max. 60 bodů. Pro přijetí ke studiu je zapotřebí získat alespoň 41 bodů.


Výjimky:


· Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména zdravotních – držitelé průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P podle vyhlášky 182/1991 Sb., může děkan na základě žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky jiným způsobem.


Řádný termín přijímacích zkoušek:               8. září 2010


Náhradní termín přijímacích zkoušek:        17. září 2010
4. Informace o bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění


Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku a ostatní dokumenty (viz výše bod 1). Přijímací zkouška je dvoukolová. První kolo se skládá ze tří částí, druhé kolo je ústní pohovor.
a) První kolo


Vědomostním a talentovým testem budou zjištěny základní předpoklady uchazeče ke studiu. Test bude mít tři části:


1. Znalostní (max. 24 bodů) - otázky z církevních a obecných dějin, včetně základů hagiografie; propedeutiky dějin umění (výtvarné techniky, umělecké instituce a osobnosti, styly atd.); v této části si uchazeč zvolí jednu ze tří variant odpovědí (jedna vždy správná).


2. Prověření schopnosti prostorového vidění (max. 15 bodů) - nákresy architektonických článků (např. typy oken, portálů, střech atd.) a základních půdorysů (např. ideální plán kláštera, raně křesťanské baziliky, románské baziliky atd.).


3. Prověření znalosti uměleckohistorického materiálu (max. 21 bodů) formou promítání diapozitivů pěti uměleckých děl (určení autora, námětu díla, stylového zařazení a datace), počínaje raně křesťanským uměním až po současnost.


Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 60. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí.


K postupu do druhého kola je třeba dosáhnout alespoň 24 bodů.b) Druhé kolo


Uchazeč absolvuje ústní pohovor (max. 40 bodů), v němž je prověřována 1. znalost základní uměleckohistorické literatury, kterou uchazeč přečetl (dle seznamu četby který si přinesl),

2. znalost památek regionu, v němž žije, 3. orientační znalost vývoje evropského a světového umění, 4.aktivní zájem o obor (doporučuje se např., aby uchazeč sebou přinesl písemné práce, které již v oboru vytvořil).
Maximální počet dosažitelných bodů ve druhém kole: 40Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí.


Maximální počet dosažitelných bodů celkem je 100.
Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří získali nejméně 60 bodů.
Bonifikace:


Uchazeč, který v prvním kole dosáhne 36 bodů a více, bude přijat bez ústní zkoušky.
Řádný termín přijímacích zkoušek: 10. září 2010Náhradní termín přijímacích zkoušek:        17. září 2010


Doporučená literatura:


BALEKA, J., Výkladový slovník dějin umění, Praha


BLAŽÍČEK, O. J. - KROPÁČEK, J., Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991


Dějiny českého výtvarného umění I, II, III, IV (vždy 1,2), Praha: Academia 1984 sq.


HALL, J., Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha: Mladá fronta 1991


HEROUT, J., Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů, Praha: Orbis 1972


HEROUT, J. Slabikář návštěvníků památek, [Praha]: Tvorba 1994


MATĚJČEK, A., Dějiny umění v obrysech, Praha: Melantrich 1951


MERELL, J., Malý bohovědný slovník, Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1963


Nová encyklopedie českého výtvarného umění, I,II, Praha: Academia 1995


PIJOAN, J., Dějiny umění 1-10, Praha: Odeon 1977nn


RYNEŠ, V., Atributy světců, Roztoky: Oblastní muzeum 1969


STUDENÝ, J., Křesťanské symboly, Olomouc: [s.n.], 1992


SYROVÝ, B., Architektura. Naučný slovník, Praha: SNTL 1961

5. Informace o bakalářském studijním programu Historické vědy, studijní obor Dějiny evropské kulturyPřijímací zkouška je dvoukolová. První kolo se skládá ze tří částí, druhé kolo je ústní pohovor. Předpokladem pro přijetí je obecný kulturní přehled z historie, dějin umění a dějin literatury na úrovni kvalitního středoškolského studia a znalost alespoň jednoho cizího jazyka.a) První kolo


Vědomostním a talentovým testem budou zjištěny základní předpoklady uchazeče ke studiu. Písemný test bude mít tři tematicky rozdělené části: 1. historie 2. dějiny umění 3. dějiny literatury


Maximální počet dosažených bodů v prvním kole:  60.


K postupu do druhého kola je třeba dosáhnout alespoň 24 bodů.b) Druhé kolo


Uchazeč absolvuje ústní pohovor (max. 40 bodů), v němž je prověřována: 1. znalost základní literatury týkající se historie, dějin umění a dějin literatury, kterou uchazeč přečetl (podle seznamu literatury, který uchazeč ve standardní úpravě s patřičnými bibliografickými údaji komisi předloží); 2. celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž žije 3. dobrá orientace v obecné historii, historii literatury a znalost vývoje evropského a světového umění; 4. aktivní zájem o obor (doporučuje se např., aby si uchazeč přinesl s sebou písemné práce, které v oboru vytvořil).


Maximální počet dosažitelných bodů v druhém kole: 40.


Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí.
Maximální počet dosažitelných bodů celkem je 100.


Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří získají nejméně 60 bodů a kteří se podle počtu získaných bodů umístí na 1. až 60. místě (včetně těch, kteří byli přijati bez přijímací zkoušky) a dále všichni, kteří dosáhnou stejného celkového skóre jako uchazeč na 60.místě.Bonifikace:


Uchazeč, který v prvním kole dosáhne 36 bodů a více, bude přijat bez ústní zkoušky.
Řádný termín přijímacích zkoušek:              6. září 2010Náhradní termín přijímacích zkoušek:        17. září 2010
Doporučená literatura:


Bloom, H.: Kánon západní literatury, Praha 2000.


Burke, Peter: Italská renesance, Praha 1996.


Culler, J.: Krátký úvod do literární teorie, Brno 2002.


van Dülmen, Richard: Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století), Praha 1999.


Gellner, Arnošt: Národy a nacionalismus, Praha 1993.


Le Goff, J.: Kultura středověké Evropy. Praha 1991.


Homolka, J. – Krása, J. – Mencl, V. – Pešina, J. – Petráň, J.: Pozdně gotické umění v Čechách 1471-1526, Praha 1978.


Chadraba, R. – Krása, J. (ed.): Dějiny českého výtvarného umění, I/1-2, Praha 1984.


Klápště, Jan: Proměna českých zemí ve středověku, Praha 2005.


Küng, H.: Po stopách světových náboženství, Brno: CDK 2006.


Lehár, J. – Stich, A.: Česká literatura od počátků k dnešku, Praha, Nakl. LN, 1998.


Petráň, J. a kolektiv: Dějiny hmotné kultury, I. 1-2., Praha 1985.


Pijoan, J.: Dějiny umění 1 - 12, Praha 1977 – 2002.


Lahoda, V. (ed.): Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938  1-2, Praha 1998.


Ratzinger, J.: Úvod do křesťanství, Kostelní Vydří 2007.


Royt, J. – Šedinová, H.: Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Praha 1998.


Störig, H. J.: Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří 2000.


Wellek, R. – Warren, A.: Teorie literatury, Olomouc 1996.


Wellek, R.: Koncepty literární vědy, Praha 2005.
6. Informace o navazujícím magisterském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění
Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní požadované dokumenty (absolventi bakalářského studijního oboru Dějiny křesťanského umění na KTF UK nemusejí k přihlášce přikládat: ověřenou kopii bakalářského diplomu a životopis). Pokud chce uchazeč uplatnit bonifikaci, podá po absolvování bakalářského studia písemnou žádost (srov. níže bonifikace), doklad o znalosti latinského jazyka na úrovni 4 semestrů latiny na KTF UK (morfologie

a syntax). Kdo tento doklad nemůže předložit, musí skládat v rámci přijímací zkoušky zkoušku z latiny na této úrovni (viz 1. kolo přijímacích zkoušek).


a) První kolo - písemný test se skládá ze dvou částí:


1. Ze základů latinského jazyka (morfologie, syntax) na úrovni znalosti dosažené v rámci bakalářského studijního oboru Dějiny křesťanského umění na KTF UK (max. 20 bodů)
2. Ze znalostí dějin českého, evropského a světového umění, křesťanské ikonografie

a církevních dějin na úrovni bakalářského studijního oboru Dějin křesťanského umění KTF UK (max. 35 bodů).
Testem všeobecných znalostí se zjišťují základní předpoklady uchazeče k magisterskému studiu. Test obsahuje 3 části:


 • znalostní (max. 10 bodů) – otázky z církevních a obecných dějin včetně hagiografie; z propedeutiky dějin umění (výtvarné techniky, umělecké instituce a osobnosti, styly apod.); z metodologie a historiografie dějin umění volba odpovědi ze tří variant, z nichž pouze jedna je vždy správná.

 • prověření schopnosti vizuálního vnímání (max. 10 bodů): orientační nákres konkrétních kompozičních a ikonografických schémat základních děl (např. kompoziční a ikonografické schéma známého konkrétního obrazu či půdorysu významné stavby).

 • prověření znalosti uměleckohistorického materiálu (max. 15 bodů) formou určování 5 uměleckých děl (určení autora, námětu díla, stylového zařazení a datace) od raně křesťanské doby po současnost.

Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 55. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí.


K postupu do druhého kola je třeba dosáhnout alespoň 20 bodů, z toho alespoň 5 bodů musí být z testu z latinského jazyka.
b) Druhé kolo - ústní zkouška (max. 45 bodů)


V ústním pohovoru je prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu, orientace v oboru především z hlediska metodologického a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče. Uchazeč předloží též svou bakalářskou práci. Pohovor se zaměří na uchazečovu představu o specializaci v rámci magisterského studia, event. o tématu magisterské práce.
Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat pouze uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů, z toho musí být dosaženo alespoň 5 bodů  

z testu z latinského jazyka.
Bonifikace:


 • Uchazeč se hlásí do navazujícího magisterského studijního oboru Dějiny křesťanského umění a kultury a absolvoval úspěšně bakalářský studijní obor Dějiny křesťanského umění na KTF UK včetně 4 semestrů studia latiny (morfologie a syntax). Pokud uchazeč absolvoval studium latiny jinde než na KTF, předloží doklad o znalosti latinského jazyka na výše požadované úrovni.

 • Uchazeč, který se hlásí do navazujícího magisterského studijního oboru Dějiny křesťanského umění a kultury a absolvoval úspěšně bakalářský studijní obor Dějiny křesťanského umění na KTF UK, ovšem nesplnil předepsané studium 4 semestrů studia latinského jazyka (morfologie a syntax), se musí dostavit k písemnému testu ze základů latinského jazyka a získat z tohoto testu minimálně 5 bodů. Ostatní části přijímací zkoušky mu budou prominuty a bude mu za ně přiznán plný počet bodů. • Absolventům bakalářského studijního oboru, kteří se hlásí na navazující magisterský studijní obor Dějiny křesťanského umění a řádně doloží (úředně potvrzeným výpisem) ze svého předchozího vysokoškolského studia znalosti latiny na úrovni předepsané v rámci studia oboru na KTF UK, bude písemný test prominut a bude jim přiznán plný počet, tj. 20 bodů.Řádný termín přijímacích zkoušek: 10. září 2010Náhradní termín přijímacích zkoušek:        17. září 2010Doporučená literatura:


BALEKA, J. Výkladový slovník dějin umění. Praha


BECKWITH, J. Early Medieval Art., New York, 1992.


BLAŽÍČEK, O. J. – KROPÁČEK, J. Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991


Dějiny českého výtvarného umění I/1,2, II/1,2, III/1,2, IV/1,2 (kol. autorů). Praha: Academia,1984 sq.


HALL, J. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha : Academia, 1984 (1989)


HEROUT, J. Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů. Praha : Orbis, 1972


HONNEF, RUHRBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKEOVÁ, Umění 20. století. Malířství. Skulptury a objekty. Nová média. Fotografie. Praha : Slovart, 2005


HOŘEJŠÍ, J., KRČÁLOVÁ, J., NEUMANN , J. POCHE, E., VACKOVÁ, J. Kunst der Renaissance in Böhmen, Praha,1979


CHADRABA, R. (ed.). Kapitoly z českého dějepisu umění, 1,2. Praha, 1986-87


KRÁSA, J., České iluminované rukopisy 13.-16.století, Praha 1990


KROUPA, J. Školy dějin umění – metodologie dějin umění. Brno, 2000


LAHODA, Vojtěch (ed.). Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938. Praha, 1998


LAMAČ, Miroslav. Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917. Praha 1988


LYNTON, N. Umění 19. a 20. století. Praha : Artia, 1981


MARTINDALE, A. Gothic art. New York, 1994


MATĚJČEK, A. Dějiny umění v obrysech, Praha : Melantrich, 1951


MERELL, J. Malý bohovědný slovník. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1963


DE MICHELI, M. Umělecké avantgardy 20. století, Praha : SNKLU, 1964


POCHE, E. a kol. Praha na úsvitu nových dějin. Praha, 1988


ROLF, T. Die Kunst des Barocks. Köln, 1997


RYNEŠ, V. Atributy světců. Roztoky : Oblastní muzeum, 1969


STUDENÝ, J. Křesťanské symboly. Olomouc : (s.n.), 1992


SYROVÝ, B. Architektura. Naučný slovník. Praha : SNTL, 1961


WITTLICH, P. Literatura k dějinám umění – vývojový přehled. Praha, 1992


WITTLICH, Petr. Umění a život. Doba secese. Praha, 1987


SWOBODA, K. M., BACHMANN, E., HUBALA, E., FILITZH, H., NEUMANN, E. Barock in Böhmen. München 19647. Informace o navazujícím magisterském studijním programu Teologie, studijním oboru Teologické nauky


Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz výše bod 1), výpis absolvovaných předmětů potvrzený příslušným studijním oddělením a osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

v Praze). Toto osvědčení je možno získat od duchovního, který uchazeče osobně zná, nebo od fakultního kaplana, kontakt na http://www.ktf.cuni.cz/KTF-41.html


Pokud je uchazeč absolventem KTF UK a kontinuálně navazuje, nemusí k přihlášce přikládat: ověřenou kopii diplomu, životopis, výpis absolvovaných předmětů a osvědčení o mravní bezúhonnosti. Pokud splňuje podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky (viz bod 2) a chce pokračovat ve studiu na magisterském stupni, nemusí podávat žádost o přijetí bez přijímací zkoušky. Seznam absolventů splňujících tuto podmínku bude studijním odd. úředně zveřejněn.


Přijímací zkouška je jednokolová, ústní; rozsah požadovaných znalostí odpovídá bakalářské státní závěrečné zkoušce studijního oboru Teologické nauky na KTF UK (viz okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce – zde je uvedena i literatura).


Komise vyzkouší uchazeče v oblasti:


· Dogmatické teologie (max. 20 bodů): fundamentální teologie, trinitární teologie, christologie a soteriologie, sakramentální teologie;


· Morální teologie a spirituální teologie (max. 20 bodů);


· Praktické teologie (max. 20 bodů): pastorální teologie a  liturgika;


· Bakalářské práce (uchazeč předloží kopii své bakalářské práce), motivace, jazykových znalostí (max. 40 bodů).


Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 60 bodů.


Řádný termín přijímacích zkoušek:               9. září 2010


Náhradní termín přijímacích zkoušek:        17. září 20108. Informace o magisterském studijním programu Teologie, studijním oboru Katolická teologie


Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz výše bod 1)

a osvědčení o mravní bezúhonnosti, které kandidátům kněžství a zasvěceným osobám vystaví jejich ordinář či vyšší řádový představený, ostatním pak duchovní, který je osobně zná, nebo fakultní kaplan, kontakt na http://www.ktf.cuni.cz/KTF-41.html (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).


Přijímací zkouška je jednokolová a má podobu ústního pohovoru. Pohovor se zaměřuje na předpoklady ke studiu (motivaci), všeobecný rozhled a obsah přečtené odborné literatury, jejíž seznam s patřičnými bibliografickými údaji uchazeč komisi, nejpozději v den konání přijímacího řízení, předloží.


Za pohovor je možné získat maximálně 60 bodů. Pro přijetí ke studiu je zapotřebí získat alespoň 41 bodů.
Řádný termín přijímacích zkoušek:               9. září 2010


Náhradní termín přijímacích zkoušek:        17. září 2010
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Akademický senát fakulty schválil dne 3.3.2010
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám