Zápis a usnesení AS KTF UK 31. března 2010

Zápis ze zasedání AS KTF UK 31. března 2010


            Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D., předsedkyně


PhDr. Josef Bartoň, Th.D., místopředseda


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.


ThLic. Jan Kotas


PhDr. Radim Cigánek


Ing. Josef Mudra


Tomáš B. Mohelník, Th.D.
Nepřítomni:


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


Hana Puková


ThLic. et Mgr. Karel Sládek, Th.D.
Hosté:
ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan KTF UK


prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., proděkan KTF UK


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


Robert Weinrich, student


Ludmila Boháčová, studentka
Zasedání zahájila v 15:05 hod. předsedkyně senátu PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
1. Schválení programu a zápisu
Bod uvedla předsedkyně senátu PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D., připomněla návrh programu, který byl členům senátu rozeslán:
1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Výroční zpráva o hospodaření


4. Různé
Po diskusi byl schválen program a zápis z 3. 3. 2010 následujícím usnesením:
„AS KTF UK schválil zápis ze svého zasedání dne 3. března 2010 v navrženém znění.“
Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 2 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil program zasedání.“
Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)Děkan ThLic. Prokop Brož, ThD. omluvil jednotlivé nepřítomné proděkany.
Informoval o personálním opatření v souvislosti s programem celoživotního vzdělávání U3V. S ohledem na skutečnost, že na centralizované projekty již nebyly pro letošní rok vyčleněny finanční prostředky, dochází k ukončení pracovního poměru dvou osob k 31. březnu a snížení pracovního úvazku jedné osoby. Decentralizovaný projekt (retrokatalogizace knižního fondu) nadále probíhá; řešitelem projektu bude nově děkan. Činnost U3V organizačně převezme Katechetické středisko AP, garantem je doc. Aleš Opatrný; ostatní kurzy CŽV bude zajišťovat studijní odd. Centralizovaný projekt na zajištění podmínek handicapovaných studentů a činnost knihovny pro nevidomé končí. Institut celoživotního vzdělávání, který fakulta se souhlasem AS KTF UK zřídila na podzim 2009, rušen nebude, zůstane však až do dalšího rozhodnutí nečinný.
Dále děkan fakulty informoval o mši sv. dne 8.3. v katedrále u příležitosti svého uvedení do funkce děkana, setkání s vedoucími kateder na téma kompetencí a úkolů, postupu v přípravě studijních plánů oborů Aplikovaná etika a Dějiny evropské kultury, schválení rozpočtu na rok 2010 Akademickým senátem UK a záměru vypracovat dlouhodobý plán KTF. V současné době se připravuje metodika pro vypracování dlouhodobého plánu. 
Sen. Novotný položil dotaz na aktuální personální situaci na studijním oddělení. Děkan seznámil AS KTF UK se skutečností, že vedoucí a referentka studijního oddělení podaly výpověď a zbývající referentka odejde ještě ve zkušební době; studijní oddělení tak zůstane od konce května bez jakékoli zkušené pracovnice. V diskusi bylo řadou přítomných (senátorů i hostů) konstatováno: tato situace zásadním způsobem ohrožuje provozuschopnost fakulty, neboť studijní oddělení zabezpečuje administrativně a do jisté míry i organizačně realizaci akreditovaných bakalářských a magisterských programů a nově mělo zabezpečovat i administrativu kurzů CŽV; výpověď obou zaměstnankyň, jejichž obětavá práce a lidský profil jsou akademickými pracovníky i studenty vysoce oceňovány, má patrně své bezprostřední i dlouhodobé příčiny, jež podle všeho nebyly uspokojivě řešeny; výpověď je vážně míněna a musí být dle platných předpisů přijata, což však nevylučuje, aby se vedení fakulty – aniž by tím jakkoli oslabilo svou pozici – pokusilo s oběma zaměstnankyněmi jednat a řešením problémů je přesvědčit, aby na fakultě zůstaly: k této výzvě se postupně připojilo několik přítomných a všichni, jichž se to týká, byli vyzváni ke konstruktivnímu a neultimativnímu přístupu.
Děkan fakulty informoval o slavnostním zasedání AS UK u příležitosti 662. výročí založení UK, jež se uskuteční dne 7. dubna 2010 a bude na něm skládat slib pro další funkční období rektor UK.
Sen. Bartoň se dotázal na aktuální podmínky pro vypracování závěrečných prací (avizovaná změna předepsaného počtu stran na 60) v souvislosti s rozporem Studijního a zkušebního řádu UK a interním metodickým pokynem KTF.
Sen. Novotný položil dotaz na postup související s financováním fakulty dle počtu studentů vč. možné penalizace při navýšení počtu studentů oproti stávajícímu stavu. Dle informací tajemnice fakulty je – s ohledem na nižší počet přihlášek podaných v I. kole (a pravděpodobnému počtu uchazečů přijatých v dodatečném přijímacím řízení) – nepravděpodobné, že by k penalizaci skutečně došlo; pokud k němu však přeci jen dojde, fakulta penalizována bude (penalizace by při počtu cca 50 takových studentů činila cca 1 mil Kč); referenčním datem je počet studentů k 31. říjen.
Sen. Novotný vybídl děkana a tajemnici k tomu, aby byly v dohledné době připraveny dílčí rozpočty pro realizaci nově otevíraných studijních oborů a aby s nimi byl AS KTF UK, jenž má dle zákona o VŠ povinnost kontrolovat hospodaření fakulty, seznámen. Děkan toto přislíbil.
Dále tajemnice fakulty stručně informovala o probíhajících a aktuálně podávaných grantových projektech, projektech specifického výzkumu a projektech FRVŠ.
3. Výroční zpráva o hospodaření KTF za rok 2009
Tajemnice fakulty poskytla informace k zaslané tabulkové příloze budoucí výroční zprávy o hospodaření KTF a jednotlivých položkách. Informovala, že textová část je v přípravě s ohledem na rektorátní termín. Uvedla, že výsledek hospodaření za rok 2009 je + 215 000 Kč. Některé náklady nebyly ve stejné výši jako v roce 2008, došlo k navýšení provozní dotace. Zodpověděla položené dotazy. Přislíbila, že nahlédnutím do archivu objasní, zda vůbec a kdy schválil AS KTF UK výroční zprávu o hospodaření KTF za rok 2008.
Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 17:00 hod.PhDr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK


Zapsal: J. MudraUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 3. března 2010

Č. j.  724/10

V Praze 8. 4. 2010


Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 31. března 2010
1. „AS KTF UK schválil zápis ze svého zasedání ze dne 3. března 2010 v navrženém znění


2.  „AS KTF UK schválil program zasedání.“


PhDr. Marie Rakušanová, PhD.

předsedkyně AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám