Zápis a usnesení AS KTF UK 23. června 2010


Zápis ze zasedání AS KTF UK 23. června 2010


Prezenční listinaČlenové senátu:

Přítomni:

ThLic. et Mgr. Karel Sládek, Th.D., předseda

PhDr. Josef Bartoň, Th.D., místopředseda

Mgr. Daniel Feranc, místopředseda

PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Doc.PhLic.Vojtěch Novotný, Th.D.

Tomáš B. Mohelník, Th.D.

ThLic. Jan Kotas


Omluveni:


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.

PhDr. Radim Cigánek

Ing. Josef Mudra

Hana Puková


Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK

Mons. Dominik Duka, OP, velký kancléř KTF UK

Doc. PhDr. Mireia Ryšková, proděkanka KTF UK

Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF

Mgr. Eva Loubová, asistentka děkanaZasedání zahájil ve 15:00 hod. předseda senátu r. Karel Sládek a přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty.1. Schválení programu a zápisuBod uvedl předseda senátu dr. Karel Sládek, připomněl návrh programu, který byl členům senátu rozeslán:


1. Schválení programu a zápisu

2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

3. Založení Centra Pro Oriente Christiano

4. Schválení výroční zprávy o hospodaření fakulty

5. Schválení vnitřních předpisů

6. Různé


Po diskusi byl schválen zápis z 19. 5. 2010 následujícím usnesením:


„AS KTF UK schválil zápis ze svého zasedání dne 19. května 2010 v navrženém znění.“


Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).


„AS KTF UK schválil program zasedání v navrženém znění.“


Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)Dr. Prokop Brož, spectabilis pan děkan, informoval členy o aktuální situaci na fakultě.

V úvodu svého vystoupení informoval o řešení situace po rezignaci proděkana pro rozvoj. Dále pan děkan informoval o přípravě projektu v operačním programu Praha adaptabilita a projektu do programu Ministerstva kultury, Národní a kulturní pluralita, a o projektu Lesk a sláva králů, který připravuje Centrum medievistických studií. Pan děkan dále informoval o přípravě minisympózia k dvacátému výročí znovuinkorporování teologických fakult do svazku Univerzity Karlovy. Stručně pan děkan informoval a zhodnotil průběh přijímacího řízení. Poté stručně informoval o přípravě dlouhodobého záměru fakulty a o přípravě setkání zaměstnanců fakulty, které se má uskutečnit 20. září 2010.


Doc. Marie Ryšková, proděkanka pro zahraniční vztahy, informovala o setkání proděkanů z rezortu zahraničních vztahů, které se konalo na rektorátu. Na setkání se jednalo o povinnosti doktorandů se v průběhu postgraduálního studia účastnit mobility studentů. Stručně informoval o realizaci mobility studentů v programu Erasmus. V závěru svého vystoupení doplnila informaci pana děkana o připravovaných projektech.


Rozprava

Do rozpravy se přihlásili Novotný, Bartoň, Royt, Feranc

Diskutovalo se o kvalitě uchazečů o přijetí ke studiu na fakultu, o průběhu přijímacího řízení a o přípravě dlouhodobého záměru.


V průběhu rozpravy přišel senátor prof. Jan Royt.3. Založení Centra Pro OrienteBod uvedl dr. Karel Sládek, předseda senátu, a stručně seznámil členy senátu cíly a posláním Centra Pro Oriente. Bylo přijato usnesení:


„AS KTF UK schválil založení Centra Pro Oriente.“


Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
4. Schválení výroční zprávyTajemnice fakulty poskytla informace k textové části Výroční zprávy o hospodaření KTF a jednotlivých položkách. Tajemnice KTF uvedla, že účetní zisk/ztráta univerzity jako právního subjektu je rozdělen mezi všechny fakulty a nejedná se o skutečný výsledek. Pan děkan ujistil senát, že je garantována ekonomická stránka nově otevíraných oborů a otevření těchto oborů neohrozí ekonomický chod fakulty.

Po další diskusi bylo přijato usnesení:


„AS KTF UK schválil výroční zprávu o hospodaření fakulty.“


Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
5. Schválení vnitřních předpisůBod uvedl mgr. Daniel Feranc, místopředseda senátu, a stručně shrnul obsah předkládaných vnitřních předpisů fakulty.


Poté byly vnitřní předpisy schváleny usnesením:


„AS KTF UK schválil:

1. Statut KTF UK

2. Volební a jednací řád AS KTF KU

3. Řád KTF pro volby kandidáta na funkci děkana a postup při odvolání děkana

4. Jednací řád vědecké rady KTF K

5. Disciplinární řád pro studenty KTF UK

6. Pravidla pro organizaci studia na KTF

7. Řád celoživotního vzdělávání KTF UK

8. Rigorózní řád KTF UK.“


Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).6. RůznéDr. Karel Sládek, předseda senátu, požádal o vystoupení J. E. mons. Dominika Duku, velkého kancléře fakulty.


Dominik Duka, velký kancléř fakulty ve svém vystoupení upozornil, že fakulta nesmí zapomínat na hodnocení personálního stavu, nesmí se soustřeďovat pouze na přítomnost, musí se ale připravovat i na budoucnost. Rozvážně by fakulta měla přistupovat i k utváření spektra vyučovaných oborů.

Pan velký kancléř poté naznačil, že hodlá doplnit kapitulu všech svatých o osoby z řad pedagogů teologické fakulty. Dále se pan arcibiskup zmínil o možnostech součinnosti fakulty na zamýšlených projektech arcibiskupství.


Další termín řádného zasedání AS KTF UK byl konsensuálně schválen na 21. září 2010 na 10:00.


Po stanovení termínu příštího zasedání předseda AS KTF UK zasedání ukončil AS KTF ukončil.ThLic. et Mgr. Karel Sládek, Th.D.

předseda AS KTF UK

Zapsal: D. Feranc

Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 23. června 2010
1. AS KTF UK schválil zápis ze svého zasedání dne 19. května 2010 v navrženém znění.

2. AS KTF UK schválil program zasedání v navrženém znění.

3. AS KTF UK schválil založení Centra Pro Oriente.

4. AS KTF UK schválil výroční zprávu o hospodaření fakulty.

5. AS KTF UK schválil:

1. Statut KTF UK

2. Volební a jednací řád AS KTF UK

3. Řád KTF pro volby kandidáta na funkci děkana a postup při odvolání děkana

4. Jednací řád vědecké rady KTF K

5. Disciplinární řád pro studenty KTF UK

6. Pravidla pro organizaci studia na KTF

7. Řád celoživotního vzdělávání KTF UK

8. Rigorózní řád KTF UK.“ThLic. et Mgr. Karel Sládek, Th.D.

předseda AS KTF UK


Za správnost: D. Feranc

Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám