Podmínky pro přijetí ke studiu na Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2011/2012


Podmínky pro přijetí ke studiu na Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2011/2012¨ bakalářský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění (prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky)
¨ bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia 4 roky)
¨ bakalářský studijní program Historické vědy, studijní obor Dějiny evropské kultury (prezenční forma studia, standardní doba 3 roky)
¨ navazující magisterský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění (prezenční forma studia, standardní doba studia 2 roky)
¨ navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia 2 roky)
¨ navazující magisterský studijní program Humanitní studia, studijní obor Aplikovaná etika (prezenční forma studia, standardní doba studia 2 roky)
¨ magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie (prezenční forma studia, standardní doba studia 5 let)
Pro bližší informace o těchto programech viz www.ktf.cuni.cz


Přihlášku ke studiu v elektronické podobě lze nalézt na https://is.cuni.cz/studium/index.php

1. Obecné informace o přijímacím řízeníV souladu s čl. 16 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze upravuje přijímání ke studiu na fakultě včetně přezkumného řízení Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze.


Přihlášky ke studiu přijímá Studijní oddělení Katolické teologické fakulty UK v Praze. Přihláška se podává buď v elektronické formě, nebo na předepsaném tiskopise čitelně vyplněná

a podepsaná. Podává-li uchazeč/ka přihlášku přes internet, je třeba, aby vytištěnou, podepsanou

a sešitou přihlášku zaslal/a s předepsanými přílohami poštou. Na přihlášku není potřeba opisovat známky z vysvědčení střední školy (tyto známky nemají žádný vliv na přijímací řízení).

Uchazeč/ka k přihlášce pevně připojí potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení; bez tohoto dokladu v případě neidentifikovatelnosti platby v účtárně nebude přihláška registrována. Přihláška musí být podána ve stanovené lhůtě a k tomuto datu je také splatný poplatek, který je nevratný. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li přiložen platný doklad o zaplacení poplatku, a nejsou-li nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána. Je nutné jasně a zřetelně udat adresu trvalého bydliště a případnou adresu kontaktní, na kterou má být zaslána pozvánka k přijímacím zkouškám a rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.


K přihlášce je třeba přiložit:


· platný doklad o zaplacení poplatku;


· pokud již uchazeč/ka dokončil/a středoškolské vzdělání, přiloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení u bakalářského a pětiletého magisterského studijního oboru;         v případě cizinců (s výjimkou absolventů slovenských středních nebo vysokých škol) musí být tyto doklady nostrifikovány;


· u navazujících magisterských studijních oborů přiloží ověřenou kopii diplomu

o bakalářském, případně magisterském studiu na VŠ; v případě cizinců (s výjimkou absolventů slovenských vysokých škol) musí být tyto doklady nostrifikovány;


V případě, že uchazeč/ka ještě neukončil/a potřebné vzdělání, přinese ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání nejpozději do 30. září 2011;


· vysvědčení o Státní jazykové zkoušce základní z českého jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (kdo nevykonal maturitní zkoušku z čestiny nebo slovenštiny);


· stručný životopis;


· seznam přečtené odborné a populárně naučné literatury z oboru – ve standardní úpravě s patřičnými bibliografickými údaji; k ústní části přijímací zkoušky může uchazeč/ka přinést navíc seznam další literatury, kterou mezitím přečetl/a;


· osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) vydané po 1. 9. 2010  (neplatí pro studijní obor Dějiny křesťanského umění, Dějiny evropské kultury a obor Aplikovaná etika); osvědčení o mravní bezúhonnosti je možno získat od duchovního, který uchazeče osobně zná, nebo od fakultního kaplana, kontakt na http://www.ktf.cuni.cz/KTF-41.html (případně od jiného kněze vyučujícího na fakultě).


Výjimka:


· Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména zdravotních – držitelé průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P podle vyhlášky 182/1991 Sb. – , může děkan na základě žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky jiným způsobem než tím, který je stanoven.


2. Přijetí bez přijímací zkoušky
Žádost o přijetí bez přijímací zkoušky podává uchazeč/ka v řádném termínu spolu s úplnou přihláškou ke studiu. Žádost musí být písemná (tj. v listinné formě), zdůvodněná, řádně doložená (úředně ověřený výpis zkoušek a doklad o studiu – nedávají absolventi KTF UK) a vlastnoručně podepsaná.


Rozhodnutí o kladném či záporném vyřízení žádosti je v pravomoci děkana fakulty. Každá žádost je posuzována individuálně a uchazeč/ka, jehož/jejíž žádosti nebude vyhověno, bude pozván/a      k přijímací zkoušce.


Ke studiu může být bez přijímací zkoušky přijat/a pouze ten/ta uchazeč/ka, který/á splňuje obecné podmínky pro přijetí a alespoň jednu z následujících podmínek:


a) hlásí se do magisterského studijního oboru Katolická teologie nebo do bakalářského studijního oboru Teologické nauky a v době podání žádosti studuje jako řádný/á student/ka některou z teologických fakult;


b) hlásí se do navazujícího magisterského studijního oboru Teologické nauky a absolvoval/a bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky, na KTF UK,

a úspěšně složil/a státní závěrečné zkoušky (včetně obhajoby bakalářské práce) s prospěchem lepším než dobře;


c) hlásí se do navazujícího magisterského studijního oboru Teologické nauky a na jiné teologické fakultě absolvoval/a bakalářský nebo magisterský studijní program, který je podobný studijnímu programu Teologie, studijní obor Teologické nauky, na KTF UK (absolventi jiné fakulty než KTF UK doloží úředně ověřeným výpisem absolvovaných předmětů), a úspěšně složil/a státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce s prospěchem lepším než dobře;


d) hlásí se do bakalářského studijního oboru Dějiny křesťanského umění a v době podání žádosti studuje jako řádný/á student/ka vysoké školy s výborným studijním prospěchem (do 1,5) zaměřením shodný nebo příbuzný obor. Uchazeč/ka musí také ve své žádosti řádně doložit dlouhodobý hlubší zájem o dějiny umění či úspěšné působení v praxi nebo publikační činnost v oboru (např. působí v památkové péči, muzeu, galerii, v oblasti výtvarné kritiky, věnuje se průvodcovské činnosti nebo jiným odborným aktivitám, odborně publikuje);


e) hlásí se do navazujícího magisterského studijního oboru Dějiny křesťanského umění

a absolvoval/a úspěšně bakalářské studium studijního oboru Dějiny křesťanského umění včetně studia latiny (viz bonifikace);


f) hlásí se do bakalářského studijního oboru Dějiny evropské kultury a v době podání žádosti studuje jako řádný/á student/ka vysoké školy s výborným studijním prospěchem (do 1,5) zaměřením shodný nebo příbuzný obor (např. dějiny, dějiny kultury, dějiny umění, dějiny literatury).


Místo podání přihlášky:
Katolická teologická fakulta UK


Studijní oddělení


Thákurova 3


160 00 Praha 6


Administrativní poplatek:


550,- Kč při podání přihlášky pouze na tištěném formuláři;


500,- Kč při podání elektronickou formou
Komerční banka:


účet č. 32 034 061/0100


variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla uchazeče


specifický symbol: 022Termín podání přihlášky:     28. února 2011


Den otevřených dveří:          20. ledna 2011
3. Informace o bakalářském studijním programu Teologie, studijní obor Teologické naukyDo stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ověřenou kopii maturitního vysvědčení, životopis a osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) vydané po 1. 9. 2010. Osvědčení o mravní bezúhonnosti je možné získat od duchovního, který uchazeče osobně zná, nebo od fakultního kaplana, kontakt na http://www.ktf.cuni.cz/KTF-41.html K přihlášce dodá uchazeč/ka seznam přečtené literatury z oboru (odborné a populárně naučné) ve standardní úpravě, který splňuje základní nároky bibliografického soupisu (tj. abecedně seřazený podle autorů, se správně seřazenými bibliografickými údaji, vytištěný na volném listu papíru).


Přijímací zkouška je jednokolová a má podobu ústního pohovoru. Pohovor se zaměřuje na předpoklady ke studiu (motivaci), všeobecný rozhled (doložený na interpretaci krátkého textu, který dostane uchazeč k přečtení při přijímacím pohovoru) a schopnost reprodukce

a interpretace základních myšlenek přečtené odborné a populárně naučné literatury z teologie a duchovního života, jejíž seznam uchazeč/ka dodal/a s přihláškou.


Za pohovor je možné získat max. 60 bodů. Pro přijetí ke studiu je zapotřebí získat alespoň

41 bodů.


Výjimky:


· Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména zdravotních – držitelé průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P podle vyhlášky 182/1991 Sb., může děkan na základě žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky jiným způsobem.
Řádný termín přijímacích zkoušek:             17. 6. 2011


Náhradní termín přijímacích zkoušek:        27. 6. 2011
4. Informace o bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění


a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění


Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku a ostatní dokumenty (viz výše bod 1). Přijímací zkouška je dvoukolová. První kolo má formu písemného testu a skládá se ze tří částí, druhé kolo je ústní pohovor.
a) První kolo


Vědomostním a talentovým testem budou zjištěny základní předpoklady uchazeče/čky ke studiu. Test má tři části:


1. Znalostní (max. 24 bodů) – otázky z církevních a obecných dějin, včetně základů hagiografie; propedeutiky dějin umění (výtvarné techniky, umělecké instituce a osobnosti, styly atd.); v této části si uchazeč zvolí jednu ze tří variant odpovědí (vždy pouze jedna je správná).


2. Prověření schopnosti prostorového vidění (max. 15 bodů) – nákresy architektonických článků (např. typy oken, portálů, střech atd.) a základních půdorysů (např. ideální plán kláštera, raně křesťanské baziliky, románské baziliky atd.).


3. Prověření znalosti uměleckohistorického materiálu (max. 21 bodů) formou promítání diapozitivů pěti uměleckých děl (určení autora, námětu díla, stylového zařazení a datace), počínaje raně křesťanským uměním až po současnost.


Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 60. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí.


K postupu do druhého kola je třeba dosáhnout alespoň 24 bodů.b) Druhé kolo


Uchazeč/ka absolvuje ústní pohovor (max. 40 bodů), v němž je prověřována


1. znalost základní uměleckohistorické literatury, kterou uchazeč/ka přečetl/a (dle seznamu četby, který uchazeč/ka odevzdal/a );


2. znalost památek regionu, v němž žije;


3. orientační znalost vývoje evropského a světového umění;


4. aktivní zájem o obor (doporučuje se např., aby uchazeč/ka s sebou přinesl/a písemné práce, které již v oboru vytvořil/a).
Maximální počet dosažitelných bodů ve druhém kole je 40.Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí.


Maximální počet dosažitelných bodů celkem je 100.
Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří získali alespoň 60 bodů.
Bonifikace:


Uchazeč/ka, který/á v prvním kole dosáhne 36 bodů a více, bude přijat/a bez ústní zkoušky.
Doporučená literatura:


(Bude aktualizována k době vyhlášení přijímacích podmínek)


 1. BALEKA, J., Výkladový slovník dějin umění, Praha

 2. BLAŽÍČEK, O. J. - KROPÁČEK, J., Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991

 3. Dějiny českého výtvarného umění I, II, III, IV (vždy 1,2), Praha: Academia 1984 sq.

 4. HALL, J., Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha: Mladá fronta 1991

 5. HEROUT, J., Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů, Praha: Orbis 1972

 6. HEROUT, J. Slabikář návštěvníků památek, [Praha]: Tvorba 1994

 7. MATĚJČEK, A., Dějiny umění v obrysech, Praha: Melantrich 1951

 8. MERELL, J., Malý bohovědný slovník, Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1963

 9. Nová encyklopedie českého výtvarného umění, I,II, Praha: Academia 1995

 10. PIJOAN, J., Dějiny umění 1-10, Praha: Odeon 1977nn

 11. RYNEŠ, V., Atributy světců, Roztoky: Oblastní muzeum 1969

 12. STUDENÝ, J., Křesťanské symboly, Olomouc: [s.n.], 1992

 13. SYROVÝ, B., Architektura. Naučný slovník, Praha: SNTL 1961

Řádný termín přijímacích zkoušek: 1. kolo:    13. 6. 2011


                                                                       2. kolo:    15. 6. 2011Náhradní termín přijímacích zkoušek:                          27. 6. 2011


5. Informace o bakalářském studijním programu Historické vědy, studijní obor Dějiny evropské kulturyPřijímací zkouška je dvoukolová. První kolo má formu písemného testu a skládá se ze tří částí; druhé kolo je ústní pohovor.a) První kolo


Vědomostním a talentovým testem budou zjištěny základní předpoklady uchazeče ke studiu. Písemný test má tři tematicky rozdělené části: 1. historie 2. dějiny umění 3. dějiny literatury


Maximální počet dosažených bodů v prvním kole: 60.


K postupu do druhého kola je třeba dosáhnout alespoň 24 bodů.b) Druhé kolo


Uchazeč/ka absolvuje ústní pohovor (max. 40 bodů), v němž je prověřována:


1. znalost základní literatury týkající se historie, dějin umění a dějin literatury, kterou uchazeč/ka přečetl/a (podle seznamu literatury, který uchazeč/ka ve standardní úpravě s patřičnými bibliografickými údaji odevzdal/a jako přílohu přihlášky a jehož doplňky přinese event. s sebou k přijímacímu pohovoru);


2. celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž žije;


3. dobrá orientace v obecné historii, historii literatury a znalost vývoje evropského a světového umění;


4. aktivní zájem o obor (doporučuje se např., aby si uchazeč/ka přinesl/a s sebou písemné práce, které v oboru vytvořil/a).
Maximální počet dosažitelných bodů v druhém kole: 40.


Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí.
Maximální počet dosažitelných bodů celkem je 100. Ke studiu bude přijat pouze uchazeč/ka, který/á splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 60 bodů.
Bonifikace:


Uchazeč/ka, který/á v prvním kole dosáhne 36 bodů a více, bude přijat/a bez ústní zkoušky.


Řádný termín přijímacích zkoušek:             1. kolo: 14. 6. 2011


                                                                       2. kolo: 16. 6. 2011


Náhradní termín přijímacích zkoušek:                       27. 6. 2011
6. Informace o navazujícím magisterském studijním programu Obecná teorie


a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského uměníDo stanoveného termínu je nutné podat přihlášku a ostatní dokumenty (viz výše bod 1). (absolventi bakalářského studijního oboru Dějiny křesťanského umění na KTF UK nemusejí k přihlášce přikládat: ověřenou kopii bakalářského diplomu a životopis). Pokud chce uchazeč/ka uplatnit bonifikaci, podá po absolvování bakalářského studia písemnou žádost (srov. níže bonifikace), doklad o znalosti latinského jazyka na úrovni 4 semestrů latiny na KTF UK (morfologie a syntax). Kdo tento doklad nemůže předložit, musí skládat v rámci přijímací zkoušky zkoušku z latiny na této úrovni (viz 1. kolo přijímacích zkoušek).


Přijímací zkouška je tříkolová. První dvě kola mají formu písemného testu, třetí kolo je ústní pohovor.
a) První kolo


Písemný test ze základů latinského jazyka (morfologie, syntax) na úrovni znalosti dosažené v rámci bakalářského studijního oboru Dějiny křesťanského umění na KTF UK. Z testu lze získat max. 20 bodů; k postupu do 2. kola je nutné získat minimálně 5 bodů.


b) Druhé kolo


Písemný test ze znalostí dějin českého, evropského a světového umění, křesťanské ikonografie a církevních dějin na úrovni bakalářského studijního oboru Dějin křesťanského umění na KTF UK. Z testu lze získat max. 35 bodů; k postupu do 3. kola je nutné získat minimálně 15 bodů.
Písemným testem ze všeobecných znalostí se zjišťují předpoklady uchazeče k magisterskému studiu. Test obsahuje 3 části:


 • znalostní (max. 10 bodů) – otázky z církevních a obecných dějin včetně hagiografie; z propedeutiky dějin umění (výtvarné techniky, umělecké instituce a osobnosti, styly apod.); z metodologie a historiografie dějin umění; volba odpovědi ze tří variant, z nichž pouze jedna je vždy správná;

 • prověření schopnosti vizuálního vnímání (max. 10 bodů): orientační nákres konkrétních kompozičních a ikonografických schémat základních děl (např. kompoziční a ikonografické schéma známého konkrétního obrazu či půdorysu významné stavby);

 • prověření znalosti uměleckohistorického materiálu (max. 15 bodů) formou určování 5 uměleckých děl (určení autora, námětu díla, stylového zařazení a datace) od raně křesťanské doby po současnost.

Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí.


c) Třetí kolo - ústní zkouška (max. 45 bodů)


V ústním pohovoru je prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu, orientace v oboru především z hlediska metodologického a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče. Uchazeč/ka předloží též svou bakalářskou práci. Pohovor se zaměří na představu uchazeče/čky o specializaci v rámci magisterského studia, event. o tématu magisterské práce.
Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat pouze uchazeč/ka, který/á splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 65 bodů.
Bonifikace:


 • Uchazeč/ka se hlásí do navazujícího magisterského studijního oboru Dějiny křesťanského umění a absolvoval/a úspěšně bakalářský studijní obor Dějiny křesťanského umění na KTF UK nebo na jiné vysoké škole než KTF UK včetně 4 semestrů studia latiny (morfologie a syntax). Pokud uchazeč/ka absolvoval/a studium latiny jinde než na KTF UK, předloží doklad o znalosti latinského jazyka na výše požadované úrovni.

 • Uchazeč/ka, který/á se hlásí do navazujícího magisterského studijního oboru Dějiny křesťanského umění a absolvoval/a úspěšně bakalářský studijní obor Dějiny křesťanského umění na KTF UK nebo na jiné vysoké škole než KTF UK, ovšem nesplnil/a předepsané studium 4 semestrů studia latinského jazyka (morfologie a syntax), se musí dostavit k písemnému testu ze základů latinského jazyka a získat z tohoto testu minimálně 5 bodů. Ostatní části přijímací zkoušky mu/jí budou prominuty a bude mu/jí za ně přiznán plný počet bodů.


Doporučená literatura:


(Bude aktualizována k době vyhlášení přijímacích podmínek) 1. BALEKA, J. Výkladový slovník dějin umění. Praha

 2. BECKWITH, J. Early Medieval Art., New York, 1992.

 3. BLAŽÍČEK, O. J. – KROPÁČEK, J. Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991

 4. Dějiny českého výtvarného umění I/1,2, II/1,2, III/1,2, IV/1,2 (kol. autorů). Praha: Academia,1984 sq.

 5. HALL, J. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha : Academia, 1984 (1989)

 6. HEROUT, J. Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů. Praha : Orbis, 1972

 7. HONNEF, RUHRBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKEOVÁ, Umění 20. století. Malířství. Skulptury a objekty. Nová média. Fotografie. Praha : Slovart, 2005

 8. HOŘEJŠÍ, J., KRČÁLOVÁ, J., NEUMANN , J. POCHE, E., VACKOVÁ, J. Kunst der Renaissance in Böhmen, Praha,1979

 9. CHADRABA, R. (ed.). Kapitoly z českého dějepisu umění, 1,2. Praha, 1986-87

 10. KRÁSA, J., České iluminované rukopisy 13.-16.století, Praha 1990

 11. KROUPA, J. Školy dějin umění – metodologie dějin umění. Brno, 2000

 12. LAHODA, Vojtěch (ed.). Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938. Praha, 1998

 13. LAMAČ, Miroslav. Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917. Praha 1988

 14. LYNTON, N. Umění 19. a 20. století. Praha : Artia, 1981

 15. MARTINDALE, A. Gothic art. New York, 1994

 16. MATĚJČEK, A. Dějiny umění v obrysech, Praha : Melantrich, 1951

 17. MERELL, J. Malý bohovědný slovník. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1963

 18. DE MICHELI, M. Umělecké avantgardy 20. století, Praha : SNKLU, 1964

 19. POCHE, E. a kol. Praha na úsvitu nových dějin. Praha, 1988

 20. ROLF, T. Die Kunst des Barocks. Köln, 1997

 21. RYNEŠ, V. Atributy světců. Roztoky : Oblastní muzeum, 1969

 22. STUDENÝ, J. Křesťanské symboly. Olomouc : (s.n.), 1992

 23. SYROVÝ, B. Architektura. Naučný slovník. Praha : SNTL, 1961

 24. WITTLICH, P. Literatura k dějinám umění – vývojový přehled. Praha, 1992

 25. WITTLICH, Petr. Umění a život. Doba secese. Praha, 1987

 26. SWOBODA, K. M., BACHMANN, E., HUBALA, E., FILITZH, H., NEUMANN, E. Barock in Böhmen. München 1964Řádný termín přijímacích zkoušek: 17. 6. 2011Náhradní termín přijímacích zkoušek:        27. 6. 20117. Informace o navazujícím magisterském studijním programu Teologie, studijním oboru Teologické nauky


Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz výše bod 1), výpis absolvovaných předmětů potvrzený příslušným studijním oddělením a osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

v Praze) vydané po 1. 9. 2010. Toto osvědčení je možno získat od duchovního, který uchazeče/čku osobně zná, nebo od fakultního kaplana, kontakt na http://www.ktf.cuni.cz/KTF-41.html


Pokud je uchazeč/ka absolventem/kou KTF UK a kontinuálně navazuje, nemusí k přihlášce přikládat: ověřenou kopii diplomu, životopis, výpis absolvovaných předmětů a osvědčení o mravní bezúhonnosti. Pokud splňuje podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky (viz bod 2) a chce pokračovat ve studiu na magisterském stupni, nemusí podávat žádost o přijetí bez přijímací zkoušky. Seznam absolventů splňujících tuto podmínku bude studijním odd. úředně zveřejněn.


Přijímací zkouška je jednokolová, ústní; rozsah požadovaných znalostí odpovídá bakalářské státní závěrečné zkoušce studijního oboru Teologické nauky na KTF UK (viz okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce – zde je uvedena i literatura).
Komise vyzkouší uchazeče/čku v oblasti:


· Dogmatické teologie (max. 20 bodů): fundamentální teologie, trinitární teologie, christologie a soteriologie, sakramentální teologie;


· Morální teologie a spirituální teologie (max. 20 bodů);


· Praktické teologie (max. 20 bodů): pastorální teologie a  liturgika;


· Motivace, jazykových znalostí (max. 20 bodů);


· Bakalářské práce, kterou uchazeč/ka předloží komisi (max. 20 bodů).


Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 60 bodů.


Doporučená literatura:


Viz literatura k jednotlivým částem státních bakalářských zkoušek – www.ktf.cuni.cz (studijní informace).


Řádný termín přijímacích zkoušek:             20. června 2011


Náhradní termín přijímacích zkoušek:        27. června 2011
8. Informace o navazujícím magisterském studijním programu Humanitní studia, studijním oboru Aplikovaná etika

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz výše bod 1) a výpis absolvovaných předmětů potvrzený příslušným studijním oddělením.


V rámci životopisu je třeba uvést motivaci ke studiu zvoleného oboru.
Přijímací zkouška je jednokolová, ústní.
Průběh zkoušky:


 1. Uchazeč/ka obdrží text vybraný z odborné literatury (teologická etika) ve zvoleném cizím jazyce (výběr z angličtiny, němčiny, francouzštiny a italštiny) a ve zkušební místnosti bude mít čas (cca 15 minut), aby text přečetl/a a připravil/a si odpovědi na otázky pod textem. Otázky se vztahují k porozumění textu a obecným znalostem. Při přípravě nelze používat slovník ani jiné studijní pomůcky.

 2. Před komisí odpovídá česky na otázky pod textem.

 3. Uchazeč/ka uvede, kterou knihu z doporučené literatury nastudoval/a, a komise prověří pochopení a znalost, které se vztahují ke zvolené knize.

 4. Dále je prověřována schopnost uchazeče/čky k magisterskému studiu, orientace           v oboru a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče/čky. Pohovor se zaměří na představu uchazečovu o specializaci v rámci magisterského studia, eventuálně o tématu magisterské práce.

Maximální počet dosažitelných bodů je 30. Ke studiu bude přijat/a uchazeč/ka, který/á splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 15 bodů.
Doporučená literatura:


Uchazeč/ka musí mít k přijímací zkoušce prostudovánu alespoň jednu z uvedených publikací:


 1. ANZENBACHER Arno, Úvod do etiky, Praha : Zvon 1994.

 2. GAUCHET Marcel, Odkouzlení světa: dějiny náboženství jako věci veřejné, Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury 2004.

 3. KÜNG Hans, Světový étos pro politiku a hospodářství, Praha : Vyšehrad 1999.

 4. SUTOR Bernhard, Politická etika, Praha : OIKOYMENH 1996.

 5. WEBER Hans, Všeobecná morální teologie, Praha : Zvon – Vyšehrad 1998.Řádný termín přijímacích zkoušek:             20. června 2011


Náhradní termín přijímacích zkoušek:        27. června 2011
9. Informace o magisterském studijním programu Teologie, studijním oboru Katolická teologieDo stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz výše bod 1)

a osvědčení o mravní bezúhonnosti (vydané po 1. 9. 2010), které kandidátům kněžství a zasvěceným osobám vystaví jejich ordinář či vyšší řádový představený, ostatním pak duchovní, který je osobně zná, nebo fakultní kaplan, kontakt na http://www.ktf.cuni.cz/KTF-41.html (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).


Přijímací zkouška je jednokolová a má podobu ústního pohovoru. Pohovor se zaměřuje na předpoklady ke studiu (motivaci), všeobecný rozhled a obsah přečtené odborné literatury, jejíž seznam s patřičnými bibliografickými údaji uchazeč/ka odevzdal/a s přihláškou ke studiu. K ústnímu pohovoru je možné přinést doplněný seznam přečtené literatury, rozšířený o mezitím přečtené publikace.


Za pohovor je možné získat maximálně 60 bodů. Pro přijetí ke studiu je zapotřebí získat alespoň 41 bodů.


Řádný termín přijímacích zkoušek:             20. června 2011


Náhradní termín přijímacích zkoušek:        27. června 2011

ThLic. Prokop Brož, Th.D.


                                                                                                                  děkan
Akademický senát schválil dne 21. září 2010.
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám