Výzva k zápisu v náhradním termínu

Výzva k zápisu v náhradním termínu

Č.j.: 108/2011

V Praze dne 31. ledna 2011
Věc: Výzva k zápisu v náhradním termínu
        Na základě čl. 4 odst. 6 ve spojení s čl. 5 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“) tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti bakalářského studijního programu Teologie, studijního oboru Teologické nauky, níže uvedení, kteří se nezapsali v řádném termínu, dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na úterý 15. února 2011 od 9:00 do 11:30 hodin a na středu 16. února 2011

od 14:00 do 16:30 hodin.

Bělohlávek Jiří


Vondráček Petr         Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se podle čl. 4 odst. 6

SZŘ UK tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst.1 písm. b) SZŘ UK (ukončení studia). Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.
                                                                                                              ThLic. Prokop Brož, Th.D.


                                                                                                                            děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: