Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 1. února 2011

Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 1. února 2011Zápis ze zasedání AS KTF UK 1. únor 2011


Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


ThLic. David Bouma


ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Mgr. David Svoboda, Ph.D.


Jiří Jakoubek   


Helena Michalíková


Marie Zimmermannová


Petr NohelOmluveni:


Tomáš B. Mohelník, Th.D.
Hosté:


ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan KTF UK


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, proděkanka KTF UK


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


Mgr. Eva Loubová, tajemnice děkana KTF
Zasedání zahájila v 17:00 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Program zasedání
1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3.Vyjádření k návrhu na jmenování proděkana


4. Různé

1. Schválení programu a zápisu

A.) Schválení programu


Hlasování: 11 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“
B.) Schválení zápisu posledního zasedání senátu ze dne 8. 12. 2010 se dvěma změnami (opravy faktů).


Hlasování: 11 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil zápis ze svého zasedání dne 8. prosince 2010 po provedení dvou změn.“

2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)
Děkan KTF dr. Prokop Brož informoval členy o aktuální situaci na fakultě.
Konkrétní body
1. Oznámil úmrtí Prof. PhDr. Mojmíra Horyny, pozval na páteční pohřeb; vyzval ke krátkému tichu a modlitbě


2. Probíhá zkouškové období a státnice; přichází přihlášky – je jich zatím poskrovnu, ale v únoru se jich očekává více (dle zkušeností předchozích let). Problémy se zadáváním prací do SISu se řeší.


3. Věda:


Uzavírají se projekty GA ČR[i]. Letos nevyšel žádný.  Vyšel projekt „NAKI“  (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity)  – smlouvy se podepisují. Program je na pět let - 8 500 000 Kč.


4. Ekonomická situace (referovala tajemnice Mgr. Jana Benešová):


Projekty na Fond rozvoje VŠ[ii],: ze 7 vyšly 3 (Ryšková, Sousedík, Novotný), získaly celkem 300 000Kč


Rozpočet na rok 2011 není zatím předložen, neví se, kolik bude dotace z rektorátu (ta se schvaluje v půli března)


            Předběžné avizo: dotace bude o 5% nižší než v 2010 --> 1 500 000 Kč méně.


Uzavřeno hospodaření za rok 2010


Ztráta 2 086 000Kč vznikla zaúčtováním závěrečných operací  - odpisů ve výši 1 947 985 Kč a povinných odvodů do fondů. V rámci univerzity to není nic hrozného ani neobvyklého.


V roce 2010 byla nastartována opatření pro účelné a hospodárné hospodaření.


5. Personální změny:


Řádné propuštění: Ing. Jan Plechatý z knihovny; Petronilla Čemus, M.A. z Ústavu dějin křesťanského umění


6. Příprava dlouhodobého záměru:


Na starosti ho má Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.; jednání bude probíhat na úrovni kolegia děkana a vedoucích kateder; bude připraveno jedno veřejné připomínkování; Akademickému senátu bude předložen 12. dubna 2011.


7. Dílčí akce:


Připravuje se konference k sv. Anežce České z iniciativy Unie katolických žen[iii]; Za tým tří lidí za fakultu zodpovídá Mgr. Marek Pučalík z Ústavu dějin křesťanského umění. Činnost by měla vyvrcholit větší akcí ke konci listopadu (23./24.) a vyústit do otevření výstavy o sv. Anežce České.


                                                              


Dále byly vzneseny dotazy zástupců studentů z řad senátu. Jiří Jakoubek a Helena Michalíková. Reagoval děkan Brož a proděkanka Ryšková. Pro přehlednost jsou dotazy označeny velkými písmeny a reakce stejnými písmeny s apostrofem (´).
A: Regulérní zářijový termín státnic


           


V podstatě jde o tento problém: aby student stihl řádný červnový termín, musí se do určitého data ke státnici přihlásit. Může ale nastat situace (a v praxi se tak děje), že v té době nemusí mít ještě uzavřené potřebné předměty. Třeba proto, že nestuduje v pátém ročníku (Současný systém umožňuje tento zrychlený postup – skládat statní závěrečnou zkoušku třeba už ve 4.ročníku.) Samozřejmě je celou věc možné vyřešit „předtermínem“ a osobní dohodou s vyučujícím daného předmětu. Přesto si myslím, že by stálo za to uvažovat i o druhé variantě, totiž stanovit řádný termín státnic také na září.


A´: Ryšková: Zářijový termín byl zvolen pouze jako náhradní z důvodu, že pro fakultu je to jinak obtížně zorganizovatelné. V září běží zkoušky, zápisy, dodatečné zkoušky, státnice, apod. Pedagogové tu navíc často nejsou (kongresy). Námitka: na ty opravné tam taky přece musí být komise. Ryšková: Těch, kteří opravují je výrazně méně a nebývají na všechny obory.
B: Vynucování účasti na přednáškách formou zaznamenávání prezence
Jakkoli se tento nešvar vyskytuje v nevelké míře, přesto se to na některých přednáškách stává. Tento způsob zajištění si přítomnosti početnějšího auditoria než bývá na přednáškách v našich posluchárnách zvykem, zdá se mi poněkud nešťastný. Jakkoli sdílím frustraci profesorů z pěti posluchačů ukrytých v posledních třech řadách ve třídě, přesto vyslovuji s tímto protiopatřením nesouhlas.


B´: Děkan: Přednáška není povinná, to je faktem. Profesor ale může organizovat výuku, může požadovat prezenci, ale musí to říct dopředu. Vyučující má právo evidovat docházku a přihlížet k ní jako k bonusu při examizaci.
C: Výsledky ankety
Všichni studenti byli vyzváni, aby se zapojili do ankety, jejímž smyslem bylo ohodnotit naší fakultou vyučované předměty. Rád bych prostřednictvím senátu vznesl dotaz na její výsledky. Budou se moci i studenti jako de facto jejich tvůrci s nimi seznámit?


C´:  Ryšková: Zúčastněných studentů bylo málo, takže výsledky nebyly relevantní. Když předmět zhodnotí ze 40 studentů 2, tak to o ničem nevypovídá. Je problém s anonymitou: Zdá se nefér, že když se ze 14 přednášek 14 koná, a student ohodnotí dodržování přednášek za tři (z pěti). Nepodává to objektivní obraz. Předloni výsledky dostali vedoucí kateder.


Další reakce: Někteří nepovažují za rozumné, aby byly výsledky zveřejněny, protože jsou pro vyučující jako zpětná vazba. Otázka, zda je to v SISu dost viditelné: možná je potřeba větší viditelnosti a „propagace“ důležitosti této ankety. Royt: Vyučující by mohli dát evalvaci na papírech. --> Ryšková: Kolegium musí probrat, technicky to není tak snadné (zvlášť na dálkových oborech)! Lorman + Ryšková: Návrh diferencovanějšího hodnocení + potřeba větných připomínek.
D: Výuka cizích živých jazyků na naší fakultě
Mnoho studentů s povděkem kvituje výuku cizích jazyků na naší fakultě. (Řadím se mezi ně a zároveň patřím k pamětníkům jiných časů.) Nicméně i zde se ještě nachází dostatek potenciálu k dalšímu rozvoji. Proto bych přednesl tyto podněty: jednak aby se při tvorbě rozvrhu bral ohled na křížení povinných předmětů teologů a s výukou živého jazyka; jednak z druhé strany bych také rád apeloval na hostující vyučující, aby brali v potaz rozvrh studentů a komunikovali s nimi také termíny zkoušek. Obojí bych snad mohl shrnout pod imperativ: integrujme externí lektory!


+ Helena Michalíková


Problematika se týká bakalářského programu Dějin křesťanského umění.


Konkrétně se jedná o studium tzv. „vedlejšího jazyka“.


Počátkem tohoto akademického roku v rámci změn došlo k tomu, že na předmět „vedlejší jazyk“ fakulta přestala poskytovat hodinové dotace. Předmět ale zároveň patří k povinnostem ke státním závěrečným zkouškám. Jazyk se tedy nevyučuje, je však nutné mít examinaci v rozsahu dvou semestrů.


Z toho vyplývají tyto problémy:


1, Fakulta požaduje splnění předmětu, jehož výuku nenabízí.


2, Studentovi tak vzniká nutnost placení kurzovného, pokud chce dostát povinnostem k SZZ.


Poznámka;


1, Obdobu bychom mohli najít např. v rámci magisterského stupně studia, kde je rovněž jen požadavek na složení zkoušky bez nároku na absolvování kurzu. Zde však vidím rozdíl v tom, že student magisterského programu má možnost si výuku jazyka zapsat, byť nepovinně, protože jazyk se v rámci fakulty jinak vyučuje.


2, Situace se zdá o to komplikovanější, že se jedná o uvedení do základů jazyka.


3, Např. na teologické fakultě v Budějovicích situaci řeší smlouvou s jinými fakultami, kde se předmět vyučuje, a student tak má možnost kdesi předmět absolvovat.


D´: Ryšková: základní jazyk: výuka v dnešním letošním roce zrušena – 1. „drahé a neefektivní“ (semestr 48 x 45 min); 2.) studenti na tyto hodiny nechodí, z 10 chodí čtyři; 3.) Zápočty probíhají „formálně“, protože kvůli jazyku nechce nikdo nikoho vyhodit, ale výuka stojí velice mnoho peněz. Letos: Platíme výuku němčiny: ze studentů se účastní 2 z naší fakulty + 3 jiní; rozhodli jsme se že budeme učit obecný jazyk a budeme ho učit dva roky, aby student alespoň jeden jazyk skutečně uměl; z druhého jazyka musí zápočty složit – musí se to naučit sám.


Otázka: Jak je možné, že je požadován zápočet za něco, co se nevyučuje. Ryšková: To je běžné! Viz např. ETF.


Pozn.: Otázka jazyků je probírána už léta. Hledá se optimální řešení pro studenty i fakultu.
E: Na oznámení změn v zápisu jsou jen čtyři dny  – není prostor si vyslechnout požadavky na přednášek


E´: Bude domluva se studijním oddělením, protože kapacita je opravdu malá.
Nakonec vznesla proděkanka Ryšková prosbu ohledně zahraničních pobytů seminaristů: Aby tyto pobyty hlásili nejen studijnímu, ale i zahraničnímu oddělení. (Z důvodu vykazování počtu studentů v zahraničí.)

3. Vyjádření k návrhu na jmenování proděkana (tajné hlasování)Sčítací komise: ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D., Helena Michalíková
„Ve smyslu platných předpisů požádal děkan Akademický senát KTF UK o vyjádření k jeho záměru jmenovat do funkce proděkana pro rozvoj ThLic. Mgr. Karla Sládka, Th.D.„
Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 3 (zdrželi se).
Usnesení: „ AS KTF UK vyjádřil souhlas se záměrem děkana jmenovat do funkce proděkana pro rozvoj ThLic. Mgr. Karla Sládka, Th.D..“ Nově jmenovanému proděkanovi blahopřejeme!

4. Různé
Předsedkyně senátu PhDr. Markéta Koronthályová vznesla dotaz, zda všem vyhovuje úterý v 17:00 hodin. Bylo potvrzeno, že ano.


ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar oznámil, že celý letní semestr bude dodělávat doktorát v Římě, bude tedy nepřítomen.
Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání  AS KTF v 18,20.
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Zapsala: M. Zimmermannová[i] Grantová agentura České republiky: http://www.gacr.cz/cz/bilat-01uvod.htm


[ii]http://www.frvs.cz/


[iii] http://katolickezeny.cz/Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 1. února 20111. „AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


2. „AS KTF UK schválil zápis ze svého zasedání dne 8. prosince 2010 po provedení dvou změn.“


3. „ AS KTF UK vyjádřil souhlas se záměrem děkana jmenovat do funkce proděkana pro rozvoj ThLic. Mgr. Karla Sládka, Th.D..“


PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Za správnost: M. Zimmermannová
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: