Výzva k zápisu v náhradním termínu

Výzva k zápisu v náhradním termínu


Č.j.: 156/2011

V Praze dne 11. února 2011
Věc: Výzva k zápisu v náhradním termínu
        Na základě čl. 4 odst. 6 ve spojení s čl. 5 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“) tímto zveřejňuji výzvu, aby se níže uvedení studenti, kteří se po přerušení studia nedostavili v řádném termínu k opětovnému zápisu do studia, dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na

středu 2. března 2011 od 15:00 do 16:30 hodin a na čtvrtek 3. března 2011 od 9:00

do 11:30 hodin.


Charypar Jan – magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie

Leblová Eliška – bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky
        Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se podle čl. 4 odst. 6

SZŘ UK tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst.1 písm. b) SZŘ UK (ukončení studia). Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Zveřejněno na úřední desce dne …………….
Sejmuto z úřední desky dne …………………
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: