Celoživotní vzdělávání – program "Eschatologie"

Celoživotní vzdělávání – program „Eschatologie“

Č.j.: 171/11

V Praze dne 15. 2. 2011
Věc: Celoživotní vzdělávání – program „Eschatologie“
Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program „Eschatologie“ (č. kurzu 121) a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání:

1. Program celoživotního vzdělávání „Eschatologie“ uskutečňuje Katedra fundamentální a dogmatické teologie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Studijní agendu spravuje Studijní oddělení fakulty.

2. Program poskytuje základní vědomosti o katolické eschatologii v dějinné i teoretické perspektivě. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby, samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu eschatologie (KSTE035) v magisterském studijním programu teologie, obor katolická teologie:a) Úvod, předmět a dějiny oboru


b) Teologie smrti


c) Nesmrtelnost duše a vzkříšení mrtvých


d) Vzkříšení mrtvých, druhý příchod Kristův, poslední soud


e) Peklo, očistec, nebe


f) Rozšiřující perspektivy

3. Frekvence: středa 8.30–10.05 (2 hod./týdně).

4. Místo: sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P7.

5. Termíny: 23. 2. –– 2. 3. –– 9. 3. –– 16. 3. –– 23. 3. –– 30. 3. –– 6. 4. –– 13. 4. –– 20. 4. –– 27. 4. –– 4. 5. –– 11. 5. –– 25. 5.

6. Přihláška se podává na přiloženém formuláři Studijnímu oddělení (e-mail: <studijni@ktf.cuni.cz>, tel. 220 181 383) do 22. února 2011.

7. Program je zakončen zkouškou a všem úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení.

8. Poplatek: 500,- Kč. Tato částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
ThLic. Prokop Brož, Th.D.


                                                                                                                        Děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: