Výzva k zápisu v náhradním termínu

Výzva k zápisu v náhradním termínu

Č.j.: 386/2011

V Praze dne 25. února 2011Věc: Výzva k zápisu v náhradním termínu        Na základě čl. 4 odst. 6 ve spojení s čl. 5 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“) tímto zveřejňuji výzvu, aby se níže uvedená studentka, která se po přerušení studia nedostavila v řádném termínu k opětovnému zápisu do studia, dostavila na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na

úterý 15. března 2011 od 9:00 do 11:30 hodin a na středu 16. března 2011 od 15:00

do 16:30 hodin.

Fabíková Dita Bc. – navazující magisterský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění        Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se podle čl. 4 odst. 6

SZŘ UK tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst.1 písm. b) SZŘ UK (ukončení studia). Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.                                                                                                              ThLic. Prokop Brož, Th.D.


                                                                                                                            děkan
Zveřejněno na úřední desce dne 28.2.2011
Sejmuto z úřední desky dne …………………
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: