Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 15. března 2011

Zápis ze zasedání AS KTF UK 15. březen 2011Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


ThLic. David Bouma, Th.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


Mgr. David Svoboda, Ph.D.


Jiří Jakoubek   


Helena Michalíková


Marie Zimmermannová


Petr NohelOmluveni:


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D


ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, proděkanka KTF UK


Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., proděkan KTF UK pro studium


ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan KTF UK pro rozvoj


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


Jiří Slába, student
Zasedání zahájila v 17:00 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Program zasedání
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Podmínky dalšího přijímacího řízení


4. Statut KTF UK


5. Různé

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

A.) Schválení programu


Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“
B.) Schválení zápisu posledního zasedání senátu ze dne 1. 2. 2011 po zohlednění připomínek.


Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil zápis ze svého zasedání dne 1. února 2011 po zohlednění připomínek.“

2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


1. Byly změněny standarty garance oborů. KTF UK se to týká v případech:a. Historické vědy a Dějiny umění. Doposud: Kuthan pro oba obory. Nově: Kuthan jeden, Zlatohlávek druhý obor.


b. Humanitní studia – aplikovaná etika. Doposud: pan prof Rethman. Nově: navržena Doc. PhDr. Mireia Ryšková (hlasuje vědecká rada)

2. Příprava projektů (proděkan pro rozvoj)a. Projekty: vlastní program fakulty v rámci EU Vzdělání a konkurence schopnost; spolupodílení se na mezinárodním projektu (se SL, HR, PL); nyní je termín podávání GAČRů - pracuje na nich tým s proděkanem pro rozvoj; také byl otevřen termín Fondu rozvoje VŠ – informace byly předány vyučujícím

3. Přijímací řízení (proděkan pro studium)a. 1. kolo uzavřeno; stav: Katolická teologie: 20; Náboženské nauky bc: 62, mgr: 34; Dějiny křesťanského umění bc: 85, mgr: 32; Aplikovaná etika: 23; Dějiny evropské kultury: 55; výrazný propad je oproti minulému roku na Aplikované etice.

4. Dlouhodobý záměr KTF (proděkan pro rozvoj)a. Dlouhodobý záměr fakulty: vychází z textu, který zde byl; snaha o jeho aktualizaci, s přihlédnutím k dlh.z. ostatních fakult a celkově UK; vzniká text, který bude předložen senátu na příštím zasedání; Pozn.: dl.z. je rámec, každým rokem se jeho cíle konkretizují

5. Pracovní návrh nového zákona o VŠa. Obdrželi jsme dopis od rektora UK dopis s prosbou o vyjádření k tomuto návrhu. Který se jeví v leckterých rovinách jako „problematický“. Cílem fakulty je dobře formulovat naše požadavky, ty pak bude univerzita ve formě stanoviska prezentovat jako celek. Vyjádření k jednotlivým částem je potřeba podat do stanovaného termínu


· 23. března 2011 - připomínky ke koncepci, event. zásadní připomínky,


· 8. dubna 2011 - zásadní připomínky,


· 30. dubna 2011 - připomínky k první a druhé části návrhu,


· 13. května 2011 - připomínky k ostatním částem návrhu.


Stanovisko může podat děkan, senát, i studenti samostatně, děkan je ale vyzývá, aby se přidali k senátu. Bylo navrženo, aby senát vytvořil otevřenou skupinku k připomínkování. Návrh zákona bude zveřejněn na webu fakulty.
Doc. PhDr. Mireia Ryšková, proděkanka KTF UK


- Prosba na studenty; vzhledem k situaci (o 100 studentů méně přihlášených než minulý rok) se promýšlí propagace fakulty. Jednou z možností je Facebook. Student Martin Kočí je ochoten se o věc starat, pokud za ním bude stát studentská komora senátu (záruka vážnosti). Reakce senátorů jsou uvedeny v bodě 5.


- Prosba na všechny senátory: Jakým způsobem nastavit propagaci fakulty do dalšího kola přijímacích zkoušek, které se uzavírá v červenci.


- Pozn.: demografický propad je všude, nejen u nás na fakultě.
Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


- rozpočet bude senátu předložen až na dalším zasedání, rektor UK seznámí děkany s návrhem rozpočtu v pondělí 21.3.2011, AS UK bude rozpočet schvalovat na svém zasedání v pátek 25.3.2011.3. Podmínky dalšího přijímacího řízení
Informoval proděkan pro studium: Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.


- Prosba o jednání o podmínkách přijímacího řízení dalšího kola (pozn.: stejné znění jako pro první kolo). Termíny jsou stanoveny tak, aby mohlo dojít k bezproblémovému zahájení akademického roku 2011/2012 při dodržení všech lhůt.


- Termíny pro všechny obory: uzávěrka přihlášky 31.7.; řádný termín 13.9., náhradní termín 21.9
Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil tyto podmínky dalšího přijímacího řízení na KTF v akademickém roce 2011/12.“

4. Statut KTF UK

Informoval děkan ThLic. Prokop Brož, ThD.
- V červnu minulého roku senát schválil „balíček vnitřních předpisů“ KTF, z nich se statut posílá na Kongregaci pro katolickou výchovu do Říma ke schválení; v odpovědi kongregace byly požadovány čtyři drobné úpravy; byly zapracovány děkanem.


- (Př.: Jde-li o stabilní zaměstnance fakulty (id est docens stabilis) musí dát kongregace „nihil obstat“.; Upřesnění způsobu udílení kanonické mise – viz Sapientia Christiana.)
Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 1 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil statut KTF UK s úpravami děkana ve stávajícím znění.“

5. Různé
A: Podněty studentské komory senátuJiří Jakoubek:
1) poznámka k vybavení učeben (P5, P14) – sedačky a stolky; v budoucnu by studenti toto řešení už nechtěli


Reakce: děkan: děkuje za podnět, v budoucnu k němu bude přihlédnuto


2) zjištění, že předměty na sebe navazují někdy jen formálně; návrh: vzájemně se seznámit s tím, kdo co vyučuje


Reakce:


děkan: akreditace je nějak sestavena, ale každý jednotlivý pedagog má i vlastní prostor k uchopení předmětu; připravuje se reakreditace programů; návrh: dělat kantorská kolokvia


Lorman: podnět chápe, zároveň: VŠ studium počítá se samostudiem literatury


3) otázka: Proč nelze uznat zkoušku z cizího jazyka z Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK)? Jde o B2+, ale chybí odbornost; návrh: nestačilo by dozkoušení např. slovní zásoby a ne opakování celé zkoušky?


Reakce:


Pozn.: ujasnění, že šlo o zkoušku z odborného jazyka


J. Brož, Ryšková, Koronthályová: Nejde pouze o slovní zásobu, ale o styl, způsob vyjadřování, způsob myšlení, ... Dále př. z biblistiky: názvy biblických knih, jak cizí jazyk přejímá jména, ...


Jakoubek: Když je požadována zkouška z odborného jazyka, měl by se na fakultě vyučovat.


Reakce: Vyučuje se. --> Problém: nejasná terminologie a anotace předmětů --> budou přepracovány


Lorman: přimlůva za cestu minimálních požadavků, které by byly taxativně vymezeny, jelikož zvládnutí „odborného jazyka“ je velice široké pole.
Petr Nohel:
1) organizace výuky v sobotu; je velmi nahuštěna s malou pauzou na oběd


Reakce: děkan, Ryšková: Hustota je proto, aby se končilo „rozumně“ (9:00 do 15:30), větší pauzy lze udělat, ale za cenu, že se výuka může natáhnout do pozdních hodit;  Ohledně přestávky na oběd: předpokládá se svačina s sebou; požadavek stravování v budově je věčným evergreenem: jde o jídelnu arcibiskupského semináře, který není schopen vaření v sobotu zajistit.


Koronthályová: Jednu dobu to šlo, důvody jsou nepochopitelné. Pokud studenti dálkového studia vynakládají síly na studium, bylo by vhodné jim zajistit dobré podmínky.


J. Brož, Ryšková: věc bude řešena; bylo by dobré řešit vůbec celou organizaci dálkového studia; okamžitý návrh řešení: menza na Masarykově koleji


2) univerzitní kaple – žádost o otevření i v sobotu


Reakce: děkan: formálně by to mělo být zajištěno, problém je pravděpodobně „lidský faktor“, bude zkontrolováno


3) připomínky k předmětu Spirituální teologie na dálkovém studiu; proč se píšou průběžné písemné práce z literatury + závěrečná písemná práce; nemohlo by se uzavírat kolokviem?:


Reakce: Sládek: Kolokvium to být nemůže, kvůli nedostatku kontaktních hodin; literatura je nezbytná; při závěrečné písemné práci nejde pouze o konkrétní knihy, ale o celek předmětu


Ryšková: organizace dálkového studia je otázkou(viz bod 1)); dálkové studium nemá být skrácení přednášek denního studia, na studijní materiály je veliký důraz; + praktická poznámka: kolokvium s 50 lidmi je obtížné


4) fakultní ples: organizátor Smaha dále nechce pokračovat; vyplatí se ples finančně?


Reakce: děkan: tato akce vznikla před šesti lety z iniciativy studentů; statut aktivity je následující: studentni organizují, fakulta podporuje – tj- pokud by se po Smahovi nikdo nenašel a mělo by ples organizovat samo vedení, ples nebude; co se týče finanční návratnosti, pokud se někdo najde, kdo to dokáže povést, bude velmi vítán
18: 15 odchází:


ThLic. David Bouma, Th.D.


Helena Michalíková


Petr Nohel


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


Jiří Slába
K otázce propagace:
Nohel: může pomoci s propagací; ohledně FB: fakulta nemůže nic neztratíme, ale osobně na FB není, po roce odešel
Mohelník: Navrhuje více využít akce pastorace mládeže – spolupráce s bikupskou konferencí; přítomnost pedagogů na akcích, apod.
Sládek: o otázce vzhledu webových stránek ví, věc je v jednání
Zimmermannová: Setkávání studentů bude mít jako jedno z témat „Křesťan na internetu, Facebooku.“ Podáme z této dobaty výstup.
Lorman: problém důvěryhodnosti stránky na FB, s názvem fakulty už tam některé jsou, oficiální by se musela platit
Zimmermannová, Jakoubek: Jsou otevřeni ke spolupráci s Martinem Kočím a proděkankou Ryškovou.
Poznámka:


Podněty kolegyně Zimmermannové budou projednány příště.


Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání  AS KTF v 18,30.
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Zapsala: M. ZimmermannováUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 15. března 2011


1. „AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


2. „AS KTF UK schválil zápis ze svého zasedání dne 1. února 2011 po zohlednění připomínek.“


3. „AS KTF UK schválil podmínky dalšího přijímacího řízení na KTF v akademickém roce 2011/12.“


4. „AS KTF UK schválil statut KTF UK s úpravami, které předložil pan  děkan, ve stávajícím znění.“


PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Za správnost: M. Zimmermannová


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: