Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2011/2012


Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2011/2012 „Základy katolického náboženství 1. Teologie pro laiky“ (kurz č. 189)

Č.j.:693/11

V Praze dne 7.dubna 2011

Věc:    Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2011/2012

            „Základy katolického náboženství 1. Teologie pro laiky“ (kurz č. 189)


Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji programy Univerzity třetího věku (dále jen „programy U3V“) „Základy katolického náboženství 1. Teologie pro laiky“ a stanovím tyto podrobnosti o konání:
  1. Programy U3V uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“) ve spolupráci s Katechetickým střediskem Arcibiskupství pražského.

  2. Programy U3V jsou koncipovány jako doplnění základních znalostí z katolického  náboženství a kultury.

  3. Programy U3V jsou určeny pro širokou veřejnost, proto se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium. Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách.

  4. Programy U3V jsou uskutečňovány prezenční formou podle vyhlášeného harmonogramu. Celkový počet učebních hodin je stanoven harmonogramem.

  5. Přihláška se podává na zvláštním formuláři spolupracujícímu Katechetickému středisku Arcibiskupství pražského (Thákurova 3, Praha 6). Přihlášky jsou přijímány do 30. června 2011. Počet míst v kurzu je omezen.

  6. Místo konání je sál Pastoračního střediska (Kolejní 4, Praha 6; zadní trakt budovy KTF UK - kostel  sv. Vojtěcha).

  7. Garantem programu U3V je doc. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.

  8. Pro program U3V jsou stanovena pravidla pro úspěšné absolvování.

  9. Za programy U3V jsou v akademickém roce 2011/2012 stanoveny tyto poplatky: zápisné 500,- Kč.
                                                                                              ThLic. Prokop Brož, Th.D.


                                                                                                               děkan


 Harmonogram programu U3V 2011/2012 „Základy katolického náboženství 1. Teologie pro laiky“ (kurz č. 189)

Příloha k č.j.:    693/11

V Praze dne 7. dubna 2011
Věc:    Harmonogram programu U3V 2011/2012


            „Základy katolického náboženství 1. Teologie pro laiky“ (kurz č. 189)
Kurz je koncipován jako opakování (resp. přiblížení) základů katolického náboženství - konkrétně v oblasti věrouky (1. část setkání) a církevních dějin a dějin umění (2. část setkání). Kurz je rozložen do tří ročníků. Pro získání osvědčení je potřeba absolvovat všechny tři roky v libovolném pořadí.
Zápisné musí být uhrazeno do 30.9.2011. Je možné ho platit osobně v Katechetickém středisku, Thákurova 3, Praha 6, nebo na účet č. 32034061/0100   variabilní symbol prvních 6 číslic rodného čísla, specifický symbol 121.
a) celkový počet vyučovacích hodin: 32


b) poplatek: zápisné 500,- Kč


c) datum konání: říjen 2011 - únor 2012, sobota od 9:00 do 12:00


1.    8.10.2011


2.    22.10.2011


3.    5.11.2011


4.    19.11.2011


5.    14.1.2012


6.    28.1.2012


7.    11.2.2012


8.    25.2.2012
Předběžný tématický program U3V 2011/2012:


Teologie:


1.    Úvod do svátostí církve


2.    Iniciační svátosti (Katechumenát)


3.    Křest a Biřmování


4.    Eucharistie


5.    Svátost smíření


6.    Pomazání nemocných


7.    Manželství


8.    Kněžství


Historie:


1. – 8. Kapitoly z dějin české církve 20. stol.


Přednášejícími budou vyučující a doktorandi Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Informace:        na internetu: www.ktf.cuni.cz/ KTF-269.html


                        telefonicky na Katechetickém středisku: 220 181 317


                        e-mailem na Katechetickém středisku: adks@apha.cz


                                                                                              Doc. Aleš Opatrný,Th.D.


                                                                                                      garant programu
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty