Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 12. dubna 2011


Zápis ze zasedání AS KTF UK 12. duben 2011

Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


ThLic. David Bouma, Th.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Jiří Jakoubek   


Helena Michalíková


Marie Zimmermannová


Petr NohelOmluveni:


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D


ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar


Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, proděkanka KTF UK


ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan KTF UK pro rozvoj


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana
Zasedání zahájila v 17:00 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Program zasedání
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Výroční zpráva o hospodaření a rozpočet 2011


4. Dlouhodobý záměr fakulty


5. Věcný záměr nového zákona o VŠ


6. Různé

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

A.) Schválení programu


Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“
B.) Schválení zápisu posledního zasedání senátu ze dne 15. 3. 2011 v opraveném znění.


Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil zápis ze svého zasedání dne 15. března 2011 v opraveném znění.“

2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

Děkan:
· Standardní agenda běží: granty, GAČRy; příprava harmonogramu příštího roku ve spolupráci s vedoucími kateder; příprava kurzů CŽV; Karolinka by měla vyjít v červnu


· Prosba o schválení dlouhodobého záměru, výroční zprávy o hospodaření a rozpočtu KTF UK.


· 14. dubna se koná schůze vedoucích kateder, kde se bude jednat o záležitostech, které přednesla studentská komora senátu (návaznost jednotlivých předmětů a jiné)


· Díky za akci pořádanou studenty ohledně „studia na KTF“


· Představení periodického časopisu ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE THEOLOGICA
Ryšková


- oddělení pro zahraniční vztahy:


· Přijímací řízení na zahraniční pobyty: prošli kromě jednoho všichni, bude vyhlášeno druhé kolo, přihlášených studentů je málo a zbývá ještě dost přidělených měsíců.


· Některé problémy, které se vyskytly, svědčí o nedostatku smluv pro obory dějin umění, zvlášť v anglicky mluvících zemích.


· Doktorka Bravená čeká miminko, odchází koncem června, musí dojít k předání agendy.


· Minulý rok odjelo kolem 20 studentů, letos pouze 11. Jelikož univerzita přiděluje měsíce vždy na základě minulého roku, je snahou fakulty, aby se přihlásili ještě další studenti.


- Univerzita má záměr sjednotit prezentaci fakult v jednotném duchu – ve snaze o shodu jsou jednání nelehká.
17:18


Odchod: Ryšková

3. Výroční zpráva o hospodaření a rozpočet 2011

- Zpráva o hospodaření


Komentář paní tajemnice


Poznámka k tabulce: Na rozdíl od referátu před dvěma měsíci je vidět zisk. Objevil se po zaúčtování odpisů z fondů a po korekci daňové poradkyně. Velký projekt retrokatalogizace byl hrazen ze zahraničí, čímž se ušetřily značné peníze i za věci, které by jinak musela hradit fakulta z vlastních financí.
Schválení výroční zprávy o hospodaření KTF UK.


Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil výroční zprávu o hospodaření KTF UK.“
- Rozpočet 2011


Komentář:


Vycházelo se z čísel roku 2010, někde je známo, že bude méně, jinde více (např. dva odcházející pedagogové). Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, je povinné ho takto sestavovat. Není jisté, zda fakulta bude mít dostatek odpisů. Musí se šetřit, dotace nebudou větší.
Pozn: Odpis je částka, která vyjadřuje opotřebení majetku (morální nebo fyzické) za určité období. Protože odpis představuje snížení ekonomického prospěchu (ve formě poklesu aktiv), jedná se o náklad. Odepisování je metoda, jak rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období. Pořízení majetku tedy neovlivní výsledek hospodaření firmy hned, ale poměrně po celou dobu životnosti majetku.
Schválení rozpočtu KTF UK na rok 2011.


Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil rozpočet KTF UK na rok 2011.“

4. Dlouhodobý záměr fakulty

Úvodní komentáře:


- Komentář děkana:


DZ začal být tvořen (2006) doc. Alešem Opatrným, práci převzal nynější proděkan pro rozvoj Sládek. Základní text byl nejprve připomínkován kolegiem děkana, pak vedoucími kateder. Jeden komentář byl příkřejší a navrhoval celé předělat. Ostatní se týkaly pouze částí, tyto připomínky byly zapracovány. Kolegium děkana tento DZ schválilo a předkládá ho senátu ke schválení
- Komentář autora textu, proděkana Sládka:


Zpracování textu předcházelo studium dlouhodobých záměrů ostatních fakult a celé UK. Dlouhodobý záměr se každý rok aktualizuje v konkrétních krocích. Tento záměr souhlasí se záměrem celé univerzity.
- Co je to DZ? (děkan, Sládek)


Každá větší instituce by měla mít představu, kde je a kam směřuje. Preambule, vytyčení momentů, které na fakultě jsou. DZ je důležitým materiálem pro sponzory i pro vypracovávání grantů. Při podávání projektů je častý dotaz, zda projekt odpovídá dlouhodobému záměru
Po úvodních komentářích byla rozvinuta diskuze ohledně obsahu DZ.


 


Kubín:


Připomínky


1. Je to pěkně vypracováno, mám jen drobné poznámky


2. Z pozice historika: počátky fakulty jsou charakterizovány nepřesně


3. Str 4 – opravit název časopisu


4. Str 6 – stabilizovat „lidské zdroje“ – nelíbí se mi tento výraz, zvlášť na této fakultě, která si váží hodnoty lidského života


5. Str 8 – shrnutí SWOT analýzy – je zbytečné uvádět; návrh: přílohu číslo 1 SWOT vypustit
Sládek: tato příloha standardně bývá součástí DZ
Lorman:


Připomínky


1. Dokument není konzistentní, jsou zde tři části, které spolu nesouvisí: poslání, situace, SWOT; prostřední část nereflektuje SWOT analýzu


- SWOT je velmi alibistický dokument – chyby vidí všude okolo (špatná prestiž, finance, ...), jenom ne u nás


2. „dlouhodobý záměr“  - doba  do roku 2015 není žádná dlouhá doba, měla by být delší; je potřeba, aby dokument měl vnitřní vazbu na nás, aby měl více vnitřních konkrétních kroků, které je možno vyhodnotit! (např. zvýšení prestiže teologie nelze vyhodnotit); problémy jsou zde na fakultě, ne jinde. Je potřeba je konkrétně nazvat a něco s tím dělat.


- Dokument obsahuje formulace, s kterými nelze souhlasit: např. podpora publikační činnosti ze strany fakulty – není to pravda


Bouma:


Jaký je to vlastně literární druh? – Je to něco jako slavnostní dokument, prohlášení, které má charakterizovat fakultu a její práci. Nemůže být příliš konkrétní.


Sládek:


existují také každoroční aktualizace


Lorman:


 nejde mi o aktualizaci, ale o strategii.


Brož:


DZ není vyloženě textem soupisu úkolů; má se opírá o to, co se děje a mít i konkrétní úkoly


Zde jde spíše o osy, a ne konkrétní projekty; struktura je podle agend. Periodika – doklad, že zde existuje nějaký projekt. SWOT je PŘÍLOHA.


Tento text není kritickým pohledem na nás. Chce vystihnout hlavní osy. Kritika je dovolená, ale tady by byla kontraproduktivní, není to úloha tohoto textu. V připomínkách bylo už právě reflektováno, že původní text byl velmi negativistický.


Sládek:


je potřeba interní diskuze nad textem


Lorman:


UK má v DZ popsány také konkrétní nástroje (zavedení toho a toho, ...), a to v našem není


Brož:


DZ má ukázat přímou strukturalizaci naší práce, což není snadná věc; nadhození výběžků, které musíme ještě vyřešit


Lorman:


Postrádám zde konkrétní formulace, co znamenají, jejich konkrétní obsah;  i pro sponzory bude určitě lepší vidět něco konkrétního.


Pan proděkan Sládek formuloval, že dlouhodobý záměr, bude-li schválen, bude podkladem pro další aktualizace, které předpokládá, že proběhnou v rámci kateder.


Mohelník


Aktualizace a konkretizace není totéž. Dokument obsahuje 19 priorit. Nelze takto mluvit o prioritách. Priorita není totéž jako soupis možných oblastí, které je třeba zajistit.


Kubín


DZ po nás UK chce, jde o slavnostní dokument, nemá to být žádný konkrétní výčet. SWOT je třeba vyřadit. Dokument musí být upraven.


Brož:


odhodit SWOT je škoda, protože jsou lidé, kteří ji tam chtějí. Je to otázka pojmosloví: priority jsou body které se mají řešit.


Lorman:


SWOT nechat – jde o reálný obraz, jsou tam výroky, které jinak nezazní.
Koronthályová: Pokusím se to shrnout. Máme před sebou materiál, který je spíše slavnostním materiálem a je v něčem konkrétní. Je to věc, kterou potřebujeme, jak z hlediska univerzity, tak pro případné investory. Priorit je tam poměrně hodně, ale zřejmě jde o terminologii užívanou obecně v DZ, spíše bychom měli říct důležité body. Pan proděkan Sládek v této věci prostudoval DZ jiných fakult a DZ UK, takže je tento dlouhodobý záměr jistě v souladu s ostatními DZ, které také nemají konkrétní body.
Jakoubek: právě teologové, by měli věci dělat dobře, i když to není právě v kurzu; nemusíme mít DZ stejný jako ti ostatní.


Sládek: jsme součástí UK


Lorman: UK má strategické body i konkrétní kroky; očekávám od vedení jasné kroky, které tady budou popsány


Sládek: dokument má dát určitou ideu – Lorman: nevidím ji tam


Brož: jsou to osy, po kterých jdeme
Koronthályová: Jako nedůležitější vidím, že potřebujeme DZ, abychom mohli psát projekty a granty, bez kterých nebude mít fakulta žádné prostředky pro svou existenci. Příloha SWOT bude přiložena, protože ostatní členové senátu ji neodmítají. Navrhuji, abychom přistoupili k hlasování.
Schválení Dlouhodobého záměru fakulty.


Hlasování: 4 (pro) : 3 (proti) : 2 (zdrželi se).
„AS KTF UK neschválil Dlouhodobý záměr fakulty v podobě, v které byl předložen.“
18:25


Odchod: Sládek
AS KTF UK navrhl následující kroky:


Pozn: Vědecká rada musí dostat materiál do 15. května 2011.


1. Krok, který by umožnil, aby návrh prošel senátem, je odstranit přílohu č. 1 (Kubín)


2. Doktor Lorman se sejde s proděkanem Sládkem a projednají navrhované změny v týdnu po Velikonocích.


3. Bude svoláno mimořádné zasedání senátu na 3. května 2011.


4. Senát pověřuje doktora Lormana, aby zajistil přepracování v takové podobě, v jaké bude možné, aby senát dokument schválil.

5. Věcný záměr nového zákona o VŠ

Bod 5 bude odložen. Ráno v den zasedání senátu přišly další materiály, které je třeba prostudovat. Předsedkyně senátu apeluje na jejich důkladné studium.

6. Různé

Podněty studentských senátorů budou odloženy na příště.
Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 18,30.
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Zapsala: M. ZimmermannováUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 12. dubna 2011
1. „AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


2. „AS KTF UK schválil zápis ze svého zasedání dne 15. března 2011 v opraveném znění.“


3. „AS KTF UK schválil výroční zprávu o hospodaření KTF UK.“


4. „AS KTF UK schválil rozpočet KTF UK na rok 2011.“


5. „AS KTF UK neschválil Dlouhodobý záměr fakulty v podobě, v které byl předložen.“
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Za správnost: M. Zimmermannová


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: