Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na mimořádném zasedání 3. května 2011

Zápis ze zasedání AS KTF UK 3. květen 2011            Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


ThLic. David Bouma, Th.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Jiří Jakoubek   


Helena Michalíková


Marie Zimmermannová


Petr NohelOmluveni:


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D


ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar


Mgr. David Svoboda, Ph.D.


ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, proděkanka KTF UK


ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan KTF UK pro rozvoj
Zasedání zahájila v 17:00 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Program zasedání
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Dlouhodobý záměr fakulty


4. Podněty studentských senátorů


5. Různé

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

A.) Schválení programu


Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“
B.) Schválení zápisu posledního zasedání senátu ze dne 12. 4. 2011 v navrženém znění.


Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil zápis ze svého zasedání dne 12. dubna 2011 v navrženém znění.“


17:05 Přišel kolega Bouma.

2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

P. Brož


· Projekty


a. Podáno 5 projektů GAČR


b. Připravují se 2 projekty na „Centrum excelence“ – ve spolupráci s jinými institucemi


· Uzávěrka přihlášek do doktorského studia


· Finalizace Karolinky na příští rok


Sládek


· Projekt Fond rozvoje vysokých škol; projekty na inovace předmětů a rozvoj počítačových učeben


Ryšková


· Není vyčerpaná kvóta na zahraniční studia --> bude vypsáno další přijímací řízení na začátek zimního semestru pro letní semestr


· Agenda běží standardně

3. Dlouhodobý záměr fakulty

Sládek


DZ přepracován ve spolupráci s Lormanem, připomínky zapracovány. Je třeba zdůraznit, že termín „aktualizace“ dlouhodobého záměru znamená, že se dlouhodobý záměr bude v daném roce konkrétně naplňovat.
P. Brož


Bylo navrhováno rozdělit text do dvou částí, ale nakonec bylo rozhodnuto sledovat rozdělení do čtyř agend.


Návrh k hlasování: Je možno hlasovat nejprve o textu, a pak o příloze SWOT.
Připomínky


1.


Databáze RIV


Kubín


Připomínka ke straně 3: „Zároveň vysoký počet publikačních výstupů nesplňuje po obsahové či formální stránce kritéria pro zařazení výstupu do databáze RIV.“ Je to pravda, ale ví se, že RIV je špatně udělaný a nespravedlivý, proto to není náš problém. Navrhuji vyškrtnutí této věty.
Sládek


Problém sborníků, pokud nejsou v amerických databázích, jsou RIV hodnoceny nulou, ačkoli články vědecké parametry splňují. Věta by tu měla být, aby tento fakt byl brán v potaz.
Předsedkyně


Pokusme se větu přeformulovat.
Po diskuzi


„Zároveň vysoký počet publikačních výstupů se zatím nesetkává po obsahové či formální stránce s kritérii pro zařazení výstupu do databáze RIV.“
2.


Diskuze ohledně termínu „lidské zdroje“.


Je problematický z hlediska křesťanské antropologie, ale bude ponechán s ohledem na zaužívanou terminologii.
3


Úvodní „vize“


Koronthályová


Původní verze byla lepší a to pro formulaci „chce“, lépe odpovídá termínu „vize“.


Nohel


Vize jako literární druh často používají přítomný čas k popisu budoucnosti. Viz „Libušina věštba“.
Shrnutí:


Pozměňovací návrhy
1. Věta ohledně RIVu – hlasování pro přeformulovanou verzi.
Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).


„AS KTF UK schválil přeformulovanou verzi připomínkované věty.“
2. V odstavci vize zachovat obsah, ale se změnou slovesných časů.
Hlasování: 4 (pro) : 4 (proti) : 0 (zdrželi se).


„AS KTF UK schválil ponechání odstavce „Vize“ bez změny slovesných časů.“
Hlasování o přepracovaném Dlouhodobém záměru KTF UK jako celku.
Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil přepracovaný Dlouhodobý záměr fakulty po přijetí pozměňovacích návrhů.“
17:40


Odešel Sládek.

5. Studentské podněty

Knihovna


Návrh, aby na začátku akademického roku zástupci kateder konzultovali s knihovnou, jakou literaturu je třeba zakoupit.


Ryšková: chybí peníze, nevyšly granty; a letos nevyšel ani fond vysokých škol; pozn.: rozpočet na knihovnu je cca 4 000 000 000 na rok. ( i s personálním zajištěním).


Bouma: dotaz na elektronický přístup k některým odborným databázím


P. Brož: opět ohled na finanční situaci, některé přístupy jsou placené


Ryšková: Knihovna je naše „bolest“, jak pro vyučující, tak pro studenty.


Mohelník: Nemít na nákup knih na VŠ je „skandální“. Je to tak i na jiných fakultách?


P Brož: FF dobré, KTF, HTF – slabší, jsme malí, z provozních peněz se to nedá uhradit


Ryšková: nejsou peníze na časopisy


Kubín: Knihy (ze zahraničí) se musí kupovat skrze zprostředkovatele, když už to tak musí být, tak ať se vybírá alespoň ten nejlevnější.
Studentská setkávání


Žádost o udělení stipendia na iniciativu „Studentských setkávání.“


P. Brož: Je potřeba projednat s paní tajemnicí.
Dálkové studium - Nohel


Na podnět studenta oboru Aplikovaná etika pana Ing. Vladimíra Lázničky jednal AS KTF o vzniku Spolku studentů a přátel KTF za účelem vyhlášení nového Desetiletí duchovní obnovy. Předkladatel navrhuje ustanovit spolek studentů a přátel KTF, jehož realizace by se na základě diskuse mezi studenty Aplikované etiky rád ujal. Zároveň se táže, zda by se tento spolek nemohl spojit s již existující skupinkou studentů připravující fakultní setkávání, byl-li by z její strany zájem. V případě nesouhlasu AS KTF s ustavením spolku se táže, zda by nemohl takový spolek založit sám a KTF pouze požádat o svolení uvést jako místo sídla adresu KTF UK. Prezentovanou náplní spolku by mělo být vyhlášení dalšího desetiletí duchovní obnovy (ideálně od 16. 9. 2011, aby to za 10 let vycházelo na kulaté výročí sv. Ludmily), což je dle sdělení studentů Aplikované etiky nápad Prof. Ing. Lubomíra Mlčocha, CSc., který již tuto záležitost údajně projednal s Mons. Dominikem Dukou.
Po projednání záležitosti byl odhlasován text odpovědi:


· Přestože AS KTF vítá jakoukoliv aktivitu spojenou s duchovní obnovou, domnívá se, že případné vyhlášení dalšího Desetiletí duchovní obnovy je zcela v kompetenci pražského arcibiskupa. Proto i AS KTF vyčká jeho vyjádření v této věci. Co se týče založení Spolku studentů a přátel KTF, ponechává AS KTF na zvážení stávající skupince studentů připravující fakultní setkávání, zda bude chtít tuto aktivitu přijmout za svou. V případě, že ne, konstatuje AS KTF, že pro založení tohoto spolku neshledává dostatek důvodů.


Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).


„AS KTF UK schválil text odpovědi na žádost studenta dálkového studia ing. Lázničky ohledně vyhlášení Roku duchovní obnovy.“
Technické vybavení knihovny


Scanner – je jen jeden, často nefunguje, a studenti dějin umění ho opravdu velmi potřebují.
Placení pomocníci na katedrách z řad studentů – „pomvědi“ (pomocná vědecká síla)


P. Brož: Je třeba najít způsob financování.; úkol pro H. Michalíkovou: Jak jsou hodnoceni na jiných fakultách?


P. Brož za nápad děkuje, bude se hledat způsob, jak ho využít.
Dálkové studium - Michalíková


Stalo se, že se do jednoho týdne dostalo šest zkoušek. Studenti prosí o rovnoměrnější rozložení zkoušek do celého akademického roku.


P. Brož: Kolega, který učí eschatologii, byl nemocný, to byl problém. Ohledně ostatních, díky za podnět.
Bakalářský program DÚ – poplatky za přihlášku na magisterské studium


Kolize termínu státnic a přihlašování na magisterské studium. Studenti musí platit dvakrát. Na FF UK lze absolvování státnic dokazovat zpětně, tj. dvakrát se platit nemusí.


Ryšková: Tato praxe tu je. Studenti to nevyužívají. A přitom je možné pak zpětně doložit výsledky zkoušek. Problém je, že nechtějí dělat přijímačky, které jsou nutné v prvním termínu.

6. Různé

Bod různé nebyl naplněn.
Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 18,15.
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Zapsala: M. ZimmermannováUsnesení AS KTF UK přijatá na mimořádném zasedání 3. května 20111. „AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


2. „AS KTF UK schválil zápis ze svého zasedání dne 12. dubna 2011 v navrženém znění.“


3. „AS KTF UK schválil přepracovaný Dlouhodobý záměr fakulty po přijetí pozměňovacích návrhů.“


4.  „AS KTF UK schválil text odpovědi kolegy Nohela na žádost studenta dálkového studia pana Lázničky ohledně vyhlášení Roku obnovy.“

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Za správnost: M. Zimmermannová
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: