Výzva k zápisu v náhradním termínu

Výzva k zápisu v náhradním termínu

Č.j.: 825/2011

V Praze dne 6. května 2011
Věc: Výzva k zápisu v náhradním termínu
Na základě čl. 4 odst. 6 ve spojení s čl. 5 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“) tímto zveřejňuji výzvu, aby se níže uvedení studenti, kteří se po přerušení studia nedostavili v řádném termínu k opětovnému zápisu do studia, dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na

úterý 24. května 2011 od 9:00 do 11:00 hodin a na středu 25. května 2011 od 15:00

do 16:30 hodin.


Chleborád Martin  – magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie


Bláha Zděnek – bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky


Jarešová Patricia – bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky


 Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se podle čl. 4 odst. 6

SZŘ UK tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst.1 písm. b) SZŘ UK (ukončení studia). Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.
                                                                                                              ThLic. Prokop Brož, Th.D.


                                                                                                                            děkanZveřejněno na úřední desce dne 6.5.2011
Sejmuto z úřední desky dne …………………
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: