OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2011 Poplatky a náhrady nákladů za rigorózní řízení


OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2011 Poplatky a náhrady nákladů za rigorózní řízení

Č.j.: 698/11

V Praze dne 7. dubna 2011OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2011

Poplatky a náhrady nákladů za rigorózní řízení

čl. 1 Výše poplatků za rigorózní řízeníNa základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 46 odst. 5 a v souladu s Rigorózním řádem Univerzity Karlovy v Praze, čl. 6 stanovuji, že
1. Výše poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky k této zkoušce a s konáním této zkoušky podle čl. 6 odst. 1 Rigorózního řádu UK činí 5.500 Kč.
2. Administrativní náklady podle čl. 3, odst. 6 Rigorózního řádu UK se stanovují v paušální výši 500 Kč.
3. Výše náhrady nákladů spojených s používáním informačních technologií (nevztahuje se na tisk a kopírování) a s poskytováním konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku se stanovují ve výši 3.000 Kč za každých započatých 12 měsíců počítaných ode dne, kdy nabídku služeb přijal. Nabídku služeb uchazeč přijímá dnem zaplacení stanovené částky.
čl. 2 Způsob úhrady1. příkazem k úhradě na účet č. 32034 061 / 0100 Komerční banka Praha 6, konstantní symbol 379, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol 333,
2. nebo složenkou na účet č. 32034 061 / 0100 Komerční banka Praha 6, konstantní symbol 379, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol 333,
3.  nebo v hotovosti na Ekonomickém oddělení fakulty.


Zaplacení poplatku prokazuje uchazeč tím, že k přihlášce přiloží kopii příkazu k úhradě, ústřižek složenky nebo pokladní doklad.
čl. 3 Závěrečná ustanovení1. Útvarem odpovědným za kontrolu dodržování tohoto opatření je Vědecké a Ekonomické oddělení.


2. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti a nahrazuje Opatření děkana 7/2007 Poplatky a náhrady nákladů za rigorózní řízení


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

      děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: