OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2011 Opatření děkana k uznávání splnění kontroly studia předmětu a principy uznávání splnění kontroly studia předmětu na KTF UK


OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2011 Opatření děkana k uznávání splnění kontroly studia předmětu a principy uznávání splnění kontroly studia předmětu na KTF UK


Č.j.: 967/2011


OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2011

Opatření děkana k uznávání splnění kontroly studia předmětu

a

principy uznávání splnění kontroly studia předmětu na KTF UK
Čl. 1 Formální náležitosti žádosti o uznání

1. Žádost o uznání splnění kontroly studia předmětu se podává výhradně na předepsaném formuláři zvaném Žádost o uznání zkoušek a zápočtů (dále jen „žádost“). Formulář žádosti je k dispozici v listinné formě na studijním oddělení Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „KTF UK“); v elektronické formě je ke stažení na internetové adrese: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-63.html.


2. Předmět, o jehož uznání žadatel žádá, musí být evidován v Seznamu přednášek KTF UK (Karolinka) pro akademický rok, v němž žadatel žádost podává.


3. Žádost musí být řádně a zřetelně vyplněna a před jejím podáním v ní musí být u každého předmětu uvedeno stanovisko vyučujícího, který na KTF UK v době podání žádosti vyučuje předmět, o jehož uznání žadatel žádá.


4. Žádost a přílohy k ní se podávají výhradně v listinné formě prostřednictvím studijního oddělení KTF UK. Podávání žádostí a jejích příloh prostřednictvím e-mailu není přípustné.


5. Nedílnou součást žádosti tvoří úředně ověřený doklad o splnění kontroly studia daného předmětu (nepodávají žadatelé, kteří předmět splnili na KTF UK). Doklad musí obsahovat datum, kdy byla atestace splněna, kód předmětu, celý název předmětu a formu kontroly studia předmětu (kolokvium, zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška), o jehož uznání žadatel žádá. Byl-li předmět ukončen klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou, musí doklad obsahovat i stupeň hodnocení (tj. známku), s nímž byl předmět splněn. Dokladem o splnění kontroly studia předmětu se rozumí výhradně výpis splněných studijních povinností ověřený studijním oddělením příslušné fakulty. V případě, že žadatel již úspěšně absolvoval studium, v němž předmět splnil, dokladem se rozumí úředně ověřená kopie dodatku k diplomu nebo výpis splněných studijních povinností ověřený studijním oddělením příslušné fakulty s úředním vyznačením, že studium bylo řádně ukončeno. Pokud žadatel ukončil studium jinak než řádně (tj. studium neabsolvoval), přiloží k žádosti potvrzení o způsobu ukončení studia (nepodávají žadatelé, kteří splnili předmět na KTF UK).


6. Náležitosti bodu 5 musejí být splněny současně. Není-li žádost podána na předepsaném formuláři nebo není-li řádně a zřetelně vyplněna a doplněna náležitostmi uvedenými v bodu 5, postupuje se způsobem stanoveným v čl. 15 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze („dále jen „SZŘ UK“).


7. Žádost a její veškeré přílohy musejí být předloženy v českém nebo slovenském jazyce. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí žadatel předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.Čl. 2 Principy uznávání splnění kontroly studia předmětu

1. Uznávání splnění kontroly studia předmětu se co do formy (srov. čl. 6 odst. 9 SZŘ UK) řídí zásadou rovnosti a principem a maiori ad minus*. Klauzurní práce se neuznávají.


2. Státní závěrečné zkoušky a předměty ukončené zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem s hodnocením „dobře“ se neuznávají.


3. Splnění kontroly studia předmětu se neuznává v případě, že žadatel žádá o uznání splnění kontroly, která mu byla již uznána v jeho předchozím studiu, bez ohledu na to, zda toto studium ukončil řádně či nikoliv.


4. Pokud žadatel ukončil studium jinak než řádně (tj. studium neabsolvoval) a děkan rozhodne o uznání splnění kontroly studia předmětu, bude žadateli přiznán odpovídající počet kreditů pouze u předmětů, zakončených na KTF UK v aktuálním akademickém roce zápočtem. Neuznává se splnění kontroly studia předmětu „Metodika bakalářské/diplomové práce“ a „Příprava bakalářské/diplomové práce“.


5. Pokud žadatel absolvoval předmět v rámci jiného studia, v němž v době podání žádosti studuje nebo toto studium již řádně ukončil, a děkan rozhodne o uznání splnění kontroly studia předmětu, žadateli nebudou přiznány žádné kredity.


6. Splnění kontroly studia předmětu se uznává pouze na základě předmětu, který svým obsahem a rozsahem odpovídá předmětu vyučovanému na KTF UK, o jehož uznání žadatel žádá.


* Splnění kontroly studia předmětu s nižším stupněm atestace se uznává i na základě předmětu řádně absolvovaného s vyšším stupněm atestace (tj. zkouška na základě státní závěrečné zkoušky; zápočet na základě zkoušky; zápočet na základě klasifikovaného zápočtu; atd.).Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Na uznání splnění kontroly studia předmětu není právní nárok.


2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 10. června 2011.ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


V Praze 8. června 2011

Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: