Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 24. května 2011


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 24. květen 2011

Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


ThLic. David Bouma, Th.D.


Mgr. David Svoboda, Ph.D.


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Jiří Jakoubek   


Helena Michalíková


Marie ZimmermannováOmluveni:


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D


ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


Petr Nohel


Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana
Zasedání zahájila v 17:00 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Program zasedání
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Příprava nového zákona o VŠ


4. Různé

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

A.) Schválení programu


Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“
B.) Schválení zápisu mimořádného zasedání senátu ze dne 3. 5. 2011 v navrženém znění.


Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil zápis z mimořádného zasedání dne 3. května 2011 v navrženém znění.“2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

Děkan: 7 bodů


1. Projekty: GAČR – podán 1 ve spolupráci s Ústavem AV – prof. Kuthan


2. Návštěva z Řeckokatolické teologické fakulty Prešovské university – ohledně možnosti případné spolupráce


3. Když byl dr. Vojtěch Eliáš proděkanem pro rozvoj, byl pořízen scanovací přístroj ATIZ pro rozvojové projekty, které nakonec nevyšly, přístroj byl zapojen bez využití, proto byl prodán Moravské zemské knihovně za cenu 160 tis. Kč, pořizovací byla 370 tis. Kč – vyrovnání proběhne přes firmu UVT, přes níž se nákup i prodej realizoval.


4. Přišel schválený Statut z Kongregace pro katolickou výchovu (přes pana arcibiskupa)


5. Proběhla sympozia k postsynodální exhortaci Dei Verbum; k poctě Oto Mádra; přednáška prof. Hűnermanna; prof. Kuthan obdržel doktorát honoris causa na Technické univerzitě v Drážďanech


Přišel Kubín


6. Agenda probíhá standardně, připravují se státnice a přijímací zkoušky; prosba o zbytečné nezahlcování další agendou; vedení připravuje zahajovací setkání celé fakulty – na září – čtvrtek 22. září 2011


7. Srdečné pozvání na Te Deum


Omluva neúčasti proděkanů, mají mnoho povinností mimo Prahu
Pozn: Co je to celofakultní setkání?


- Setkání před začátkem akademického roku; slouží k setkání všech pedagogických pracovníků fakulty, aby se stanovily základní dispozice pro nadcházející akademický rok

3. Příprava nového zákona o VŠ

- Předsedkyně informovala o materiálech, které zaslal kolega Bartoň. Jedná se o zprávu o dění ohledně připravovaného návrhu zákona VŠ. Je třeba se udržovat v informovanosti.

4. Různé

Podnět studentského senátora Nohela


- Připomínka k organizaci semestrů u kombinovaného studia. Bylo by možné organizovat i kombinovanou výuku v klasických 2 semestrech a zkouškových obdobích ročně - tak, jako u denního studia?


Proběhla výměna názorů, ale kvůli absenci kolegy Nohela přesunujeme tento dotaz na příště, protože nevíme, čeho tím chtějí studenti konkrétně dosáhnout.


Pozn. k otázce stravování studentů KS: Otázka se řeší – pan proděkan pro studium J. Brož se pokusí přestávku na oběd přesunout, případně prodloužit.  Jasné je, že zde se vařit nebude.
Děkan: pozn k minule projednáváné připomínce: „Pomocná vědecká síla“


Reálně se řeší, že by na každé katedře byli jeden až dva studenti jako pomocné vědecké síly. Ti by dostávali nějaké měsíční stipendium.
Podněty studentské senátorky Zimmermannové

1.         Připomínka k datu (respektive ke dni) konání závěrečné slavnostní mše „Te Deum“- Někteří studenti, kteří by se jí rádi zúčastnili, jezdí v pátek brzo domů, jelikož mají večerní povinnosti ve svých farnostech. (Letos je situace ještě složitější díky „Noci kostelů“.) Nešlo by ji posunout na nějaký jiný den než pátek? Protože také následná zahradní slavnost se jeví jako velmi dobrý „stmelující prvek“.


Odp: Buď upřednostníme studenty denní nebo dálkaře; bereme návrh v potaz, ale nelze vyhovět všem, faktorů je víc (Noc kostelů, vědecká rada, ...) Chceme, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce studentů.

2.         Knihovna – podnět k usnadnění práce knihovnic (a ke spokojenosti půjčujících)- Návrh určit určité hodiny, kdy budou knihovnice „chodit dolů do skladu“, aby tam neběhaly pořád. Pozn.: Víme o „nutnosti“ zažádat o výpůjčku den předem, reálná situace je spíše pravým opakem, knihovnice tam „běhají“, kdy se člověku zachce. Navrhujeme ustavit určitou „střední cestu“ ke spokojenosti všech.


Odp: Požadavek bude předán vedoucí knihovny.

3.         Informace o poskytnutí informací o praktických věcech naší fakulty Studentské Unii UK pro zamýšlenou celouniverzitní příručku pro „prváky“; budou konzultovány s vedením studijního oddělení.


4.         Seznámení s výsledky ankety, která proběhla za účelem sběru dat pro výše zmiňovanou příručku a byla využita i k jiným dotazům (týká se oboru Katolická teologie, Mgr.). Na příštím senátu budou předloženy konkrétní otázky a požádáno o oficiální reakci na ně.

Kubín – otázka výuky živých jazyků
Informace ze stránek fakulty: fakulta nevyučuje přímo jazyky na základní úrovni, jen poskytuje metodické podněty, ale znalosti jsou pak přezkušovány. Bude potřeba toto přehodnotit, protože z faktu, že jsme veřejnoprávní organizace, vyplývá, že je výuka zdarma, takže bychom zde měli poskytovat i základní kurz zadarmo.
Proběhla diskuze
Michalíková: Možné řešení: Předpokládat němčinu implicitně. Tj. např. poskytovat materiály v němčině, ale nepožadovat z ní zkoušku. Plus zahrnout do přijímacího řízení test z jazyka.
Vyjádření k otázce:


Předsedkyně: K vyjádření nemáme bohužel dostatek informací. AS KTF UK žádá děkanát, aby zjistil více informací, např. je nutné dát dotaz na rektorát, jestli opravdu nelze chtít zkoušku z něčeho, co se nevyučuje. Nebo jestli musíme požadovat i nižší úroveň jazyka nebo stačí odborná úroveň.
Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 18,30.


PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK
Zapsala: M. Zimmermannová


Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 24. května 2011


1. „AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


2. „AS KTF UK schválil zápis z mimořádného zasedání dne 3. května 2011 v navrženém znění.“


PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UKZa správnost: M. Zimmermannová


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: