OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2011 Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorské disertační práce ve studijních programech Teologie, Historické vědy, Obecná teorie a dějiny umění a kultury


OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2011 Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorské disertační práce ve studijních programech Teologie, Historické vědy, Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Č.j. 1529/11

V Praze, dne 29. září 2011

Opatření děkana č. 9/ 2011

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorské disertační práce ve studijních programech Teologie, Historické vědy, Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Na základě platných vnitřních předpisů Univerzity Karlovy a Katolické teologické fakulty stanovím pro konání státní doktorské zkoušky, jakož i pro obhajobu doktorské disertační práce, tyto pokyny:


Čl. 1. Podávání přihlášek ke státní doktorské zkoušce a obhajobě doktorské disertační práce


1. Student doktorských studijních programů koná státní doktorskou zkoušku a obhajobu doktorské disertační práce po třech letech doktorandského studia s přihlédnutím k možnosti přerušit nebo prodloužit přípravu.


2. Ke státní doktorské zkoušce a obhajobě doktorské disertační práce může být připuštěn pouze student doktorského studia, o němž se oborová rada na návrh školitele usnesla, že splnil individuální studijní plán a doložil splnění publikační činnosti se souhlasem školitele.


3. Student doktorského studijního programu Katolické teologie v souladu s Opatřením děkana 2/2010, čl. 1 odst. 1 koná na konci druhého ročníku soubornou zkoušku, jejíž složení je podmínkou pro připuštění ke státní doktorské zkoušce. Tato povinnost se nevztahuje na studenty studijních oborů Církevní a obecné dějiny a Dějiny křesťanského umění.


4.Doktorskou zkoušku nelze skládat, je-li se studentem vedeno disciplinární řízení, ve kterém disciplinární komise navrhla sankci vyloučení ze studia, děkan svým rozhodnutím neuložil sankci mírnější, nebo věc nevrátil komisi zpět, ani rektor rozhodnutí děkana nezrušil.


5. Školitel podává návrh uvedený v odst. 2 až poté, co student ve zprávě o své činnosti uvedl, že je k doktorské zkoušce a obhajobě připraven.


6. Student se přihlašuje ke státní doktorské zkoušce a obhajobě doktorské disertační dnem odevzdání závazné přihlášky, včetně všech požadovaných příloh.


7. Přihláška k obhajobě musí být odevzdána na předepsaném formuláři, jehož elektronická podoba ve formátu RTF a PDF je k dispozici na adrese http://www.ktf.cuni.cz/KTF-806.html.


8. Student odevzdává doktorskou disertační práci v termínu určeném harmonogramem akademického roku dle odpovídajícího plánovaného termínu obhajoby.


9. Spolu s usnesením uvedeným v odst. 2 projedná oborová rada záměr děkana na jmenování předsedy a členů komise pro doktorskou zkoušku a předsedy a členy komise pro obhajobu doktorské disertační práce. Předsedou těchto komisí má být především profesor. Děkan svůj záměr připravuje podle pravidel čl. 10 odst. 2 a 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.


10. Na jednání oborové rady jsou ustanoveni dva oponenti, kteří vypracují posudek předložené doktorské disertační práce. Děkan po domluvě s předsedy obou komisí stanoví řádný termín konání doktorské zkoušky a termín obhajoby doktorské disertační práce. Každý z těchto termínů se nejméně měsíc předem zveřejní na úřední desce.


Čl. 2 Státní doktorská zkouška1. Státní doktorská zkouška se skládá z jedné části.


a) Student studijního programu Katolické teologie odpovídá na otázky, které formuluje předseda státní zkušební komise nebo jím pověřený člen. Otázky se opírají o okruhy ke státní doktorské zkoušce v oboru katolická teologie ve studentově specializaci a o předepsanou studijní literaturu k těmto okruhům. Ostatní členové mohou klást doplňující otázky, student odpovídá.


b) Student studijního programu Církevní a obecné dějiny odpovídá na otázky, které formuluje předseda státní zkušební komise nebo jím pověřený člen. Otázky vycházejí z tématických okruhů ke státní doktorské zkoušce v oboru církevní a obecné dějiny a opírají se o předepsanou studijní literaturu k těmto okruhům. Těžiště kladených otázek je v časovém období a problematice doktorské disertační práce, každý student však obdrží i otázky z ostatních časových úseků celého vývojového období. Ostatní členové mohou klást doplňující otázky, student odpovídá.


c) Student studijního programu Dějiny křesťanského umění odpovídá na otázky, které formuluje předseda státní zkušební komise nebo jím pověřený člen. Ostatní členové mohou klást doplňující otázky, student odpovídá.


2. Státní doktorská zkouška se klasifikuje „prospěl/a“ – „neprospěla“. Klasifikace „prospěl/a“ je udělena tehdy, vysloví-li se takto v neveřejném tajném hlasování nadpoloviční většina členů komise pro státní doktorskou zkoušku. Pokud komise stanovila klasifikaci „neprospěl/a“, určí, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit; první opravný termín je možné konat nejdříve za šest měsíců.


3. O konání státní doktorské zkoušky se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a všichni přítomní členové komise; počet přítomných nezávislých členů komise nesmí být menší než tři.

Čl. 3 Obhajoba doktorské disertační práce1. Doktorskou disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Doktorská disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.


a) Student doktorského studijního programu Katolické teologie předkládá doktorskou disertační práci, která má minimální rozsah 120 normostran bez anotací a příloh. O její formální úpravě platí obdobně pravidla stanovená na Katolické teologické fakultě pro diplomové práce, nestanoví-li v odůvodněných případech školitel jinak. Pouze v opodstatněných případech lze překročit hranici 200 normostran textu.


b) Student studijního programu Církevní a obecné dějiny předkládá doktorskou disertační práci, která má minimální rozsah 200 normostran textu, o její formální úpravě platí obdobně pravidla stanovená na Katolické teologické fakultě pro diplomové práce, nestanoví-li v odůvodněných případech školitel jinak. Nedoporučuje se překročit maximální hranici 400 normostran textu.


c) Student studijního programu Dějiny křesťanského umění předkládá doktorskou disertační práci, která má minimální rozsah 200 normostran textu, o její formální úpravě platí obdobně pravidla stanovená na Katolické teologické fakultě pro diplomové práce, nestanoví-li v odůvodněných případech školitel jinak. Nedoporučuje se překročit maximální hranici 400 normostran textu.


2. Odevzdání doktorské disertační práce se skládá z následujících součástí. Datum jejich úplného podání se považuje za datum odevzdání doktorské disertační práce.


a) Doktorskou disertační práci je třeba odevzdat ve třech svázaných exemplářích v pevné vazbě. K těmto exemplářům přiloží student práci v elektronické podobě, kterou opatří popisem, v němž uvede své jméno, název doktorské disertační práce a označí CD popisem „doktorská disertační práce“.


b) Spolu s prací student odevzdá na samostatném listu anotaci v českém a anglickém jazyce, zkrácenou anotaci v českém a anglickém jazyce. Práci společně s těmito přílohami odevzdá na separátním nosiči CD.


c) Student vkládá v souladu s Opatřením děkana 1/2011 čl. 16, odst. 4 do elektronického systému text doktorské disertační práce pod funkcionalitu „řešení práce“, vkládá anotaci v českém i anglickém jazyce, abstrakt v českém i anglickém jazyce.


d) Student připojuje po titulní straně prohlášení ve znění: „Prohlašuji, že jsem doktorskou disertační práci vypracoval/a samostatně a v seznamu literatury jsem uvedl veškeré informační zdroje, které jsem použil/a. Zároveň prohlašuji, že jsem práci s tímto názvem nepředložil k obhajobě za účelem získání titulu na jiné univerzitě“. Toto prohlášení opatřuje podpisem a datem podpisu.


3. Školitel a oba oponenti písemně posoudí práci a navrhnou klasifikaci „prospěl/a“ – „neprospěl/a“. Školitel a oba oponenti dodají posudek v písemné podobě na vědecké oddělení a vloží posudek do webové aplikace v souladu s Opatřením děkana 1/2011, čl. 19, odst. 4 v přiměřené lhůtě, nejméně však pět pracovních dnů před konáním obhajoby. V odůvodněných případech může pověřený pracovník do SIS vložit posudek školitele nebo oponenta v jeho zastoupení.


4. V rámci obhajoby doktorské disertační práce student představí exposé zpracovaného tématu a odpoví na námitky a otázky obsažené v posudcích. Předseda komise, ostatní členové komise, školitel a oponenti mohou klást doplňující otázky, na které student odpovídá.


5. Obhajoba doktorské disertační práce se klasifikuje „prospěl/a“ – „neprospěla“. Klasifikace „prospěl/a“ je udělena tehdy, vysloví-li se takto v neveřejném tajném hlasování nadpoloviční většina členů komise pro obhajobu doktorské disertační práce. Pokud komise stanovila klasifikaci „neprospěl/a“, určí, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit; opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců.


6. O konání obhajoby doktorské disertační práce se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a všichni přítomní členové komise; počet přítomných nezávislých členů komise nesmí být menší než tři.


7. Po obhajobě vloží referent vědeckého oddělení k záznamu o práci v SIS záznam o průběhu obhajoby v souladu s Opatřením děkana 1/2011 čl. 19, odst. 5.

Čl. 4 Vydávání diplomuPo vykonání státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorské disertační práce vydá univerzita uchazeči vysokoškolský diplom způsobem stanoveným rektorem.

Čl. 5 Závěrečná ustanoveníToto opatření nahrazuje opatření děkana 5/2006 Postupová zkouška, státní rigorózní zkouška, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce ve studijním programu teologie.

Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: