Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 14. června 2011


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 14. červen 2011


            Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


ThLic. David Bouma, Th.D.


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


Petr Nohel


Jiří Jakoubek   


Marie Zimmermannová


Helena MichalíkováOmluveni:


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D


ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar


Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


Karel Sládek


Jaroslav Brož
Zasedání zahájila v 17:00 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Program zasedání
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Dlouhodobý záměr KTF UK


4. Různé
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedáníA.) Schválení programu


Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“
B.) Schválení zápisu řádného zasedání senátu ze dne 24. 5. 2011 v navrženém znění.


Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 24. května 2011 v navrženém znění.“2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


Děkan: 3 body
1. 27. 5. schůze Vědecké rady – schválení DZ KTF


2. 27. 5. Te Deum; byla fakult věnována pamětní medaile Sv. Anežky České


3. Způsob přerozdělování peněz na vědu; velká debata napříč celou Univerzitou, hledá se nová podoba
Jaroslav Brož


1. Příprava nového akademického roku


2. Studium Dějin evropské kultury --> nové předměty


3. Karolinka obohacena o rejstřík všech předmětů a vyučujících


4. Během dvou dní bude zveřejněna konkrétní podoba


5. Vydáno opatření děkana 6/2011 o uznávání zápočtů, zkoušek, ... --> ujasnění pravidel; situace oproti minulým létům pozměněna


6. Pozn: v rozvrhu dálkového studia byla prodloužena přestávka na oběd – vyhovělo se podnětu studentské kurie senátu
Karel Sládek


1. Projekty – inovace doktorandského studia, 2 projekty na Ministerstvo kultury: Kuthan


2. Reakreditace – přípravné fáze


Dotaz Kubína: Jaké změny se zhruba připravují?


Sládek: To nelze ještě říci, ale rozhodně změny půjdou vedoucím kateder


Prokop Brož: Je cílem, aby akreditace končící 2013 mohla pak plynule přejít na novou; chceme, aby se začalo už teď, abychom promýšleli ubírání fakulty, cílem je zúročit všechny zkušenosti, které jsme s oborem měli3. Dlouhodobý záměr KTF UK


- Definitivní schválení DZ patří AS KTF UK. Text, který již AS předběžně schválil, byl projednán na VR KTF UK, do textu nebyly zaneseny žádné změny.
Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).„AS KTF UK schválil Dlouhodobý záměr KTF UK.“4. Různé


1. Doc. Vojtěch Novotný, Th.D. předložil návrh k rezignaci, senát však není kompetentní se vyjádřit kvůli nedostatčné lhůtě předložení – 5 dnů


2. Michalíková – dotaz ohledně jazyků – zda jde požadovat zkoušku z toho, co se neučí


Odp.: Z rektorátu bylo potvrzeno, že ano.


3. Zimmermannová – prosba o vyjádření k podnětům vzešlých ze studentských dotazníků


1) web „BOREC“


Mohli by studenti dostat nějakou „odnož“ fakultních stránek a to pro:


i. materiály;


ii. prezentaci studentských aktivit; „ohlášky, fotky, výstupy, …?Odp.: Odpovědnou osobou je docentka Ryšková.


Studenti odnož dostat mohou, správa se domluví s doc.R., co se týče studentských aktivit – „není problém“; ohledně materiálů – je možno udělat jakýsi „bazar“, ale musí být jasně napsáno, že za obsah těchto materiálů fakulta nenese odpovědnost (+ je nutné ošetřit otázku autorských práv, slušnosti, apod. – tato odpovědnost by ležela na „správci“).


Proděkan Sládek také předestřel, že vzniknout tzv. „distanční opory“, předně pro dálkové studium, možná i pro denní. I tyto materiály by tam mohly být umístěny.
2) „problémy“


V námětech byl návrh na „Občasná veřejná setkání studentů s děkanem/proděkany“


i. častější fakultní mše sv.


ii. diskuse s menším počtem účastníků a s jasně danými tématy. Např. zprávy z rektorátu.


Odp.: Fakultní mše závisí na domluvě s fakultním kaplanem (doktor Eliáš), který ale není „pod správou“ děkana, nýbrž pana arcibiskupa. Pozn. předsedkyně senátu – bude nutné najít vhodný čas pro jejich konání. Možná nejlépe v poledních hodinách – ale je třeba, aby to nekolidovalo s výukou.


Co se týče setkávání vedení a studentů: 1) Využívejme čas, který máme! – Je možné, aby děkan například přišel do nějaké konkrétní hodiny. 2) Dále je možné organizovat podobná setkání, jako bylo to „nad studiem na KTF UK“. Cca 2 – 4 krát do roka – s přesněji určeným tématem.


Padl návrh na otevřená zasedání senátu – ale to není vhodné. (Jestliže studenti chtějí hovořit s děkanem, není třeba povinná přítomnost všech členů senátu.)3) „aktivity pořádané fakultou“ – propagace


Odp.: Podnět o potřebě „udržování nástěnek“ je dobrý. Ale je to trochu „boj s větrnými mlýny“. Stejně tak nástěnky kateder – existují, ale potřeba je udržovat a vést!4) Setkání v Želivě


Odp.: Letos se bude konat přímo na fakultě ve čtvrtek a pátek 29. – 30.9.
5) Studentská setkávání – dvojí směřování


„Spolek studentů“ zajišťující „život studentů na fakultě“


Odp.: Tento nápad je podpořen. Domluví se konkrétní nástěnka.
„studijní/studentské projekty“; mělo by jít o projekty zakončené „vědeckým“ – „dále použitelným způsobem“ --> Jaký názor k tomu má fakulta? Za jakých podmínek může „projekt“ podpořit?


Odp.: Informativní pozn: Doktorand Smaha ve spolupráci s prof. Roytem  a FF UK ÚDU pořádá v listopadu konferenci.


Proděkan Sládek + paní tajemnice: V budoucnosti by na fakultě mělo vzniknout „konferenční centrum“ pro doktorandy. Možná by se mohli přidat i pregraduální studenti.


Prokop Brož: Bylo by dobré, aby studenti sehnali některého pedagoga.


Mohleník: Děkuje za zmínění „suplementa Slave“.


Lorman: Možná jde o volání studentů o větší vytíženost. Lze řešit větším počtem seminárních prací, aby se studenti soustavně učili „vědecké“? práci.


Mohelník: studenti jsou vytíženi dost, ale špatně. Poznámka: Možná by stálo za to zavést znovu semináře, ale opravdu ve stylu seminářů, ne „polopřednášek“.


„Věčná otázka“: jaké mají být na studenty KTF kladeny požadavky? Závěr: „Vědecké“ práci se nelze vyhnout, student se nemůže naučit jen „aplikovatelné znalosti“, ale odpovídajícím způsobem (spekulativně) myslet.


Otázka seminaristů: Zda každý kněz musí být vědec? – Děkan přijde na debatu do semináře.


Proděkan Sládek za debatu děkuje, k podnětům bude přihlédnuto při tvorbě reakreditace studijních programů.
6) Duchovní život


Je možné získat do kaple více breviářů? (Je snaha zavést společné modlitby.)


Odp.: Ano, tato možnost tu před časem byla, pan děkan zjistí, zda je stále.7) Angažovanost na fakultě


Je nemálo studentů, kteří by byli ochotni (schopni) věnovat fakultě nějaký „čas navíc“ na „nestudijní rovině“. Co je potřeba? Jak je možné zorganizovat spolupráci?


Odp.: Za tuto aktivitu vedení fakulty děkuje. Objevuje se práce na studijním, vědeckém, apod. Je třeba ustanovit „koordinátora“ z řad studentů, který by komunikoval s vedením o konkrétních „úkolech“ a ty předával jemu známým dobrovolníkům.  


4. Harmonogram na příští semestr


a. Čas: úterky v 17:00


b. 13.9. 2011 v 14:00


c. 25.10. 2011


d. 29.11. 2011


e. 10.1. 2012


f. 21.2. 2012
Pozn:


18:08 odešel proděkan Sládek


18:15 odešel Nohel


18:20 odešla MichalíkováPředsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 18,30.PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK
Zapsala: M. Zimmermannová


Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 14. června 2011
1. „AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


2. „AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 24. května 2011 v navrženém znění.“


3. „AS KTF UK schválil Dlouhodobý záměr KTF UK.“


PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UKZa správnost: M. Zimmermannová


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: