Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 25. října 2011

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 25. říjen 2011
Prezenční listina


Členové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


Mgr. David Svoboda, Ph.D.


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Petr Nohel


Jiří Jakoubek


Marie Benáková


Helena Michalíková

Omluveni:


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


ThLic. David Bouma, Th.D.


ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar
Hosté:


doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.


Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


Doc. PhLic. Vojtěch Novotný,Th.D.

Zasedání zahájila v 16:35 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.


Program zasedání 1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání 2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy) 3. Výroční zpráva o činnosti KTF UK za rok 2010 4. Aktualizace Dlouhodobého záměru KTF UK 5. Anketa pedagogů 6. Příprava voleb do AS UK 7. Různé

Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


 1. Schválení programu

Hlasování: 8(pro) : 1 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


 1. Schválení zápisu řádného zasedání senátu ze dne 13.9. 2011 v upraveném znění.

Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 1 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 13. září 2011 v upraveném znění.“
Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


Mireia Ryšková


 1. Definitivní počty studentů budou k 31.10.2011 2. Podán projekt „Univerzitní centrum excellence“ – podpora mladých perspektivních pracovníků fakulty. Pro dějiny umění i teologii. 3. Končí výzkumné záměry. 4. PRVOUK (Program na rozvoj univerzity – má začít v dubnu 2012). 5. 15.11. bude na zasedání Vědecké rady předána emeritní profesura Ludvíku Armbrusterovi. 6. Reakreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na oboru Teologie 7. Konference Sv. Anežka Česká a velké ženy její doby; pořádá ÚDKU a Unie Katolických žen (aj.)Výroční zpráva o činnosti KTF UK za rok 2010

Jaroslav Lorman: Zjištění nedostatků v oblasti Katedry teologické etiky a spirituální teologie • chybějící tituly • není zmínka o konferenci o sexuální výchově • počet pracovníků chybně uveden
AS KTF UK doporučuje revizi a doplnění Výroční zprávy ve spolupráci s vedoucími kateder.“

Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

ad informandum: Senátní hlasování „per rollam“ není možné. Není uvedeno ve statutu AS KTF UK.

Aktualizace Dlouhodobého záměru KTF UK

Vojtěch Novotný a Jaroslav Lorman: Aktualizace DZ KTF UK má strukturu „teze a body“. Chybí konkretizace. Je třeba být absolutně konkrétní.

AS KTF UK byl seznámen s aktualizací DZ fakulty pro rok 2011-2012. Je potřeba aktualizaci DZ přepracovat tak, aby obsahovala u každého proklamovaného cíle konkrétní nástroje, jimiž ho bude dosaženo. Je potřeba každý bod diskutovat s těmi, v jejichž je kompetenci.“

Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).


Vsuvka: Zpráva z legislativní komise AS UK (Novotný) • Naší fakultou byl AS UK předložen statut KTF UK k definitivnímu schválení. • omylem byla předložena chybná verze, proto bylo hlasování odloženo. • kontext: Před časem bylo zahájeno uvádění jednotlivých statutů fakult UK do souladu s univerzitním statutem. • Náš statut byl schválen AS KTF UK, následně poslán do Říma, kde byl připomínkován. Připomínky byly zapracovány, ale bohužel do dřívější verze statutu. Jednání AS UK o našem statutu bylo tedy pozastaveno do dodání správné verze. • Někteří členové legislativní komise mají k „vlivu Říma“ a křesťanství obecně negativní postoj, nechtějí, aby byly ve statutu univerzitní fakulty zmiňovány. Tato skupina chápe stažení hlasování o statutu KTF UK jako náš taktický krok.

Anketa pedagogů

Jaroslav Brož • pozn.: špatný název – nejedná se o „anketu“, ale spíše o hodnocení pedagogů studenty • informace ze schůze „Hodnocení výuky a kvality studia“: podle připravovaného zákona o VŠ by toto hodnocení mělo být důležité pro srovnání jednotlivých škol, tj. je potřeba k němu zaujmout postoj. O tomto problému se jedná na univerzitní rovině. • „ankety“ probíhající na fakultách nyní, mají studenty na hodnocení „přivyknout“ • pozn.: papírové dotazníky mají větší návratnost
Jaroslav Lorman: Návrh: Aby senát nebyl seznamován s výsledky hodnocení pedagogů, jsou to soukromá data.

Mireia Ryšková - shrnutí • Žádost na studentské senátory: Formulovat, co bychom chtěli hodnotit. • Žádost na pedagogy: Formulovat, co by chtěli slyšet. • Otázkou ankety by se mělo zabývat i vedení kateder.
Koronthályová


- Výsledky ankety bude od nás požadovat UK jako součást výroční zprávy. Proto je třeba najít nějakou vyhovující formu, která bude dostatečně vypovídat o naší pedagogické činnosti.Příprava voleb do AS UK

Prosba o apel na akademické pracovníky i studenty, aby k volbám šli. Podoba velkého senátu bude mít důležitou roli vzhledem k současné politické situaci a dalšímu stavu vysokého školství u nás.


Různé


 1. Ve čtvrtek 1.12. nás navštíví ministr školství. Od 13:00. Setká se s vedením fakulty a následně s akademickou obcí. Ve 14:00 v P3. 2. Informační den UK na Albertově. Sobota 12.11. 9:30 – 16:00. Kontaktní osoba: proděkan Jaroslav Brož. Potřeba co nejdříve dodat jména studentů, kteří se mohou zúčastnit. Materiály dodá studijní oddělení. 3. Reakreditace: Senát má vzít na vědomí, že se podává.
Senát bere na vědomí předloženou Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem.“

Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

Marie Benáková 1. Z fakultních stránek na čas zmizely „Otázky ke státnicím“. Proč?

Jaroslav Brož: byly upraveny pouze formálně, k obsahovým změnám nedošlo. 1. Krátká doba (jen týden) na změnu zápisu předmětů v indexu. Některé předměty si domlouvají termíny až v druhém týdnu.

Jaroslav Brož: Stále řešená otázka. Harmonogram se dál promýšlí dál a vylepšuje. Letos byly velké kolapsy se zápisy do živých jazyků (z důvodu termínů testů). Faktorem je také potřeba uzavírání smluv s pedagogy, je nutné vědět, zda se semináře otevřou. Prosba pro studenty: Vážně provést předběžný zápis. Už to je pro pedagogy určitým ukazatelem.


Studijní oddělení plánuje v listopadu informační odpoledne s prostorem pro různé dotazy. 1. Předměty v SISu: Zobrazování v hlavní nabídce je podivné (nenabízejí se tam všechny volitelné předměty); lze najít předměty (hlavně živé jazyky), které se tváří jako výuka daného jazyka, přitom jde pouze o zkoušku (nejznatelnější na francouzštině).

Jaroslav Brož: Byli bychom rádi, kdyby se našel nějaký student, který by SIS prošel a upozornil konkrétně na nutné opravy. – Podle Karolinky. Nejvíce problémů je s předměty, které „nikomu nepatři“, např. živé jazyky. 1. Kaple: Prosíme odemykat od nějaké rozumné hodiny (stalo se, že v 8:00 byla zamčená).

Mireia Ryšková: Dá se na vědomí paní tajemnici.
Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 18,30.

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Zapsala: M. Benáková

Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 25. října 2011
AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 13. září 2011 v upraveném znění.“


AS KTF UK doporučuje revizi a doplnění Výroční zprávy ve spolupráci s vedoucími kateder.“


AS KTF UK byl seznámen s aktualizací DZ fakulty pro rok 2011-2012. Je potřeba aktualizaci DZ přepracovat tak, aby obsahovala u každého proklamovaného cíle konkrétní nástroje, jimiž ho bude dosaženo. Je potřeba každý bod diskutovat s těmi, v jejichž je kompetenci.“


Senát bere na vědomí předloženou Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem.“


PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK

Za správnost: M. Benáková


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám