Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na mimořádném zasedání 1. listopadu 2011

Zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK 1.listopad 2011Prezenční listina

Členové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


ThLic. David Bouma, Th.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


Petr Nohel


Jiří Jakoubek


Marie Benáková


Helena Michalíková

Omluveni:


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


Mgr. David Svoboda, Ph.D.


ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
Hosté:


-

Zasedání zahájila v 16:30 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu.

Program zasedání


  1. schválení navrhovaného programu  2. jmenování dalších členů dílčí volební komise KTF UK pro volby do AS UK  3. různé

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
Schválení programu s přehozením bodu 3. a 2.


Hlasování: 6(pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


2. různé

Informace o Konferenci o sv. Anežky české


Pozvání arcibiskupa Duky na mši sv. v katedrále sv. Víta 17.listopadu 2011


3. jmenování dalších členů dílčí volební komise KTF UK pro volby do AS UK

16:35 Přišli Lorman, Mohelník.

Marie Benáková se rozhodla kandidovat do AS UK, tím zaniká její činnost v dílčí přípravné volební komisi. Senát musí znovu zvolit další členy. Navrženi jsou doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., Mlada Mikulicová, Ph.D., Ondřej Trepeš.


Navržený způsob tajného hlasování je ten, že každý napíše na lístek tři jména kandidátů a u těch, s nimiž souhlasí, udělá křížek.


Skrutátoři: Michalíková, Lorman, Nohel

Hlasování o navrženém způsobu hlasování.


Hlasování: 8(pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK v tajné volbě hlasováním 8mi hlasy pro každého člena jmenoval tyto členy dílčí volební komise KTF UK, jimiž jsou doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., Mlada Mikulicová, Ph.D., Ondřej Trepeš.“
Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 16,50.

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Zapsala: M. BenákováUsnesení AS KTF UK přijatá na mimořádném zasedání 1. listopadu 2011


AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


AS KTF UK v tajné volbě hlasováním 8mi hlasy pro každého člena jmenoval tyto členy dílčí volební komise KTF UK, jimiž jsou doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., Mlada Mikulicová, Ph.D., Ondřej Trepeš.“

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK

Za správnost: M. Benáková


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: