OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2011 Stanovení výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2011/2012

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 4/2011 Stanovení výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2011/2012

Č.j.: 665/2011

V Praze dne 31. března 2011

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 4/2011
Stanovení výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2011/2012


čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a dle čl. 33 odst. 2 Statutu UK v Praze stanovuji pro akademický rok 2011/2012 výši poplatků spojených se studiem:


čl. 2

Poplatek za delší studium (§ 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) – 9 600,- Kč / za každých dalších započatých šest měsíců studia.

Poplatek za další studijní program (§ 58 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) –

2 800,- Kč / za rok.

Poplatek za přijímací řízení pro ak. rok 2012/13 – (§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění; příloha č. 6 Statutu UK v platném znění)


550,- Kč (přihláška podána pouze v tištěné podobě)


500,­- Kč (přihláška podána i elektronicky).

čl. 3 Závěrečná ustanovení

  1. K tomuto Opatření se vyjádřil Akademický senát UK KTF dne 31.3.2011.


  2. Toto Opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.


děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: