Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 29. listopadu 2011

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 29. listopadu 2011


Prezenční listina

Členové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


ThLic. David Bouma, Th.D.


ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar


Mgr. David Svoboda, Ph.D.


PhDr. Petr Kubín, Ph.D. – přišel později


Jiří Jakoubek


Marie Benáková


Helena Michalíková

Omluveni:


Petr Nohel


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.


ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


Mgr. Daniel Feranc

Mgr. Sylva Ondrejíčková

Zasedání zahájila v 16:35 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.

Program zasedání


 1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání 2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy) 3. Výroční zpráva o činnosti KTF UK za rok 2010 4. Přijímací řízení do doktorského studia pro akad. rok 2012/2013 5. Stipendijní řád 6. Jmenování vedoucího Ústavu dějin křesťanského umění 7. Přejmenování Centra teologie a filosofie výtvarného umění a architektury 8. Disciplinární komise 9. Různé
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


Schválení programu

Hlasování: 9(pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“

Schválení zápisu řádného zasedání senátu ze dne 25.10. 2011 v upraveném znění.

Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 1 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 25. října 2011 v upraveném znění.“

Schválení zápisu mimořádného zasedání ze dne 1.11.2011

Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil zápis z mimořádného zasedání dne 1. listopadu 2011 v upraveném znění.“

2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

Děkan 1. Návrh Zákona o VŠ (+ Daniel Feranc)


    a. 

  jsou zde 2 návrhy  1. zákon o tzv. Finanční pomoci studentům (špatný ve své procedurální fázi; v rozporu se zákonem)  2. zákon o VŠ, připravovaný 5 let; snaha reagovat na změnu situace ve vysokém školství; upravuje zásadní otázky

    b. 

  problematické body  1. způsob tvorby samosprávy (doposud: senát, VR, vedení, ...; změna: ve vedení univerzity by měla být Správní rada (neakademičtí pracovníci))  2. pedagogicko-akademické hodnosti (připravuje se: funkční místa: konkurz na děkana, vedoucího katedry --> ten, kdo vyhraje, bude profesor; otázka pravidel; není habilitační řízení; odpadá „kariérní řád“)  3. akreditace: + hodnocení instituce jako celek; soukromá agentura by nahradila akreditační komisi  4. pojem „katedra“ by nebyl „chráněným pojmem“

    c. 

  prosba na senát: Formulovat stanovisko.


 2. Poděkování za konferenci o sv. Anežce České 3. Vyjádření k 4.usnesení z 25.10 – odpověď děkana po projednání věci na kolegiu děkana a na schůzi vedoucích kateder

„Dokument Aktualizace DZ KTF UK pro rok 2011/2012 není plán práce pro jednotlivá pracoviště, nýbrž zdůraznění, popř. stanovení cílů, jichž v rámci stávajících agend a jejich metodik chceme dosáhnout. Způsob realizace vytyčených cílů je tedy dán vnitřními postupy jednotlivých agend.“ 1. Vyjádření k evaluacím: Na schůzi vedoucích kateder bylo konstatováno, že věc má svůj vývoj, je možné vypracovat nějaké jiné pokládané otázky, ale metodicky to nebude jinak. Dle formy na celé univerzitě.  1. Lorman: Je časový rámec na změnu otázek?  2. P. Brož: Je třeba začít co nejdříve.


 2. Prosba o vyjádření k jmenování vedoucího ústavu DKU; a členů Disciplinární komise 3. Návštěva ministra Josefa Dobeše; setkání pro celou akademickou obec od 14:00 v P3 4. 8.12. fakultní pouť; začátek v 16:00 5. tzv.“PRVOUK“ ; Návrh tento bod odročit na příští jednání senátu, bude se o něm teprve jednat ve velkém senátu UK
16:45 přišel Kubín


3. Výroční zpráva o činnosti KTF UK za rok 2010
Hlasování: 10 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil Výroční zprávu o činnosti KTF UK za rok 2010.“

Mohelník: Dotaz na obsah: Kde je místo na diskuzi nad zjištěnými fakty?


Lorman: Dle jednacího řádu AS KTF UK je možné navrhnout rozpravu na jednání senátu. Je třeba připravit otázku a poslat jí předsedkyni jako námět pro příští zasedání.


4. Přijímací řízení do doktorského studia pro akad. rok 2012/2013

Hlasování: 10 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2012/2013.“

5. Stipendijní řád

 • tajemnice: oprava názvu: „Stanovení výše prospěchových stipendií pro rok 2010/2011“ • Kubín: Nejsou uvedeny podmínky, za jakých je možné považovat studijní výsledky za vynikající • tajemnice: Dokument, který toto stanovuje, již existuje. • Dle rektorátního nařízení je rozsah 9.000 – 18.000; ale dle stavu stipendijního fondu, by bylo možné přidat; tuto částku dostává nejméně 41 studentů • Kubín: Návrh zvýšení částky na 12.000 Kč.
Hlasování: 10 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).


AS KTF UK schválil stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky pro akademický rok 2010/2011 na 12.000 Kč.“


6. Jmenování vedoucího Ústavu dějin křesťanského umění
Tajné hlasování.


Skrutátoři: Lorman, Michalíková, Benáková


Hlasování: 5 (pro): 4 (proti) :1 (zdrželi se)

AS KTF UK nevyjádřil souhlas, s tím, aby děkan jmenoval vedoucím ústavu Dějin křesťanského umění prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc..“


7. Přejmenování Centra teologie a filosofie výtvarného umění a architektury

Prosba o souhlas s přejmenováním Centra teologie a filosofie výtvarného umění a architektury, které bylo založeno dne 26. října 2006, na Centrum teologie a umění s účinností od 1. ledna 2012.

Hlasování: 10 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK vyjádřil souhlas s přejmenováním Centra teologie a filosofie výtvarného umění a architektury, které bylo založeno dne 26. října 2006, na Centrum teologie a umění s účinností od 1. ledna 2012.“

8. Disciplinární komise
Z důvodu ukončení studia jednoho z členů Disciplinární komise je nutné jmenovat nástupce.


Dva navržení kandidáti: • mgr. Lenka Jeřábková (2. ročník, Katolická teologie, specializace Pastorální teologie) • ICLic. Mgr. Ondřej Pávek (1. ročník, Katolická teologie, spec. Kanonické právo).

Skrutátoři: Lorman, Michalíková, Benáková


Jeřábková: 3


Pávek:7

AS KTF UK rozhodl, že novým členem disciplinární komise bude pan ICLic. Mgr. Ondřej Pávek, který dostal 7 hlasů.“


9. Různé
17:40 odešel Lorman

A: Poděkování za průběh voleb do AS UK a blahopřání zvoleným zástupkyním fakulty.

B: PRVOUKEM se budeme zabývat na některém z příštích zasedání.

C: VŠ zákon: Návrh formulace stanoviska AS KTF UK:

17:45 odešla Ryšková


17:50 odešel Jakoubek

„AS KTF jednal o návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách a vyjadřuje výhrady k tomuto návrhu. Připojuje se ke stanovisku Univerzity Karlovy, konkrétně k ‚Připomínkám Univerzity Karlovy k pracovnímu návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách (verze 9. 9. 2011) ze dne 21. 9. 2011? a k ‚Prohlášení Rady vysokých škol ze dne 28. 11. 2011?. AS KTF rozhodně odmítá také návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům. Oba tyto návrhy, respektive způsoby jejich projednávání, vnímáme jako vážné ohrožení akademických svobod vydobytých v listopadu roku 1989.“

Hlasování o tomto stanovisku: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF jednal o návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách a vyjadřuje výhrady k tomuto návrhu. Připojuje se ke stanovisku Univerzity Karlovy, konkrétně k ‚Připomínkám Univerzity Karlovy k pracovnímu návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách (verze 9. 9. 2011) ze dne 21. 9. 2011? a k ‚Prohlášení Rady vysokých škol ze dne 28. 11. 2011?. AS KTF rozhodně odmítá také návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům. Oba tyto návrhy, respektive způsoby jejich projednávání, vnímáme jako vážné ohrožení akademických svobod vydobytých v listopadu roku 1989.“

D: Problematické datum a čas schůze studentů se studijním oddělením


Kolegyně Benáková byla vyzvána, aby s vedoucím studijního oddělení ještě projednala datum setkání.

E: Tajemnice: Pozitivní zpráva, učebna P6 bude upravena. Lepší zastínění a nový dataprojektor.
Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 18,15.

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Zapsala: M. BenákováUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 29. listopadu 2011


AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 25. října 2011 v upraveném znění.“


AS KTF UK schválil zápis z mimořádného zasedání dne 1. listopadu 2011 v upraveném znění.“


AS KTF UK schválil Výroční zprávu o činnosti KTF UK za rok 2010.“


AS KTF UK schválil Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2012/2013.“


AS KTF UK schválil stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky pro akademický rok 2010/2011 na 12.000 Kč.“


AS KTF UK nevyjádřil souhlas, s tím, aby děkan jmenoval vedoucím ústavu Dějin křesťanského umění prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc..“


AS KTF UK vyjádřil souhlas s přejmenováním Centra teologie a filosofie výtvarného umění a architektury, které bylo založeno dne 26. října 2006, na Centrum teologie a umění s účinností od 1. ledna 2012.“


AS KTF UK rozhodl, že novým členem disciplinární komise bude pan ICLic. Mgr. Ondřej Pávek, který dostal 7 hlasů.“


AS KTF jednal o návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách a vyjadřuje výhrady k tomuto návrhu. Připojuje se ke stanovisku Univerzity Karlovy, konkrétně k ‚Připomínkám Univerzity Karlovy k pracovnímu návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách (verze 9. 9. 2011) ze dne 21. 9. 2011? a k ‚Prohlášení Rady vysokých škol ze dne 28. 11. 2011?. AS KTF rozhodně odmítá také návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům. Oba tyto návrhy, respektive způsoby jejich projednávání, vnímáme jako vážné ohrožení akademických svobod vydobytých v listopadu roku 1989.“
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK

Za správnost: M. Benáková
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: