Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 10. ledna 2012


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 10. ledna 2012


Prezenční listina

Členové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


ThLic. David Bouma, Th.D.


ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar


Mgr. David Svoboda, Ph.D.


PhDr. Petr Kubín, Ph.D. – přišel později


Petr Nohel


Jiří Jakoubek


Marie Benáková

Omluveni:


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


Helena MichalíkováHosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.


Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF

Zasedání zahájila v 16:35 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.

Program zasedání


 1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání 2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy) 3. Návrh na jmenování nových členů VR UK KTF 4. Opatření děkana o výši doktorandského stipendia 5. Reakreditace oboru Teologické nauky 6. Různé

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

Schválení programu


Hlasování: 9(pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


Schválení zápisu řádného zasedání senátu ze dne 29. 11. 2011 v původním znění.


Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 29. listopadu 2011 v původním znění.“


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

Děkan: 6 bodů 1. Projekt „UNCE“ (Univerzitní centra excellence)  1. Byl získán; bude financován z 65%  2. Hlavní řešitel: doc. Ryšková


 2. „PRVOUK“


    a. 

  Ad informandum; řeší to hlavně VR


    b. 

  UK v osobě rektora podala návrh, aby se připravily větší vědecké projekty, které vytvoří strukturu vědeckých oborů na UK.  1. 1. cíl: podat návrh vědecké práce ? aby napříč UK byla vidět struktura vědeckých projektů  2. Po jednání děkanů teologických fakult došlo ke shodě, že každá teologická fakulta podá vlastní projekt.  3. Vedení fakulty se sešlo 2.1.2012 a připravilo návrh programu rozvoje . Hlavním koordinátorem bude navržen prof. Beneš, projekt bude mít radu v navrhovaném složení: Beneš, Kuthan, Zlatohlávek, Opatrný, Novotný, Sládek; projekt bude rozvíjet čtyři vědecké oblasti: česká výtvarná kultura, česká literární kultura, česká historická kultura, teologie a česká duchovní kultura. Vypracovaný návrh základního záměru jde do VR KTF UK.  4. 2. etapou by mělo být podrobnější zpracování programu. To bude vyžadovat svolání teologů doc. Opatrným k diskuzi o podobě vědy na KTF.


 3. Setkání zástupců akademické obce UK ohledně nově vznikajícího zákona o VŠ: 19. ledna 2012 na právnické fakultě; do 12. ledna je třeba nahlásit účast 4. 18. ledna 2012 16:00: přednáška Bruna FORTE na Italském kulturním institutu 5. 18. ledna 2012: ekumenická bohoslužba v kostele Na Prádle – zajišťuje fakultní kaplan se studenty 6. Informace: Arcibiskup Dominik Duka jmenován kardinálem, za fakultu poslal gratulaci p. děkan.
Dotaz: Mohelník k bodu 3: Jaké je stanovisko KTF UK?


Děkan: můžeme zůstat věrní stanovisku univerzity.

Proděkan pro studium: 1. Studijní agenda postupně reaguje na změny; snaha zprůhledňovat a zjednodušovat administrativní kroky 2. Při zápisu do příštího akademického roku bude snaha odstranit fronty na studijním odd. tak, že se převede větší důraz na SIS 3. Dotaz předsedkyně: na předchozím zasedání se hovořilo o potřebě změny evaluačních otázek v anketě, kdo by se na tom měl podílet? 4. JB: Jsou zde vzorové formuláře z jiných fakult a z ministerstva. Je třeba vytvořit otázky zhruba do dubna, anketa se spouští v červnu. (další informace viz různé)
Tajemnice: 1. Rozpočet bude předložen, až budou známa čísla z rektorátu 2. Zpráva o hospodaření r. 2011: skončilo se v kladných číslech, zatím nelze sdělit přesnou částku; to, co zůstalo, bude převedeno do rezervního fondu 3. Učebna P6 se bude určitě obnovovat; nový diaprojektor a plátno, místnost bude otočena 4. Od začátku letního semestru budou k dispozici dvě konferenční místnosti pro potřeby pedagogů 5. Dotaz Jakoubka: Zda budou i peníze na obnovu knihovny? 6. Bohužel zatím nebyly schváleny peníze. Píše se nový projekt. Z rozpočtu nějaké určitě budou (minulý rok cca 150 000 Kč z rozpočtu a 350 000 z grantů).
3. Návrh na jmenování nových členů VR UK KTF

Stručné představení kandidátů:

Mons. Michael Slavík, Th.D. (AP, externí člen): hlavní důvod: aby ve VR byl odborník z praxe


prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. (ETF UK, CMTF UP Olomouc, interní člen): hlavní důvod: otevření „nových obzorů“ – spolupráce s ETF

Skrutátoři: Benáková, Jakoubek, Nohel


Způsob volby: Slavík: „S“; Karfíková: „K“; zdržení: „zdržuji se“


Hlasování S: 8 (pro) : 1 (proti) : 0 (zdrželi se).


Hlasování K: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK z devíti přítomných hlasů devíti hlasy souhlasí se jmenováním prof. Karfíkové a osmi hlasy se jmenováním mons. Slavíka do Vědecké rady UK KTF.“

17:10 přišel Kubín


4. Opatření děkana o výši doktorandského stipendia

Hlasování: 10 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil Opatření děkana o výši doktorandského stipendia.“

5. Reakreditace oboru Teologické nauky


 • Dvě připomínky: • Kubín: návrh povinné latiny pro bakalářský stupeň a povinné řečtiny pro magisterský stupeň • Koronthályová: Mikulcová zaslala požadavek: přesunout zkoušku z hebrejštiny z kombinovaného studia na denní • Prosba o vysvětlení systému výuky starých jazyků
Proděkan Sládek • Připomínky rektorátu; tj. Bude dopsán důvod, proč je obor na bc. čtyřletý: předměty propedeutického rázu jsou následovány teologickými • Potřeba ministerstva: změnit profil absolventa na základě určitých daných kategorií (schopnost, způsobilost, …) • Ze strany KTF: Pedagogické předměty byly více nahrazeny předměty odbornými. (Reakce na poptávku ze strany studentů.) • Volně volitelné předměty: částečně se budou nabízet i předměty z denního teologického studia; + možnost zvolit si předmět na jiné fakultě UK • Povinně volitelné předměty: otázka starých jazyků; návrh: bakalářské studium: za dobu studia si musí zvolit alespoň jeden (latina, řečtina) a z něj složit zápočet; v magisterské formě studia: pokud tento předmět neabsolvovali zde v bakalářském, budou si ho muset doplnit • Dotaz Kuźniar: proč je u katechetiky uveden doc. Opatrný – KS: musí být uvedeno určité procento profesorů a docentů, kteří mají plný úvazek; řeší se formou „garanta odbornosti“, konkrétní pedagog je na dohodě s vedoucím katedry • Dotaz Kubín: Mgr. – Církevní dějiny české byla snížena hodinová dotace u dějin z 18 na 12; KS: na více místech se muselo krátit; snaha je kontaktní hodiny nahradit z určité části distančními pomůckami

Dotaz Svoboda: Proč by měl vyučovat Filosofickou antropologii Syrovátka?


KS: „garantem je doc. Novotný", P.Brož: "Máte dost hodin." • Pozn. Koronthályová: Zkouška tedy povinná nebude? – ne; JB: Jevilo-li by se to jako žádoucí pro diplomovou práci, může si to garant dát jako podmínku. • Sládek: rozlišení  • Bakalářský stupeň: povinnost zápočtu, alespoň jednoho z jazyků (lat., řec.)  • Magisterský stupeň: pro příchozí z venku – nutnost si dodělat zápočet; otázka je, jestli zkouška bude volně nebo povinně volitelná?  • Koronthályová: návrh volně volitelná – v mgr. to je velmi těžké – nedostatek času  • Kubín: správně by se měla požadovat latina k přijímací zkoušce (viz ETF)  • Děkan: laťka by se neměla zvedat na jazycích; je mnoho studentů, kteří nejsou jazykově nadaní  • Lorman: sítem by opravdu neměl být klasický jazyk


 • Nohel: technické upozornění • Jakoubek: když zde nebude síto „latinské“, tak jaké? • Nohel: v profilu absolventa nebude učitel? – KS: ne automaticky, ale bude možné si udělat kurz k jeho získání; jde o obecný trend ve specializaci oborů
AS KTF UK projednal návrh Reakreditace oboru Teologické nauky.“

17:30 odešel Bouma


17:43 odešel Sládek


6. Různé


 1. Setkání 12. ledna ohledně připravovaných „reforem“ VŠ; Kdo tam půjde?


    a. 

  Studenti: Benáková


    b. 

  Pedagogové:


 2. Setkání 19. ledna; 15:30, setkání celé akademické obce na právnické fakultě 3. Oznámení na nástěnku: informace ohledně „reforem“ VŠ – zda bude podepsáno celým senátem?


    a. 

  Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil připojení svého podpisu pod text na nástěnku informující o připravovaných změnách v zákoně o VŠ.“ 1. Kdo se chce podílet na tvorbě evaluačních otázek? – Rozmyslet do příště. 2. Harmonogram zasedání S KTF UK na letní semestr; čas zůstává stejný, úterý 16:30. místnost P 9:


    a. 

  27. 3. 2012


    b. 

  24. 4. 2012


    c. 

  29. 5. 2012


    d. 

  26. 6. 2012


    e. 

  25. 9. 2012


 3. Kubín: prosba na proděkana pro studium: na webu chybí obor Církevní dějiny obecné 4. Lorman: SIS – jako učitelé nevidíme, zda studenti nemají nějaký zápočet už daný den. Je možné, aby se to někde zobrazovalo? Jaroslav Brož: bude vznesen dotaz na Mikeše.
Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 18,00.

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Zapsala: M. BenákováUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 10. ledna 2012


AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 29. listopadu 2011 v původním znění.“


AS KTF UK z devíti přítomných hlasů devíti hlasy souhlasí se jmenováním prof. Karfíkové a osmi hlasy se jmenováním mons. Slavíka do Vědecké rady UK KTF.“


AS KTF UK schválil Opatření děkana o výši doktorandského stipendia.“


AS KTF UK projednal návrh Reakreditace oboru Teologické nauky.“


AS KTF UK schválil připojení svého podpisu pod text na nástěnku informující o připravovaných změnách v zákoně o VŠ.“

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Za správnost: M. BenákováPoslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám