OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2011 - Dodatek č. 1

OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2011 - Dodatek č. 1

Č.j.: 1020/2011                                                                              


V Praze dne 7. prosince 2011
Opatření děkana č. 7/2011


Harmonogram akademického roku 2011/2012


1. října 2011 – 30. září 2012Dodatek č. 1


čl. 1

Úvodní ustanovení
V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na harmonogram roku 2011/2012 stanovený Opatřením rektora č. 4/2011 Univerzity Karlovy v Praze doplňuji a aktualizuji harmonogram akademického roku 2011/2012 Katolické teologické fakulty UK v Praze vyhlášený Opatřením děkana č. 7/2011 takto:

čl. 2

a) V bodě 1. Hlavní společné termíny  se doplňuje:

poutní slavnost Katolické teologické fakulty                                                    8. prosince 2011


slavnostní bohoslužba v kapli Arcibiskupského semináře                                             16:00 hod.


adventní setkání vyučujících a zaměstnanců fakulty                                                       17:00 hod.
b) V bodě 3. Státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací a termíny přihlášek k nim  se doplňuje:

Termín 3. – 7. září 2012 zůstává opravným termínem pro všechny obory, ale navíc je řádným termínem pro obhajoby bakalářských prací studentů oboru Teologické nauky a řádným termínem pro ústní SZZ a obhajoby bakalářských a diplomových prací studentů oboru Dějiny křesťanského umění.


Termín pro odevzdání přihlášky k obhajobě bakalářské a diplomové práce a pro odevzdání přihlášky k ústní SZZ (29. červen 2012) zůstává beze změny a platí pro všechny výše uvedené případy.
čl. 3Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: