OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2012 Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na soukromé životní pojištění


OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2012 Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na soukromé životní pojištění

Č.j. 174/12


V Praze dne 7. února 2012

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2012
Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na soukromé životní pojištění


čl. 1 Úvodní ustanovení


V souladu s čl. 16b odst. 2 písm. a) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze v platném znění (Pravidla hospodaření UK) stanovuji tato pravidla pro vyplácení příspěvků zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na soukromé životní pojištění:
čl. 2 Podmínky přiznání příspěvku


1. Příspěvek bude přiznán každému zaměstnanci, který splňuje všechny podmínky uvedené v odst. 2, a to od následujícího kalendářního měsíce po podání písemné žádosti (Příloha č. 1) a doložení rozhodných skutečností.


2. Příspěvek může být přiznán zaměstnanci,


a) jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň dva roky ,


b) jehož výše pracovního úvazku vůči univerzitě v rámci zařazení na Katolické teologické fakultě činí a nejméně dva roky činila 0,8 a


c) který má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet jeho vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň 500 Kč měsíčně.


3. Souhrnná výše příspěvku zaměstnavatele je 1 500 Kč měsíčně.čl. 3 Povinnosti zaměstnance


1. Zaměstnanec je povinen spolu s žádostí předložit originál smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo o soukromém životním pojištění a doklad o výši aktuálního vlastního příspěvku.


2. Zaměstnanec je povinen neprodleně oznámit příslušnému penzijnímu fondu nebo příslušné pojišťovně skutečnost, že mu zaměstnavatel poskytne příspěvek a jeho výši, a dále zajistit veškeré nezbytné úkony z toho vyplývající.


3. Zaměstnanec je vždy povinen písemně informovat zaměstnavatele o všech údajích rozhodných pro poskytování příspěvku a jejich změnách, a to do pěti pracovních dní ode dne, kdy ke změně došlo. Za škody vzniklé nedodržením této povinnosti odpovídá zaměstnanec v plném rozsahu.


4. Zaměstnanec předloží do 30.6. každého roku přehled o vlastních zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na soukromé životní pojištění za uplynulý kalendářní rok (originální výpis z účtu, kde je připojištění či pojištění uzavřeno). Nepředložení tohoto výpisu je považováno za porušení podle čl. 2, odst. 2 písm. c) ze strany zaměstnance a nárok na příspěvek od zaměstnavatele zaniká.

čl. 4 Přechodná a závěrečná ustanovení


1. Útvarem odpovědným za kontrolu dodržování tohoto opatření je Ekonomické oddělení.


2. Toto opatření nahrazuje Opatření děkana č. 2/2011.


3. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem 8. 2. 2012.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.


děkan

Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: