Výzva k zápisu do studia v náhradním termínu

Výzva k zápisu ke studiu v náhradním termínuČ.j.: 285/2012                                                                                      V Praze dne 21. února 2012


Věc: Výzva k zápisu do studia po přerušení v náhradním termínu


V souladu s čl. 4 odst. 6  Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“) tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti magisterského studijního programu Teologie, studijní obor Katolická teologie, níže uvedení, kteří se nezapsali po přerušení studia v řádném termínu, dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na úterý 13. března 2012 od 9:00 do 11:00 hodin a  na středu 14. března 2012 od 14:30 do 16:30 hodin.
magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie


Chleborád Martin


Vasil Milan

Poučení:


Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se podle čl. 4 odst. 6 SZŘ UK tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b), tj. ukončení studia.


Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabude právní moci.
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Na úřední desce zveřejněno dne: 24.2.2012


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: