Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na mimořádném zasedání 13. března 2012

Zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK 13. března 2012Prezenční listina

Členové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


Mgr. David Svoboda, Ph.D.


ThLic. David Bouma, Th.D.


Petr Nohel


Jiří Jakoubek


Marie Benáková

Omluveni:


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Helena Michalíková

Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.


Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.


prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.


doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


Mgr. František Záruba


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.


ThLic. Petr Štica, Th.D.
Zasedání zahájila v 16:35 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.


Program zasedání
 1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání 2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy) 3. Reakreditace bc. oboru Dějiny evropské kultury 4. Akreditace nMgr. oboru Dějiny evropské kultury 5. Akreditace oboru Aplikovaná etika v kombinované formě 6. Opatření děkana o poplatcích za studium 7. Informace o situaci ve věci nového VŠ zákona 8. Různé

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
Schválení programu

Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“

Schválení zápisu řádného zasedání senátu ze dne 21. 02. 2012 v upraveném znění.

Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 21. února 2012 v upraveném znění.“


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

Děkan: 1. Profesor Stanislav Sousedík se stal 25. držitelem medaile Jana Patočky; senát se připojuje ke gratulaci 2. Věc Vzdělávání Ruzyni se dále řeší; zapojuje se dr. Lorman
Kolegium děkana 1. Proděkan pro studium: 28. 3. Seminář Praxe hodnocení výuky studenty na fakultách UK; seminář je otevřen všem zájemcům 2. Ryšková: výběrové řízení na Erasmus, všichni studenti mohou odjet; na podzim bude možná další kolo 3. Ústav Jazykové a odborné přípravy UK; studenti kurzů, kteří mají výuku v místnosti za knihovnou; rádi by s našimi studenti komunikovali; výzva studentským senátorům, aby tuto informaci šířili – uskuteční se setkání 4. Sládek: probíhají akreditace (viz další body); v příštích dnech budou stanoveny interní termíny GAČRu, ty budou poslány vyučujícím

3. Akreditace nMgr. oboru Dějiny evropské kultury

Prof. Kuthan: Otevřením bakalářského oboru jsme přijali závazek zajistit studentům možnost do budoucna. Proběhla diskuze se studenty o jejich podnětech. Poněkud problematický je název „evropská“ kultura. Velký důraz je kladen na historii, přáním bylo vytvořit obor spíše interdisciplinární. Propojení s dějinami umění znamená přínos. Při porovnávání oborů s programy Filozofické fakulty, nikde nejsou dějiny podány v celistvosti. Bylo jednáno s Martinem Kovářem (dohledat titul), převzal by na KTF dva obory, dějiny Francie a dějiny Anglie. Spoluúčast dále přislíbil prof. Štěpánek. Byla také snaha o to, aby tento obor nebyl jen zahleděný do minulosti, ale aby byly otvírány i problémy soudobé Evropy a jejich historické kořeny. Podařilo se získat příslib doc. Balíka (MUNI), že by zajišťoval blokovou výuku.


Na programech pracoval prof. Royt, doc. Med a prof. Beneš.

Děkan: Procedurální otázka: Každá nová akreditace musí proběhnout kolegiem rektora, to tuto akreditaci schváleno.

Koronthályová: Email Kubína: prosí o některé opravy


Latina: není ani v bakalářském ani v magisterském programu, ale jsou tam předměty, které latinu vyžadují (např. Seminář četby latinských hymnů). Proběhla diskuze o latině. Tyto předměty mohou být vyškrtnuty.


Mohelník: Jaká je pozice teologie v tomto oboru. Všechny „teologické“ předměty se staly povinně-volitelnými. Pak se může stát, že student projde oborem „nedotčen“ teologií. V čem pak bude jeho specifičnost na naší fakultě, např. oproti FF UK?


Kuthan: Toto je pravda. V diskuzi se studenty se ukázalo, že žádají velké rozvolnění. Možná naše komise zašla příliš daleko.


Host: Přimlouvá se za to, aby tyto předměty byly povinné. I v ikonografii je nutné znát Bibli, apod.


Bouma: Ze zkušenosti z výuky (Úvod do křesťanství) vyplývá, že studenti nemají s teologickým obsahem předmětů problém.


Kuthan: Navrhuje, aby se ustavila teologická komise, která by se k tomu vyjádřila.


Beneš: Prostor pro povinné předměty je velmi malý. Proto je otevřen větší prostor povinně-volitelným.

Senát navrhuje zanést do bakalářského programu oboru Dějiny evropské kultury tyto změny • na str. 18, 19 provést změnu vyučujících z „Kubín, Petráček“ na „Beneš“ • na str. 18, 19 vyškrtnout povinně-volitelný předmět „Václavské, ludmilské a prokopské legendy“ • základní čtyři jmenované kurzy (4 viz papír) zařadit mezi povinné, nikoli povinně-volitelné
Senát navrhuje zanést do magisterského programu oboru Dějiny evropské kultury tyto změny • doplnění povinně-volitelných teologických předmětů
AS KTF UK projednal předložené materiály k akreditacím oboru Dějiny evropské kultury a vyjádřil své připomínky.

Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK projednal předložené materiály k akreditacím oboru Dějiny evropské kultury a vyjádřil své připomínky.“

17:30 odešel doc. Med; Jakoubek

4. Akreditace oboru Aplikovaná etika v kombinované formě

Štica: Materiál kombinovaného oboru byl zamýšlen už dlouho, obor Aplikovaná etika je zamýšlen zvláště pro ty, kteří už pracují. Byl proveden průzkum mezi studenty, kteří tento záměr velmi přivítali. Obsahově i personálně je navazováno na prezenční formu. Je zde o něco méně předmětů.


Ryšková: Denní forma probíhala každý pátek odpoledne 5 hodin a v sobotu 9 hodin + týden výuky navíc. Kombinovaná forma je možnost, jak tento obor učinit přístupnějším.

Mohelník: Zavedení kombinované formy znamená zánik prezenční?


Štica: Ano.


Ryšková: Zbývá jeden ročník, bude nalezeno řešení.

Nohel: Návaznost s dalšími studijními programy – formulace bude zpřesněna.

Svoboda: Je plánována výuka filosofické etiky, ale není přizvána katedra filosofie. Bylo by dobré navázat spolupráci.

AS KTF UK projednal předložené materiály k akreditacím Aplikovaná etika v kombinované formě a vyjádřil své připomínky.

Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK projednal předložené materiály k akreditaci oboru Aplikovaná etika v kombinované formě a vyjádřil své připomínky.“

5. Opatření děkana o poplatcích za studium

Hlasování


Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil Opatření děkana o poplatcích za studium č. 4/2012.“


6. Informace o situaci ve věci nového VŠ zákona

Benáková: Zatím vyčkáváme, je potřeba hlavně se neustále informovat.


Beneš: Ministerstvo nemůže jít přes nesouhlasné stanovisko Akreditační komise. Je potřeba sledovat dění.7. Různé
Děkan: Přání děkana k životnímu jubileu předsedkyni PhDr. Markétě Koronthályové.

Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 17,45.


Příští řádné zasedání senátu bude 24. dubna.

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Zapsala: M. Benáková

Usnesení AS KTF UK přijatá na mimořádném zasedání 13. března 2012AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 21. února 2012 v upraveném znění.“


AS KTF UK projednal předložené materiály k akreditacím oboru Dějiny evropské kultury a vyjádřil své připomínky.“


AS KTF UK projednal předložené materiály k akreditaci oboru Aplikovaná etika v kombinované formě a vyjádřil své připomínky.“


AS KTF UK schválil Opatření děkana o poplatcích za studium č. 4/2012.“
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK

Za správnost: M. Benáková

Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám