OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2012 Výše doktorandského stipendia


OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2012 Výše doktorandského stipendia


Č.j. 28/12

V Praze dne 10.ledna 2012
čl. 1 Úvodní ustanovení


V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů vydávám podle čl. 6 odst. 1-5 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze toto opatření o výši doktorandského stipendia:
čl. 2 Výše doktorandského stipendia
1. V prvním roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia činí 5.750 Kč měsíčně.


2. Ve druhém a třetím, popřípadě čtvrtém roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia činí měsíčně 7.000 Kč. Výše doktorandského stipendia se v těchto rocích studia navyšuje o prémii ve výši 0 až 3.500 Kč.


3. Výše prémie se stanoví na základě počtu bodů přidělených na návrh školitele proděkanem pro vědu každému prezenčnímu doktorandovi podle tabulky v Příloze č. 1.


4. Finanční hodnota jednoho bodu se vypočítá jako zůstatek předpokládané dotace na doktorandské stipendium po odečtení předpokládaných vyplacených stipendií bez prémií, vydělený celkovým počtem přidělených bodů. Finanční hodnota jednoho bodu bude činit nejméně 5 Kč.čl. 3 Snížení stipendia


1. V případě, že pravidelné hodnocení studenta doktorského studijního programu v prezenční formě studia konstatuje nesplnění některých částí individuálního studijního plánu (bez závažných důvodů), bude studentovi sníženo stipendium o částku, která odpovídá procentuelnímu vyjádření nesplněných povinností (počet všech studijních povinností v daném akademickém roce tvoří ve všech doktorských studijních programech vždy 100 %). Snížení se dále řídí Stipendijním řádem Univerzity Karlovy v Praze čl. 6, odst. 5. Závažným důvodem je úmrtí v rodině nebo dlouhodobá nemoc. Závažnost ostatních důvodů posuzuje proděkan pro vědu.čl. 4 Závěrečná ustanovení


1. Útvary odpovědnými za kontrolu dodržování tohoto opatření je Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy.


2. K tomuto opatření se vyjádřil Akademický senát UK KTF dne


3. Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 3/2009 Výše doktorandského stipendia (č.j. 877/09) ze dne 8. dubna 2009.


4. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 10. ledna 2012.
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan

Příloha č. 1 Výše doktorandských stipendií – rozdělení prémie


Období:Proděkan pro vědu přidělí každému prezenčnímu studentovi doktorského studijního programu v každém sloupci 0-10 bodů na návrh školitele.studium

publikace

grant

celkem bodů

Jméno doktorandaPoslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám