OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2012 Uznávání splnění kontroly studia předmětu a principy uznávání splnění kontroly studia předmětu na KTF UK

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2012 Opatření děkana k uznávání splnění kontroly studia předmětu a principy uznávání splnění kontroly studia předmětu na KTF UKČ.j.: 40/2012                                                                                            


V Praze 10. ledna 2012
                                                                                                                                                          

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2012


Opatření děkana k uznávání splnění kontroly studia předmětu

a

principy uznávání splnění kontroly studia předmětu na KTF UKČl. 1 Formální náležitosti žádosti o uznání splnění kontroly studia předmětu


1.

Žádost o uznání splnění kontroly studia předmětu se podává výhradně na předepsaném formuláři zvaném Žádost o uznání zkoušek a zápočtů (dále jen „žádost“). Formulář žádosti je k dispozici v listinné formě na studijním oddělení Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „KTF UK“); v elektronické formě je ke stažení na internetové adrese: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-63.html.


2.

Předmět, jehož kontrola studia má být uznána, musí být evidován v Seznamu přednášek KTF UK (Karolinka) pro akademický rok, v němž student žádost podává.


3.

Žádost musí být řádně a zřetelně vyplněna a před jejím podáním v ní musí být u každého předmětu uvedeno stanovisko vyučujícího, který na KTF UK v době podání žádosti vyučuje předmět, jehož kontrola studia má být uznána. Vyjádření se nevyžaduje zpravidla v případě živých jazyků a v případě, že student zakládá žádost na předmětu, který splnil na KTF UK a který v době podání žádosti vyučuje stejný vyučující.  


4.

Žádost a přílohy k ní se podávají výhradně v listinné formě. Podávání žádostí a jejích příloh prostřednictvím e-mailu není přípustné.


Nedílnou součást žádosti tvoří úředně ověřený doklad o splnění kontroly studia daného předmětu (nepodávají studenti, kteří předmět splnili na KTF UK). Dokladem o splnění kontroly studia předmětu se rozumí výhradně výpis splněných studijních povinností originálně ověřený studijním oddělením příslušné fakulty nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu.


Doklad musí obsahovat datum, kdy byla atestace splněna, kód předmětu (byl-li v době splnění předmětu přidělen), celý název předmětu a formu kontroly studia předmětu (kolokvium, zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška). Byl-li předmět ukončen klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou, musí doklad obsahovat i stupeň hodnocení (tj. známku), s nímž byl předmět splněn.


5.

Není-li žádost podána na předepsaném formuláři nebo není-li řádně a zřetelně vyplněna a doplněna náležitostmi uvedenými v bodu 4), postupuje se způsobem stanoveným v čl. 15 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“).
Čl. 2 Principy uznávání splnění kontroly studia předmětu


1.

Uznává se splnění kontroly studia pouze takového předmětu, který je v akademickém roce, v němž je žádost podána, stanoven pro daný studijní program nebo studijní obor jako povinný nebo povinně volitelný.  


2.

Uznávání splnění kontroly studia předmětu se co do formy (srov. čl. 6 odst. 9 SZŘ UK) řídí zásadou rovnosti a principem a maiori ad minus*. 


3.

Splnění kontroly studia předmětu na základě státní závěrečné zkoušky, zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu s hodnocením „dobře“ se neuznává.4.

Splnění státní zkoušky nebo její části na základě jiné již složené státní závěrečné zkoušky nebo její části se neuznává.   5.

Splnění kontroly studia předmětu na základě klauzurní práce se neuznává.


6.

Splnění kontroly studia předmětu „Metodika bakalářské/diplomové práce“ a „Příprava bakalářské/diplomové práce“ se neuznává.   7.

Splnění kontroly studia předmětu se neuznává v případě, že student žádá o uznání splnění kontroly studia předmětu, která mu byla uznána již v jeho předchozím studiu na KTF UK, bez ohledu na to, zda toto studium ukončil řádně či nikoliv.


8.

Splnění kontroly studia předmětu se uznává pouze na základě předmětu, který svým obsahem a rozsahem odpovídá předmětu vyučovanému na KTF UK, jehož kontrola studia má být uznána.9.

V rámci stávajícího studia jednoho studijního programu na KTF UK se uznává splnění kontroly studia takového počtu předmětů, jejichž kreditové ohodnocení nepřesáhne 25% celkového počtu kreditů, které student musí získat za celý studijní program.


10.

Žádá-li student o uznání splnění kontroly studia takového počtu předmětů, který přesahuje limit stanovený v odst. 9, postupuje se při výčtu předmětů, jejichž kontrola studia bude uznána, automaticky podle pořadí, v jakém jsou předměty uvedeny v žádosti. Splnění kontroly studia ostatních předmětů se neuznává.   

*  Splnění kontroly studia předmětu s nižším stupněm atestace se uznává i na základě předmětu řádně absolvovaného s vyšším stupněm atestace

(tj. zkouška na základě státní závěrečné zkoušky; zápočet na základě zkoušky; zápočet na základě klasifikovaného zápočtu).Čl. 3 Závěrečná ustanovení


1.

Na uznání splnění kontroly studia předmětu není právní nárok.


2.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 10. ledna 2012.


3.

Tímto Opatřením děkana se ruší Opatření děkana č. 6/2011 ze dne 8. června 2011.

 ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
                                                                                 Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám