OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2012 Státní zkouška v navazujícím magisterském studijním programu Humanitní studia, studijním oboru Aplikovaná etika

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2012 Státní zkouška v navazujícím magisterském studijním programu Humanitní studia, studijním oboru Aplikovaná etika
Č.j.: 725/2012                                                                                            


V Praze dne 10. dubna 2012


OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2012Státní zkouškav navazujícím magisterském studijním programu Humanitní studia, studijním oboru Aplikovaná etika


____________________________________________________________________________________________
čl. 1
Státní zkouška, kterou se zakončuje studium v navazujícím magisterském studijním programu Humanitní studia, studijním oboru Aplikovaná etika na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „KTF UK“), se skládá z následujících tří částí:
1. Teologická a filosofická východiska křesťanské sociální etiky (ústní zkouška)2. Aplikovaná etika (ústní zkouška)3. obhajoba diplomové práce
čl. 2Student má právo absolvovat jednotlivé části státní zkoušky za podmínek stanovených zákonem o vysokých školách, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy v Praze a KTF UK. Jednotlivé části státní zkoušky lze konat v termínech uvedených v harmonogramu daného akademického roku, není-li stanoveno jinak. Pořadí konání jednotlivých částí státní zkoušky není předepsáno.čl. 3
1. Předpokladem pro konání části 1) a 2) státní zkoušky jesplnění všech předmětů, které studijní plán uvedeného studijního programu a studijního oboru stanoví v daném akademickém roce jako předměty povinné (vyjma předmětu „Metodika diplomové práce“), nestanoví-li přechodné opatření jinak.2. Předpokladem pro konání části 3) státní zkoušky je a) získání minimálního počtu kreditů z každé skupiny povinně volitelných předmětů,b) splnění předmětu „Metodika diplomové práce“,c) získání minimálního stanoveného počtu kreditů, které student uvedeného studijního programu a studijního oboru musí získat za celý studijní program. čl. 4
Toto opatření děkana nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


                                                                                 
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: