OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2011 - Dodatek č. 2

OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2011 - Dodatek č. 2
Č.j.: 745/2012                                                                                  


V Praze dne 16. dubna 2012Opatření děkana č. 7/2011Harmonogram akademického roku 2011/20121. října 2011 – 30. září 2012

Dodatek č. 2
čl. 1V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na harmonogram roku 2011/2012 stanovený Opatřením rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 4/2011 doplňuji a aktualizuji harmonogram akademického roku 2011/2012 Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyhlášený Opatřením děkana č. 7/2011 takto:


V bodě 3) Státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací a termíny přihlášek k nim se doplňuje:

Studenti navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia, studijního oboru Aplikovaná etika mohou v období 28.5.-13.6.2012 a 3.9.-7.9.2012 skládat části státní zkoušky v řádném i opravném termínu.

Pro konání obhajoby diplomové práce v období 28.5.-13.6.2012 je termín pro odevzdání přihlášky a diplomové práce k obhajobě stanoven na 3.5.2012.

Pro konání obhajoby diplomové práce v období 3.9.-7.9.2012 je termín pro odevzdání přihlášky a diplomové práce k obhajobě stanoven na 29.6.2012. čl. 2Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan

Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: