Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 24. dubna 2012

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 24. dubna 2012Prezenční listina

Členové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


Mgr. David Svoboda, Ph.D.


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


ThLic. Mgr. Mariusz Kuźniar, Th.D.


Petr Nohel


Jiří Jakoubek


Marie Benáková

Omluveni:


ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


ThLic. David Bouma, Th.D.


Helena Michalíková

Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.


Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


Eliška Vrbová

Zasedání zahájila v 16:30 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.

Program zasedání


 1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání 2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy) 3. Podmínky dalšího přijímacího řízení 4. Rozpočet na r. 2012 5. Jmenování do Vědecké rady 6. Pozměňovací návrh Jednacího řádu 7. Různé

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

A. Schválení programu


Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


B. Schválení zápisu z mimořádného zasedání senátu ze dne 13. 03. 2012 v původním znění.


Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 1 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 13. března 2012 v původním znění.“


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

Děkan: 5 bodů 1. běžná činnost jednotlivých agend 2. PRVOUK: ačkoli každá teologická fakulta podávala vlastní program, nakonec se svolením vznikl jeden projekt pod vedením prof. Filipiho z ETF. Z naší fakulty se angažuje hlavně doc. Opatrný; vědecké projekty (NAKY, GAČR) 3. připravuje se sympozium k oslavě narozenin kardinála Vlka, 28. 5.; přípravu zaštiťuje doc. Opatrný; místo konání je v jednání 4. pozvání na Te Deum: pátek 25. 5. v 15:30 5. Ruzyň: společný výjezd s dr. Lormanem, na něhož přešlo řízení tohoto programu; do konce dubna se vypracuje plán
Kolegium děkana 1. J. Brož: provozní záležitosti: přijímací zkoušky, v sobotu 28. 4. proběhnou první přijímací písemné zkoušky pro kombinované studium; zkouší se písemná forma – není tak náročná na personální zajištění; rektorát schválil termín zimních zkoušek; přidána formální věc – nebude možné platit poplatek v hotovosti; probíhá příprava struktury jednotlivých kurzů Dějin evropské kultury; očekává se schválení akreditace na kombinovaný program – potřeba připravit prozatímní režim; kol. Benáková se zúčastnila setkání ohledně evaluace výuky studenty 2. Ryšková: služební výjezd do Itálie – příprava exkurze pro studenty, dojednávání spolupráce v rámci ERASMU (smlouva pro 2 studenty a 1 vyučujícího: dějiny umění a dějiny evropské kultury; pro teology je dostat se do Itálie obtížné); páteční konference – velmi zdařilá, škoda malého počtu lidí, nápad: v návaznosti na debatu se studenty: jedním ze studentských počinů by mohlo být připravování takovýchto konferencí v rámci svého odborného růstu (i na magisterské úrovni); starost o studenty, kteří zde studují a nemají žádnou církevní příslušnost – námět, otázka, co by s tím mohlo do budoucna udělat – aby KTF byla schopná vyjadřovat roli teologie na univerzitě (téma nejen v ČR, ale v celém západním světě); kritika webu – práce probíhá, i když je pravda, že pomalu
Kubín dotaz na proděkana pro studium: 1. Kdy se začne vyučovat podle reakreditovaného studijního programu Teologické nauky?


 • Již v příštím akademickém roce (12/13), jak Bc. tak Mgr. studiu


 1. Jak dopadla žádost o to, aby se předměty Církevní dějiny světové I a II opět staly povinným předmětem pro studijní obor Dějiny křesťanského umění. (jak je to v akreditačním spise a jak tomu bylo do roku 09/10 včetně)


 • Zatím nebyla záležitost projednána s prof. Kuthanem; bude projednána v květnu
Mohelník: • studenti bez církevní příslušnosti: první otázka: z jakých důvodů studenti přicházejí? (zda proto, že nemohou studovat obor jinde nebo z nějakého dalšího zájmu) • Bude nějaká debata? • Ryšková, J. Brož: debatu je nutno udělat, dát dohromady zkušenosti pedagogů, hovořit i s jinými teologickými fakultami • Jakoubek: Názor: je důležité, aby fakulta „spirituálně dýchala“ a to může mít vliv na příchozí. Nejde jen o přednášky. • J. Brož: Otázka je, nakolik a jak chápeme misii v naší situaci. Rovina intelektuální, lidská (setkávání), ... • Ryšková: Spirituální prostředí je potřeba, to ale není jen záležitost pedagogů; znamená součinnost se seminářem a velkou angažovanost kaplana. Tyto věci nelze vybudovat ze shora, je třeba začít budovat na lidské rovině důvěry. Ke studentům musí někdo přijít. Pokud studentům nikdo nevysvětlí „proč to je, k čemu“, tak to vnímají jako nucení. Výzva studentům k debatě o této otázce. • Děkan: toto téma je velmi vážné, jak položit studium. Snahy zdola jsou zásadní, ale je možné uspořádat i „konferenci“, poctivě toto téma promýšlet. • Kubín: V tomto smyslu jsou užitečné předměty, kde jsou studenti z více oborů (např. Obecné dějiny).
3. Podmínky dalšího přijímacího řízení

Neliší se od těch, které jsme schvalovali pro řádný termín. Týkají se podzimního termínu, který musel povolit rektorát.


Jedinou změnou je, že poplatek nelze hradit hotově.

Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil podmínky dalšího přijímacího řízení je studiu na Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2012/2013.“

4. Rozpočet na r. 2012

Mohelník: co jsou „jiné, ostatní náklady“?


Benešová: většinou jde o stipendia: doktorandské (cca 3 miliony), účelové, atd.


Kubín: Kolik je měsíční stipendium pro doktorandy?


Benešová: cca 7.000 Kč měsíčně (vychází z nařízení rektora)


Kubín: Jaký je současný stav: je možné dát internímu doktorandovi nějakou práci?


Benešová: Nemohou pracovat samostatně (učit, atd.), školitel si s doktorandem může domluvit individuální plán – vedení části přednášek, atd.


Mohelník: co jsou „jiné, ostatní výnosy“?


Benešová: hlavně zúčtování fondů, výnosy z peněz, které máme na účtu v bance

Hlasování: 7(pro) : 0 (proti) : 2 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil navržený rozpočet pro rok 2012.“

5. Jmenování do Vědecké rady

prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. (PeF UK, FF UP v Olomouci, interní člen)

Royt: Jde o badatele, specialistu na italské umění od 16. do 19. stol. Intenzivně pracoval na vytvoření katalogu Kroměřížské obrazárny, zabýval se vztahem umění – víra. Je emeritním ředitelem Národní galerie v Praze.

Skrutátoři: Benáková, Jakoubek

Hlasování: 9(pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil jmenování prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. interním členem Vědecké rady.“


17.30 odešla Loubová


6. Pozměňovací návrh Jednacího řádu

Pokud se jedná o jednoduchou věc, která nepotřebuje diskuzi a nastává časová nouze, je to způsob vhodný a je obvyklý i na jiných fakultách. Naše schválení (AS KTF UK) musí schválit AS UK.

Hlasování: 9(pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

AS KTF UK schválil pozměňovací návrh Jednacího řádu AS KTF UK a pozměňovací návrh Jednacího řádu Vědecké rady ohledně hlasování per rollam.“

 1. Různé

 1. Koronthályová: čekají nás nové volby do senátu (v listopadu 2012), výzva senátorům zvážit, zda chtějí znovu kandidovat do senátu a pokud ne, výzva pracovat v přípravné komisi 2. Benáková: informace o aktivitě „jsme jedna fakulta“; dva výstupy  1. otázka informovanosti; vyjasnit otázku, kdo za co na fakultě zodpovídá  2. fakultní mše: plán do budoucna („okénko“ v rozvrhu, aby byla mše sv. otevřena všem); otázka fakultního kaplana a jeho časových možností   1. interní: mnoho práce: výuka, věda, farnost, ...; problematika rolí (kaplan/zkoušející)   2. externí: povinnosti i jinde; problematické, když má fakultu jako „vedlejší“ závazek


  3. Ryšková: studenti dálkového studia: sobotní mše ráno – Jan Regner nemá bohužel čas, museli by se podělit vyučující


 3. Otázka evaluace výuky: je nutné na anketě zapracovat, je to plně v kompetenci fakulty; je třeba sestavit tým: Benáková; dát důraz na slovní hodnocení 4. Děkan: poděkování za iniciativu studentů 5. Kubín: sympozium k poctě kardinála Vlka, o čem to bude? Vymýšlí doc. Opatrný; témata vycházejí z kardinálovy činnostiPředsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 18,10.

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Zapsala: M. Benáková
Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 24. dubna 2012
AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


AS KTF UK schválil zápis z mimořádného zasedání dne 13. března 2012 v původním znění.“


AS KTF UK schválil podmínky dalšího přijímacího řízení ke studiu na Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2012/2013.“


AS KTF UK schválil navržený rozpočet fakulty pro rok 2012.“


AS KTF UK schválil jmenování prof. PhDr. Ladislava Daniela, Ph.D. interním členem Vědecké rady.“


AS KTF UK schválil pozměňovací návrh Jednacího řádu AS KTF UK a pozměňovací návrh Jednacího řádu Vědecké rady ohledně hlasování per rollam.“
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK

Za správnost: M. Benáková


Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 24. dubna 2012

AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


AS KTF UK schválil zápis z mimořádného zasedání dne 13. března 2012 v původním znění.“


AS KTF UK schválil podmínky dalšího přijímacího řízení ke studiu na Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2012/2013.“


AS KTF UK schválil navržený rozpočet fakulty pro rok 2012.“


AS KTF UK schválil jmenování prof. PhDr. Ladislava Daniela, Ph.D. interním členem Vědecké rady.“


AS KTF UK schválil pozměňovací návrh Jednacího řádu AS KTF UK a pozměňovací návrh Jednacího řádu Vědecké rady ohledně hlasování per rollam.“
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK

Za správnost: M. BenákováPoslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám