Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na mimořádném zasedání 15. května 2012

Zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK 15. května 2012
            Prezenční listina
Členové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


Mgr. David Svoboda, Ph.D.


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


ThLic. Mgr. Mariusz Kuźniar, Th.D.


Jiří Jakoubek  


Marie Benáková
Omluveni:


ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


ThLic. David Bouma, Th.D.


Petr Nohel


Helena Michalíková

Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.


Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.
Zasedání zahájila v 16:30 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.


Program zasedání
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Prodloužení akreditace oboru Aplikovaná etika


4. Různé

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

A.) Schválení programu


Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“
B.) Schválení zápisu řádného zasedání senátu ze dne 24. 04. 2012 v původním znění.


Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 24. dubna 2012 v původním znění.“
2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

Děkan: 5 bodů


  1. Děkan konstatoval, že všechny agendy běží podle svého harmonogramu.

  2. Dále profereroval o univerzitním projektu PRVOUK: celý pro teologické fakulty společný program se finalizoval, byla vytvořena příloha k přihlášce; ke dni 14. 5. byl projekt odevzdán na rektorát

  3. Proděkan pro studium referoval o přijímacích zkouškách k navazujícímu kombinovanému studiu, které proběhly letos písemnou formou; forma se prokázala jako dobrá a úsporná

  4. Proběhlo setkání na rektorátu UK o CŽV – chystá se prezentace v časopise Forum


3. Prodloužení akreditace oboru Aplikovaná etikaDěkan: Došlo k nedorozumění, že pokud se AS KTF UK vyjádřil k akreditaci oboru Aplikovaná etika – forma kombinovaného studia, nebudou nezbytné už další kroky. Je však nutné se vyjádřit také k prodloužení akreditace oboru Aplikovaná etika k dostudování dosavadních studentů.
doc. Ryšková: Možný problém: předpokládá se, že se jedná o studenty, kteří už na studiu jsou. Otázkou je co se studenty, kteří budou skládat přijímací zkoušky a do ročníku budou teprve nastupovat.  Až podle vyjádření rektorátu by fakulta musela hledat alternativní řešení.
Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK projednal předložené materiály žádosti o prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů oboru Aplikovaná etika bez připomínek.“
4. Různé


Předsedkyně připomněla blížíce se volby. Na červnovém zasedání by bylo dobré ustavit volební komisi.


Plánované řádné zasedání AS KTF UK 29. 5. je zrušeno.
Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 17.00.
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Zapsala: M. BenákováUsnesení AS KTF UK přijatá na mimořádném zasedání 15. května 2012AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 24. dubna 2012 v původním znění.“


AS KTF UK projednal předložené materiály žádosti o prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů oboru Aplikovaná etika bez připomínek.“

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK

Za správnost: M. Benáková
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám