Celoživotní vzdělávání – program „Jáhenský pastorační rok“ 2012/13

Celoživotní vzdělávání – program „Jáhenský pastorační rok“

Č.j.: 1039/12

V Praze dne 20. 6. 2012

Celoživotní vzdělávání – program „Jáhenský pastorační rok“Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program celoživotního vzdělávání „Jáhenský pastorační rok“ a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání:


1. Program celoživotního vzdělávání „Jáhenský pastorační rok“ – č. kurzu 184 (dále jen „program“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).


2. Program je koncipován jako jednoroční vzdělávací cyklus pro získání dalších odborností pro jáhny (resp. absolventy KTF UK), kteří jsou ustanoveni do pastorační práce ve farnostech.


3. Program je uskutečňován prezenční formou studia jednou za měsíc (obvykle od pondělí 8:30 do úterý 12:00) a každé setkání tvoří tři čtyřhodinové výukové bloky. Jednotlivá témata jsou uvedena v příloze; harmonogram i obsah témat může být změněn – zvláště na přání účastníků.


4. Přihláška se podává na přiloženém formuláři studijnímu oddělení do 14. září 2012.            K přihlášce je nutné doložit souhlas biskupa nebo biskupského vikáře. Fakulta si vyhrazuje právo program neotevřít v případě počtu přihlášek menších než 5.
5. Termíny výuky:
1.8.- 9. října 20124.7.- 8. ledna 20132.5.- 6. listopadu 20125.4.- 5. února 20133.3.- 4. prosince 20126.4.- 5. března 2013

7.8.- 9. dubna 2013
6. Místo konání: fakulta (Thákurova 3, Praha 6);


7. Garant programu: doc. Mgr. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.


8. Program je zakončen ústní zkouškou a vydáním osvědčení. Ke zkoušce se může přihlásit pouze ten, kdo se účastnil alespoň 2/3 tématických bloků.


9. Poplatek za celý kurz je stanoven na 6 100,- Kč za jednoho účastníka. Tento poplatek musí být uhrazen před účastí na kurzu a zaplacení doloženo studijnímu oddělení. Pro identifikaci plátce uveďte prvních šest čísel rodného čísla jako variabilní symbol, číslo kurzu jako specifický symbol. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.


děkan


Příloha: Předběžný program roku Jáhenský rok  2011/12 – předběžný program


 8. - 9. října 2012

pondělí:  8,30 - 10,05: Reflexe dosavadní přípravy a oblastí jáhenského působení. A. Opatrný            


             10,15 - 11,00: Liturgické otázky jáhenské služby při mši J. Kotas


             11,05 - 11,50: Pohřby, kremace, a to, co s tím souvisí. A. Opatrný


             13,45 - 15,20: Snoubenecké přípravy – zkušenosti CPR  J. Musil


             15,30 - 17,05: Pastorační rozhovory okolo smrti a umírání (reflexe)  A. Opatrný     


úterý:      8,30 - 10,05: Právní agenda manželství. J. Gerndt 


              10,15 - 11,50: Úvod k homiletickému semináři A. Opatrný


5. - 6. listopadu 2012
pondělí:  8,30 - 10,05: Internet v pastoraci. I. Mucha  


             10,15 – 11,50: Homiletický seminář I. A. Opatrný


             13,45 - 15,20: Rozvedení, osamělé matky. J. Musil


             15,30 - 17,05: Pastorační otázky okolo křtu dětí i dospělých A. Opatrný


úterý:      8,30 - 11,50: Katechetická činnost I. Katechetické středisko


  
3. - 4. prosince 2012
pondělí:  8,30 - 10,05:  Zpovědnice – úvod  A. Opatrný     


             10,15 – 11,50: Homiletický seminář II. A. Opatrný


             13,45 - 15,20:  Právní otázky při uzavírání manželství. J. Gerndt


             15,30 - 17,05:  Zpovědnice – pokračování. A. Opatrný


úterý:      8,30 - 10,05  Základní ekonomické úkoly při správě farností. M. Opatrný                


              10,15 - 11,50 Kněz ve farnosti  A. Opatrný


7. - 8. ledna 2013
pondělí:  8,30 - 10,05: Ochrana památek, krádeže v církevních objektech. Vl. Kelnar


             10,15 - 11,50:  Zpovědnice. A. Opatrný            


             13,45 - 15,20: Zpovědnice. J. Skoblík                                     


             15,30 -17,05:  Kapitoly z liturgiky J. Kotas 


úterý:      8,30 - 10,05 Jak žít duchovně při pracovním zatížení. Biskup Herbst


              10,15 - 11,00  Reflexe vánočního období v pastoraci. A. Opatrný


              11,05 - 11,50  Homiletický seminář III. A. Opatrný


4. - 5. února 2013
pondělí:  8,30 - 10,05:  Práce s Písmem, přivádění k Písmu. A. Scarano


             10,15 – 11,50:  Zpovědnice – J. Skoblík


             13,45 - 15,20: Práce s mládeží. J. Balík


             15,30-16,15: Jak církev informuje na úrovní biskupské konference.       


             16,20-17,05: Rozhlasové a televizní přenosy. Vl. Málek           


úterý:      8,30 - 11,50  Katechetická činnost II. Katechetické středisko


4. - 5. března 2013
pondělí:  8,30 - 10,05:  Správa farnosti. A. Opatrný


             10,15 - 11,50:  Poradenství – řešení kasuistik. A. Opatrný      


             13,45 – 14,30: Pastorace osob vnitřně /duchovně zraněných. A. Opatrný            


             14,35 - 17,30:  Pastorační ztvárnění svátostí –shrnutí. A. Opatrný  


úterý:      8,30 - 10,05  Právní náležitosti svátosti smíření M.Slavík


             10,15 - 11,05  Farnost a péče o ní. P. Bouška
8. - 9. dubna 2013
pondělí:  8,30 -   9,15  Pastorační plán ČBK a jiné aktuality. A. Opatrný


               9,20 - 10,05:  Kněz mezi kněžími. A. Opatrný  


             10,15 - 11,50:  Liturgika (ritus) – J. Kotas               


             13,45 - 15,20:   Liturgika (ritus) – J. Kotas     


             15,30 - 17,05:   Závěrečná písemná zkouška a kolokvium   
úterý:      8,30 - 10,05  Vybrané otázky ze zpovědnice. J. Skoblík


               10,15 - 11,50  Liturgika (ritus) – J. Kotas
Program lze upravit podle návrhů účastníků a po dohodě s nimi. Časové zařazení  jednotlivých setkání i přednášející je někdy třeba měnit kvůli časovým možnostem lektorů. 
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: