Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 26. června 2012

Zápis ze řádného zasedání AS KTF UK 26. června 2012

Prezenční listina


Členové senátu:

Přítomni:

PhDr. Markéta Koronthályová

PhDr. Petr Kubín, Ph.D.

Tomáš B. Mohelník, Th.D.

ThLic. David Bouma, Th.D.

ThLic. Mgr. Mariusz Kuźniar, Th.D.

Petr Nohel

Jiří Jakoubek

Marie Benáková


Omluveni:

Mgr. David Svoboda, Ph.D.

Helena Michalíková

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


Hosté:

ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK

Mgr. Vít Engelthaler

Bc. Anna Pincová, DiS.Mgr.

Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


Zasedání zahájila v 16:30 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.


Program zasedání


1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

3. Výroční zpráva o hospodaření

4. Elektronické zápisy

5. Různé1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedáníA.) Schválení programu

Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).


„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


B.) Schválení zápisu řádného zasedání senátu ze dne 15. 05. 2012 v původním znění.

Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).


„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 15. května 2012 v původním znění.“2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)16:45 Přišel Bouma


Děkan:

1. PRVOUK (Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově); 3 teologické fakulty mají společný program „Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury“ – koordinátorem je prof. ThDr. Pavel Filipi

• Vychází se současných badatelských směrů a záměrů všech tří teologických fakult. Společným znakem je, že zkoumají, jak teologie „čte“ své vlastní tradice v interakci s kulturou (ETF), jak „čte“ české dějiny“ a působení „křesťanského kódu“ v nich (KTF), jak „čte“ současné kulturně-náboženské antagonismy (HTF).

• Specifikace v rámci jednotlivých fakult:

i. ETF: Hermeneutika křesťanské, zvláště protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy (doc. Jiří Mrázek, Th.D.)

ii. KTF: Křesťanství jako kód evropské kultury (prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.)

iii. HTF: Konfesionalita a nacionalismus (prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr. phil. h.c.

• Společný PRVOUK se připravoval rok; každá fakulta dostane konkrétní obnos

• Anotace k programu KTF

Zkoumat křesťanství jako kód evropské kultury vyžaduje propojení poznatků uvedených oblastí (teologie, filosofie, dějin umění, literatury a historie) do celkového obrazu duchovní kultury a postihnout její vývojové trendy a dynamiku prostřednictvím vybraných konkrétních témat. Duchovní kultura je přitom chápána v celé šíři, tj. ve svých dimenzích myšlenkových, uměleckých, vědeckých i náboženských. Teologicky zaměřené projekty budou rozvíjet základní výzkum v oblasti katolické teologie. Vzhledem ke komplexnosti teologie se projekt soustředí předně na její epistemologický statut, dále bude sledovat tzv. antropologickou osu teologie, na níž dochází k novému uchopení základních antropologických témat v perspektivě trinitární teologie, a bude zkoumat křesťanskou praxi v jejím teologickém založení i etické valenci, vše v akčních perspektivách současného světa.

Směr české výtvarné kultury se bude věnovat duchovnímu světu Karla IV. v širokých souvislostech, rudolfínské době v souvislosti s italským prostředím a mezinárodnímu dopadu působení církevních řádů v době novověku. Směr literární kultury bude zkoumat podobu, konstrukci a sociokulturní funkce obrazů světa, jež literatura vytváří. Sem patří proces vzniku českých národních mýtů a duchovních tradic, jenž bude zkoumán v díle českých autorů. Historicky zaměřený projekt bude zkoumat interpretace českých dějin v jejich historicky se proměňujících geograficko-kulturních horizontech a politických kontextech.

• Konkrétní zapojení pracovníků do těchto programů se odehraje během 2-3 měsíců

• Finanční podíl KTF: 2 300 000 Kč; tento obnos slouží k:

i. dobrá sanace personálního stavu

ii. rozvoj vědecké činnosti v rámci konkrétních projektů

iii. zázemí (IT, výbava učeben apod.)

• Kolegium děkana rozhodlo, že cca 1 000 000 Kč bude na personální sanaci; zbytek je rozdělen na tři díly: konkrétní projekty; IT, knihovna


Kubín: Dotaz ohledně personálního obsazení

Děkan: Obsazení se tvořilo v první půli kalendářního roku. V čele historického „křídla“ je prof. Beneš. Týmy jsou číselně hotové. Konkrétní výzva přijde co nejdříve.3. Výroční zpráva o hospodařeníDotazy z pléna:


Kubín: Co znamená „Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let“?

Tajemnice: Načítá se z let minulých. Ztráta by se měla pokrýt v budoucnu. Ale protože všechny fakulty jsou v rámci UK jeden celek, všechny výsledky se dají dohromady na finanční úřad a každá fakulta dostane přidělen výsledek, s kterým v účetnictví pracuje.

Tajemnice: Vývoj hospodaření na KTF má stoupající tendenci.

Kubín: Čím si to vysvětlujete?

Tajemnice: Dobrou organizací. Psaním projektů.

Mohelník: Peníze, které jsou naším ziskem, nám zůstávají?

Tajemnice: Ano.

Jakoubek: str. 5: „Inovace předmětu Eschatologie a Epistemologie“ – co to znamená?

Děkan: např. doc. Novotný připravil skripta na Eschatologii; jde o projekty, které uspěly v projektu fondu rozvoje vysokých škol + se z peněz kupuje literatura pro knihovnu


Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).


„AS KTF UK schválil Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2011.“
4. Elektronické zápisyAS KTF UK má být s touto iniciativou seznámen.


Engelthaler: Cílem nového způsobu je především zefektivnění zápisů. Jednak pro studenty prvních ročníků, ale také pro studenty vyšších ročníků. Dosavadní systém byl náročný pro všechny strany (vyučující: musí být v září na fakultě; studenti – zvláště kombinovaného studia – musí osobně shánět chybějící podpisy).

Otázka byla konzultována s jinými fakultami i s rektorátem. Každá fakulta postupuje jiným způsobem. Postup KTF vyhovuje příslušnému zákonu o VŠ (§ 57). S rektorátem byl postup konzultován, ještě ale není definitivní vyjádření.

Výhodou elektronického zápisu je, že student nemusí být u všeho přítomen osobně.

Postup zápisů doposud:

1. kontrola studijních povinností: zda souhlasí údaje v indexu a v SISu

a. v letošním roce se vytvořila velká skupina studentů, která nemohla sehnat příslušného vyučujícího

2. u uchazečů do prvního ročníku: po společném úvodu si studenti provádí zápis do prvního semestru; studenti nemají příležitost se pořádně seznámit se studijním plánem; nový systém by to umožnil – mohli by se seznámit s Karolinkou, která už je zveřejněna

Nový systém (dvě možnosti):

1. nahrazení indexů kartou, která by obsahovala seznam zapsaných předmětů

2. zachování indexů, ale na konci semestru by student dostal výpis splněných předmětů

Při kontrole by se vycházelo z údajů v SISu, student by se tedy nemusel dostavit osobně.

V nestandardním případě by byl student vyzván index donést (např. pokud by student shledal nesrovnalosti mezi známkou v SISu a v indexu).

Ze strany vyučujících systém zůstává neměnný. Známky se budou zaznamenávat jak do SISu, tak do indexu/nebo karty.


Mgr. Engelthaler se přiklání k tomu, aby byly indexy ještě rok zachovány, ale nebudou potřeba ke kontrole – tj. student se nebude muset dostavit.


Diskuze ohledně možných problémů:


Semináře, které mají nedostatečnou účast. Snaha posunout hranici závazných zápisů, aby vznikl prostor pro vyřešení problémů do zahájení výuky. (Problém zaměstnávání externistů).

Ideální by bylo, aby všichni studenti splnili své povinnosti do 18 září; aby bylo 5 pracovních dnů na provádění kontrol a pak by bylo možné se závazně zapisovat.


Jakoubek: Se semináři souvisí problém rozvrhu, který se mění ještě se začátkem výuky (právě u seminářů);

Engelthaler: Pokud bude docházet ke kolizi rozvrhu, bude možné si zapsat předmět později – podle zádsady „aby student nedoplácel na to, co nemůže ovlivnit“ (rozvrh, malý počet lidí)

Engelthaler: Nemělo by se ale stávat, že si student zapíše předmět do indexu sám a nemá ho v SISu.

To je třeba ošetřit nějakým vnitřním předpisem.


Kubín: Co se stane, když se zhroutí SIS a dojde ke ztrátě dat?

Engelthaler: Student by si vždy v průběhu října zašel na SO, kde by dostali výpis na A4 o splněných předmětech.

Navíc, každý student musí přijít na SO pro kupon, který validuje kartičku.

Kubín: Problematika hackerů systému.

Engelthaler: Duplicita zápisů pro vyučující by vždycky existovala.


Koronthályová: Bylo by dobré informovat také vyučující, jak systém bude fungovat.

Engelthaler: Pro studenty i vyučující bude vypracován podrobný manuál.


Systém bude klást na studenty větší nároky. Řada studentů nerespektovala rekvizity a problémy se začaly řešit až na SO.


AS KTF UK tento nový systém bere na vědomí.5. RůznéEvaluace: Na žádost pana proděkana J. Brože vypracovala skupina studentů návrh evaluační ankety. Výsledné dílo narazilo na technický problém – v této podobě nelze zadat do SISu. M. Benáková přiznává, že bylo základní chybou nezjistit si technické podmínky. Tento rok bude tedy spuštěna anketa v nezměněné podobě, pro příští rok bude ve spolupráci se studijním proděkanem problém řešen.


Studentské podněty k fungování AS KTF UK

• návrh na zveřejňování podkladů pro AS KTF UK předem na internetu (viz FF UK), aby se s nimi mohla seznámit i akademická veřejnost a v případě zájmu se na zasedání dostavit – nutno řádně projednat (co, za jakých podmínek apod.)

• návrh nalezení externího zapisovatele (z řad studentů) nebo se v zápisech střídat; je obtížné zapisovat a zároveň se zapojovat do debat

• návrh na zřízení „pracovních skupin/pracovní skupiny“, která by určitý problém předem prošla a připravila konkrétnější podklady pro diskuzi na samotném zasedání

o Vsuvka: otázka legislativní komise, která je v současné době zřízena, ale fakticky nepůsobí (není oslovována); pan děkan by si přál její obnovení

• v souvislosti s blížícími se volbami: návrh zamyslet se nad postavením senátu a jeho vnímání z řad akademické veřejnosti

17:40 Odešel Kubín

17:50 Odešel Nohel


Podněty k „informovanosti“ na KTF UK¨

• prosba o zveřejňování zápisů VR KFT UK na internetu

• Prosba o zveřejnění jmen členů Kolegia děkana


18:00 Odešel děkan


Volby a jejich průběh: volby se musí vyhlásit nejpozději 6 týdnů před koncem funkčního období; volební kampaň by měla začít 27. října; kolem 10. listopadu – termín voleb; SO, PO, ÚT

Navrhujeme termín voleb na 10., 12. a 13. listopadu 2012. Kampaň by začínala 27. října 2012. Volby budou vyhlášeny na zasedání 25. září 2012.

Úkol: zamyslet se nad složením volební komise.


Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 18,05.


PhDr. Markéta Koronthályová

předsedkyně AS KTF UK

Zapsala: M. BenákováUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 26. června 2012

„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 15. května 2012 v původním znění.“


„AS KTF UK schválil Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2011.“


PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK
Za správnost: M. Benáková
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: