Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 25. září 2012


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 25. září 2012Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


ThLic. David Bouma, Th.D.


ThLic. Mgr. Mariusz Kuźniar, Th.D.


ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


Jiří Jakoubek  


Marie Benáková


Helena Michalíková

Omluveni:


Mgr. David Svoboda, Ph.D.


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


Petr Nohel


Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.


Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


Mgr. Engelthaler
Zasedání zahájila v 16:30 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Program zasedání
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Výroční zpráva o činnosti UK KTF 2011


4. Aktualizace DZ


5. Disciplinární komise


6. Podmínky přijímacího řízení 2013/14


7. Příprava voleb do AS KTF


8. Různé

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

A.) Schválení programu


Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“
B.) Schválení zápisu řádného zasedání senátu ze dne 26. 06. 2012 v původním znění.


Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 1 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 26. června 2012 v původním znění.“
2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

Děkan:


  • Poděkoval těm, kteří se podílejí na průběhu konferencí, které proběhly a probíhají.

Proděkan pro studium:


  • Byl spuštěn nový systém zápisu, který se ukazuje jako dobrý. Existuje napětí mezi některými požadavky: pracovně-právními a studentskými. Dále byly nastaveny limity, aby se na jazykové kurzy nezapisovalo příliš mnoho studentů z jiných fakult. Evaluace je pro letošní rok stornována, protože připravované podklady nebylo možné technicky zpracovat. Rektorátní hodnocení se bude týkat předmětů kombinovaného studia.

Tajemnice:


  • V těchto dnech probíhá rekonstrukce učeben P3 a P8 (nové projektory, katedry atd.). Pokud by byl změněn způsob obsluhy, bude o tom vyučující informovat Roman Štec.Dotazy:
Lorman: V červnu odešel dr. Štica. Dozkoušením zbývajících studentů (které dr. Štica nestihl vyzkoušet) byl pověřen doc. Ovečka. Podmínky zkoušení však byly jiné, než byly dr. Šticovy, tj. byl na studenty použit „dvojí metr“. Případné stížnosti studentů by byly zcela oprávněné.  Je toto principiálně možné?


Proběhla diskuze ohledně komunikace mezi dr. Šticou, vedením fakulty a vedoucím katedry doc. Ovečkou.


Závěr: Postup fakulty, že jiný pedagog převezme za kolegu zkoušení je v pořádku. Ke změně podmínek by během AR docházet nemělo! Došlo nestandardnímu způsobu řešení nastalé situace. Problém bude diskutován na schůzi katedry.


 


Pozn. proděkana ke studiu ohledně změn ve věci určování způsobu a termínu zápočtu. Počet termínu zápočtu závisí na příslušném vyučujícím. Ten je však povinen je stanovit a sdělit na začátku semestru.
16.53 Přišel Engelthaler3. Výroční zpráva o činnosti UK KTF 2011
Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil Výroční zprávu o činnosti UK KTF 2011 v předloženém znění.“
Pan děkan poděkoval magistře Loubové za její vyhotovení.4. Aktualizace DZ

Nad obsahem se bude blíže debatovat na celofakultním setkání 26. 9. 2012.


Lorman: Dotaz, zda z bodu 2.3 nevypadla Aplikovaná etika.


Děkan: Děkuje za podnět k doplnění.
Jakoubek: Bod 2.5 – Zlepšovat informovanost studentů – co to znamená a jak.


Za informovanost je přeci zodpovědný každý sám, nelze nutit někoho, kdo nechce.


Engelthaler: Student je samozřejmě povinen znát předpisy. Ale pokud je nezná, dochází k častým konfrontacím se studijním oddělením. Tuto situaci je potřeba řešit. V minulém roce bylo zorganizováno setkání se studijním oddělením, na které se dostavil bohužel malý počet studentů. Studenti byli s organizováním seznámeni emailem a byli vyzváni k položení otázek. V návaznosti se konalo setkání s prof. Kuthanem a prof. Roytem přímo se studenty Dějin evropské kultury.


S proděkanem se uvažuje o zorganizování takovéhoto setkání pro studenti kombinovaného studia.


Jakoubek: Existuje něco, co by rok dozadu zhodnotilo, co se v minulém roce podařilo a co ne.


Děkan: Senátu se toto zhodnocení nepodává, bude se řešit na celofakultním setkání 26. 9. 2012.
 AS KTF UK se seznámil s dokumentem Aktualizace dlouhodobého záměru.


Děkan děkuje za podnět ohledně zhodnocení.

5. Disciplinární komise

Vzhledem k tomu, že 20. září 2012 končí funkční období třem členům Disciplinární komise KTF z řad akademických pracovníků, žádá děkan Brož Akademický senát KTF na základě čl. 6 odst. 9 písm. f) Statutu KTF UK v Praze o vyjádření souhlasu se jmenováním těchto členů i do dalšího dvouletého funkčního období. Jedná se o PhDr. Libora Ovečku, Th.D., PhDr. Viktora Kubíka, Ph.D. a Mladu Mikulicovou, Ph.D.
Všichni výše jmenovaní vyjádřili s návrhem prodloužení členství v Disciplinární komisi KTF svůj souhlas.
Komise: Lorman, Benáková, Jakoubek
Všichni tři jmenovaní členové byli schváleni.
Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil jmenování těchto tří kolegů do disciplinární komise na další funkční období. Jedná se o PhDr. Libora Ovečku, Th.D., PhDr. Viktora Kubíka, Ph.D. a Mladu Mikulicovou, Ph.D.“


6. Podmínky přijímacího řízení 2013/14

Proděkan pro studium: Podmínky zůstaly v podstatě stejné. Pouze nebude vypsané přijímací řízení na obor Aplikovaná etika.


Lorman: Proč?


Ryšková: Tento obor není možné v současné době zajistit.
Jakoubek: Proč nebude navazující magisterské pro Dějiny evropské kultury.


Proděkan: UDKU se zaměřil na připomínky k akreditaci bakalářského programu, akreditace magisterského se v termínu, který vypisuje rektorát, nestihla.
Jakoubek: Přijímačky na magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie – pětileté:


· „Motivace“ – co to znamená?


· Chybí jazyková zkouška, která by nastavila nějakou úroveň pro splnění zkoušky z živého jazyka – proč?
Bouma: Motivační pohovor by měl sloužit také k tomu, aby žadateli komise vysvětlila, co se po něm bude chtít, ověřit kvalitu jeho motivace.


Mohelník: Motivační pohovor je důležitý k seznámení se s žadateli.
Ryšková: Hrozí, že na oboru zůstane velmi málo lidí.


Jakoubek: Nebylo by lepší, aby tady bylo málo lidí, ale schopných „obstát“ v požadavcích studia?


Engelthaler: Pro některé studenty, kteří se na SŠ s cizím jazykem nepracovali, by to bylo opravdu obtížné. Takto mají šanci se během studia vypracovat.


Ryšková: Pokud takto nastavíme přijímací zkoušky, nastane problém s učením jazyků.


Sládek: Souhlasím s tím, že jazyk by měl být vyžadován, na druhou stranu nelze mít vysoké představy o tom, jaké jsou podmínky na SŠ.


Jakoubek: Může to být nepatřičný postoj ke studentům, že přijímací zkoušky vypadají lehce a pak je student překvapen, co se po něm chce.


Sládek: VŠ je principiálně založena na tom, že člověk nemá garanci, že dostuduje.


Jakoubek: Proč jsou přijímací zkoušky na KT nesrovnatelně lehčí než na jiných oborech.


Lorman: Zkušenost z aplikované etiky: jazyková zkouška je spíše psychologická bariéra.


Michalíková: Zřejmě jde o otázku, zda se dá principiálně šance i těm studentům, kteří nejsou schopní požadavkům dostát hned na počátku.


Ryšková: Jsou studenti, kteří přijímačky i jazyk zvládnou, ale jsou ke studiu nevhodní. A naopak. Možná by šlo jazyk zkoušet tak jako na Aplikované etice.


Jakoubek: Možná se bude hlásit méně lidí, ale kvalitnějších.


Děkan: Tendence „čím víc studentů, tím lépe“ se mění, ale velmi pomalu.


Ryšková: Jazykový test je možný nastavit, ale musí se stanovit, jakou bude mít váhu...


Lorman: Jedná se o aktuální otázku nebo o inspiraci pro další debatu na další rok?
Engelthaler: Pokud budeme zkoušet v cizích jazycích, musíme zajistit personální zajištění.


Ryšková: Pro příští rok je možné uvažovat o PL i ŠP.
Koronthályová: Chceme, aby neznalost jazyka znemožnila přístup na KTF UK?


Jakoubek: To, ne.


Lorman: Pokud bude student „zářit ve všem ostatním“, tak by mu jazyk neměl znemožnit přístup, ale součástí zkoušky by měl být.
17:30 odešel Kubín
Senát navrhuje doplnit do přijímacích podmínek k magisterskému studijnímu programu Teologie, studijní obor Katolická teologie (prezenční forma studia, standardní doba studia 5 let), aby součástí přijímací zkoušky bylo ověření porozumění cizojazyčnému textu z oboru teologie. Student si vybere mezi NJ, AJ, IT, FR. Tato součást se zařazuje do části předpokladů ke studiu.
„AS KTF UK souhlasí s podmínkami přijímacího řízení pro rok 2013/2014, pokud bude pro magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie (prezenční forma studia, standardní doba studia 5 let) zařazeno ověření jazykových znalostí.“
Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).


7. Příprava voleb do AS KTF

Volby mají probíhat 4 hodiny v kuse. Návrh 11.00 – 15.00. Volební kampaň má začít 17. 10. Nejpozději 19. 10. má děkanát předat senátu seznam studentů a AK pracovníků, kteří jsou způsobilými voliči. Do 26. října musí být odevzdány kandidatury předsedovy volební komise. VK vytvoří kandidátní listiny a 27. 10. je vyvěsí na úřední desku a začíná kampaň (14 dní).
Volební komise: Mlada Mikulicová, Helena Michalíková, Eliška Vrbová.
Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
 „AS KZF UK vyhlašuje volby do AS KTF UK na dny 10., 12. a 13. listopadu; 11.00 – 15.00. Volební kampaň začíná 27. 10. Návrhy na kandidaturu se odevzdávají volební komisi nejpozději do 26. 10. Složení volební komise: Mlada Mikulicová, Helena Michalíková, Eliška Vrbová.
Pozn.: Žádáme kandidáty, aby si prostudovali volební a jednací řád AS KTF UK a statut KTF UK, aby byli informováni o kompetencích senátu.“

8. Různé
Koronthályová: Setkání s prvním ročníkem – proběhne v pondělí 1. 10. v 15.00 – 16.30. Studenti by měli být informováni o činnosti senátu a o nadcházejících volbách. Zúčastní se předsedkyně Koronthályová a kolegyně Benáková nebo Michalíková.
Termíny dalších zasedání: 23. 10. a 27. 11. v 16.30.
Benáková: Proč bylo nutné uzavřít zápis na rozvrh ještě před započetím semestru? U některých předmětů nejsou vyplněny sylaby, u některých chybí časové určení. To vše znesnadňuje studentovi řádně si sestavit rozvrh. A také zjistit, jestli daný seminář bude studenta zajímat – nebo důležitější, zda mu ve studiu bude užitečný. Je opravdu neprůchodným argumentem uzavírání smluv s externími pedagogy, které nelze vypovědět, i když se seminář pro malý počet studentů najednou zruší? Kolegové z právnické fakulty tvrdili, že lze uzavřít smlouvu se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou.
Tajemnice: Jde o instrukce z rektorátu. Ing. Procházková byla na několika školeních ohledně zákoníku práce. K rušení smluv by nemělo docházet. Pozice externisty je velmi obtížná, když by se měl až na poslední chvíli dozvědět, zda učí nebo neučí.


Ryšková: Sylaby by měly být opravdu podrobnější. Z dlouhým čekáním zda se seminář otevře, je obtížné pracovat. Do poloviny října nebude jasné, zda se seminář otevře – a ze semestru nic nezbude. Na KTF je problém, že je více seminářů, než je studentů.
Mohelník: Kolik je externistů? Tajemnice: dohromady 25


Tajemnice: Je tedy otázka, jestli množství seminářů, které nabízíme, nezredukovat třeba na polovinu (zvlášť v teologii).
Mohelník: Podporuji návrh kol. Benákové. Protože to je princip seminářů, že zjistíme, zda je to bude zajímat.


Bouma: Jsme tak malá fakulta, že student si může osobně přes mail zjistit, jak bude seminář vypadat.
Důležitá informace pro studenty: Změny seminářů (z důvodů neotevření nebo časové kolize) budou možné přes studijní oddělení.


Během tohoto týdne už bude jasné, které semináře se neotevřou, a bude jim zaslán email.


Pedagogové propracují sylaby.
Benáková: Mohla by probíhat větší komunikace mezi pedagogy a studenty, o které semináře by měli zájem?


Ryšková: Pedagogové by měly otevírat semináře dle svého oboru.


Děkan: Studenti mohou oslovit pedagogy, o kterých třeba vědí, že jsou na něco šikovní.
Benáková: Proč bylo vypsáno tak málo kontaktních hodin studijního oddělení?


Engelthaler: V prvním týdnu v září probíhali státní zkoušky, přijímací zkoušky, zápisy. prvních ročníků... atd. + Další agenda: na počátku AR řeší SO enormní množství žádostí o přerušení, .... atd. Připravují se protokoly o SZZ, zajišťují se termíny komisí. Kontroly probíhají ručně apod.
Benáková: Proč probíhaly opravy střechy nad knihovnou v září a ne přes léto, kdy je knihovna zavřená?


Tajemnice: Opravy na střeše jsou záležitostí vlastníka budovy – Arcibiskupství.


Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 18,30.PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Zapsala: M. BenákováUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 25. září 2012„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“
„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 26. června 2012 v původním znění.“
„AS KTF UK schválil Výroční zprávu o činnosti UK KTF 2011 v předloženém znění.“
„AS KTF UK schválil jmenování těchto tří kolegů do disciplinární komise na další funkční období. Jedná se o PhDr. Libora Ovečku, Th.D., PhDr. Viktora Kubíka, Ph.D. a Mladu Mikulicovou, Ph.D.“
„AS KTF UK souhlasí s podmínkami přijímacího řízení pro rok 2013/2014, pokud bude pro magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie (prezenční forma studia, standardní doba studia 5 let) zařazeno ověření jazykových znalostí.“
„AS KTF UK vyhlašuje volby do AS KTF UK na dny 10., 12. a 13. listopadu; 11.00 – 15.00. Volební kampaň začíná 27. 10. Návrhy na kandidaturu se odevzdávají volební komisi nejpozději do 26. 10. Složení volební komise: Mlada Mikulicová, Helena Michalíková, Eliška Vrbová.


Pozn.: Žádáme kandidáty, aby si prostudovali volební a jednací řád AS KTF UK a statut KTF UK, aby byli informováni o kompetencích senátu.“

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK
Za správnost: M. Benáková
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: