OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2012 k realizaci vědeckého programu Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty (PRVOUK) P01: Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury Křesťanství jako kód evropské kultury

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2012 k realizaci vědeckého programu Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty (PRVOUK) P01: Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury Křesťanství jako kód evropské kultury

Č.j. 1582 /12

V Praze dne 3. října 2012
 


OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2012k realizaci vědeckého programu


Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty (PRVOUK) P01:


Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury


Křesťanství jako kód evropské kultury

čl. 1 Úvodní ustanovení
1. Opatření děkana upravuje činnost vědeckého programu KTF UK v rámci Programu rozvoje vědeckých oblastí UK přijatého programu P01 Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury.
2. Toto opatření specifikuje Zásady Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, vydané jako Opatření rektora 20/2011, pro Katolickou teologickou fakultu UK.


čl. 2 Personální zajištění programu

1. Do rady projektu jsou za KTF UK jmenováni: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., a doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
2. Řešitelský tým tvoří akademičtí či vědečtí pracovníci, uvedeni v oficiální databázi UK Whois: http://is.cuni.cz/webapps/whois2/org/1989409497785152/ 
3. Koordinátory za jednotlivé sekce jsou: doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc., prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
4. Děkan po dohodě s fakultními členy Rady programu určí referenta programu.
čl. 3 Hospodaření s finančními prostředky
1. Na základě každoročně schvalovaných Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK sdělí univerzita[1]fakultě  předpokládanou souhrnnou výši prostředků pro program PRVOUK, který se na fakultě uskutečňuje pro daný kalendářní rok.
2. Výše prostředků pro program KTF UK pro daný kalendářní rok bude obsažena v rozpočtu UK; do doby jeho schválení se prostředky na programy přidělují zálohově.
3. Na nakládání s přidělenými finančními prostředky, na účtování o jejich čerpání a na provádění kontrol hospodaření s těmito prostředky se vztahují obecně závazné a univerzitní a fakultní předpisy o hospodaření s přidělenými prostředky.


čl. 4 Závěrečná ustanovení

1. Kontrolou nad vynakládáním přidělených finančních prostředků je pověřeno ekonomické oddělení a tajemnice fakulty.
2. Termín čerpání přidělených prostředků je stanoven na 15. listopad kalendářního roku.  Nespotřebované prostředky mohou být fakultou převedeny do fondu účelově určených prostředků k dalšímu užití v maximální výši 4 % původně přidělených prostředků.
3. Toto opatření nabývá platnosti dnem vyhlášení.
ThLic. Prokop Brož, Th.D.


        děkan
[1] obvykle cca 10. února běžného kalendářního roku
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám